Centrum Transferu Technologii Zrównoważonego Rozwoju

CTTZR to:

1. badania proekologicznych kompetencji edukacyjnych,
2. opracowanie i doskonalenie proekologicznych programów nauczania z zakresu międzynarodowego zarządzania środowiskiem oraz rozwoju zrównoważonego,
3. badania nad metodami zarządzania środowiskowego (Ekoprofit) oraz rozwoju zrównoważonego (CSR),
4. zastosowania innowacyjnych technik proekologicznych oraz wdrażania metod i systemów zarządzania środowiskiem oraz strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach,
5. wdrażania systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 lub EMAS.

Kontakt: cbn@ap.edu.pl

Centrum Biotechnologii i Zdrowia Publicznego

CENTRUM BIOTECHNOLOGII I ZDROWIA PUBLICZNEGO NALEŻY DO:

– SIECI NAUKOWEJ – CropNet.pl – Transgenesis and genomics of crop plants
– ŚLĄSKIEGO KLASTRA ECO-ENERGIA

CBZP to:

1. badania z zakresu biotechnologii w ramach sieci naukowej CROPNET: Markery DNA w hodowli zbóż
(bioinformatyczne metody identyfikacji genów lub markerów tolerancji na wirusy zbóż),

2. badania z zakresu ochrony środowiska (odnawialnych źródeł energii) prowadzone w ramach klastra Eco-Energia,

3. koordynacja działań w zakresie edukacji,

4. usługi dla sektora gospodarczego zajmującego się produkcją zdrowej żywności,
5. organizacja konferencji, warsztatów w zakresie tematyki biotechnologii i zdrowia publicznego.

Kontakt: cbn@ap.edu.pl

Centrum Badań Thomasa More

Centrum Badań Thomasa More to:
1. badania nad twórczością Thomasa More w szczególności polityki, prawa, dyplomacji, edukacji,
2. badania nad integracją europejską,
3. sieć europejska – CSO: Chrześcijanin w społeczeństwie obywatelskim.

Kontakt: cbn@ap.edu.pl

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultury

CBDK powadzi badania interdyscyplinarne, ukierunkowane na rozwój i koordynowanie naukowej działalności w zakresie dziedzictwa kulturowego, kultury polonijnej (film polonijny, książka polonijna, kształcenie językowe i kulturalne), organizacji polonijnych oraz duszpasterstwa polonijnego.

Działalność badawcza:
1. badania nad tradycją, rozwojem świadomości narodowej i kulturowej;
2. rola dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju;
5. organizowanie Uniwersytetów Letnich dla Polonii z zakresu języka polskiego i kultury polskiej;
7. opracowywanie programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
8. badania historyczno-kulturalne w sieciach tematycznych organizowanych przez Klub Polsko-Ukraiński i Polsko-Kolumbijski;
9. wymiana wykładowców i pracowników naukowo-badawczych, związanych z badaniami nad kulturami, literaturami, sztuką i filmem;
10. wielopłaszczyznowe badania języków używanych we Wspólnocie Europejskiej;
12. prowadzenie banku danych osób zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego, legitymujących się polskim pochodzeniem, a zamieszkujących różne obszary świata;
15. badania wydawnictw polonijnych oraz innych zbiorów, dokumentujących dziedzictwo kulturowe Polski i Polonii (filmy, nagrania itp.).

Kontakt: cbn@ap.edu.pl