Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowość w semestrze 2018/2019

Cel i program studiów

W procesie kształcenia z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania w oparciu o PN 27000 słuchacze uzyskają WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w praktycznym działaniu IODO i podstawy do prowadzenia analizy i oceny bezpieczeństwa danych w organizacji w oparciu o :

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”),
 • Konstytucję RP,
 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018 r poz.1000,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Polskie Normy ISO 27001; 27000;27002;27005,
 • Specjalistyczną literatura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 

Kwalifikacje absolwentów

Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie zadań audytora w oparciu o praktyczną wiedzę i umiejętności zastosowania PN w praktyce, oraz w wypełnianiu ustawowych zadań Inspektora ODO, a także udzielanie porad oraz  konsultacji stronom trzecim.

Program studiów
KOSZT

Koszt studiów:4600 zł

Opłata rekrutacyjna – 100 złotych

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Wymagane dokumenty
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

1 + 9 =

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

Cel i program studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Uczestnicy

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

Kwalifikacje absolwentów

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

KOSZT

Koszt studiów:2500 złotych za semestr

Opłata rekrutacyjna – 100 złotych

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

 

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

15 + 15 =

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób pragnących poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia te kierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub działach BHP, pracowników finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

Studia w programie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wyposażają przyszłego absolwenta w wiedzę z  zagadnień  z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując  absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

KOSZT

2500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

3 + 10 =

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

Cel i program studiów

Celem kształcenia  w administracji elektronicznej (e-administracji) jest poszerzenie wiedzy zawodowej o zagadnienia dotyczące aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, aspektów prawnych oraz technologii ICT i systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji tych zadań.

Uczestnicy

Adresatami studiów Administracja Elektroniczna są pracownicy urzędów administracji publicznej, służb publicznych, jak też osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce oraz technologii i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu usprawniania funkcjonowania urzędów.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwoli mu na zrozumienie zasad funkcjonowania administracji elektronicznej. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, w tym też podniesienia kwalifikacji mających istotne znaczenie przy pracy na stanowiskach kierowniczych.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

9 + 10 =

SP-100 Ekspertyza dokumentów

SP-100 Ekspertyza dokumentów

Sp 100 Ekspertyza Dokumentow

OPIS KIERUNKU

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjat lub magister), zainteresowanych metodami i technikami analiz pismoznawczo-graficznych i leksykalnych, pozwalających określić indywidualne cechy pisma oraz innych warstw dokumentów, m.in. oświadczeń pisanych ręcznie (np. testamentów) lub maszynowo (banknotów, papierów wartościowych, dyspozycji bankowych itd.).

KWALIFIKACJE ABOSLWENTÓW

Program zajęć obejmuje 3 bloki przedmiotów specjalistycznych, realizowanych z zakresu: prawa i kryminalistyki, metod badań pisma ręcznego oraz cech zewnętrznych i wewnętrznych dokumentu i elementu legalizujących jego treść prawną, a także z psychologii z elementami neurofizjologii, elementów chemii. Ukończenie studiów daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w charakterze eksperta – biegłego, bardzo poszukiwanego na różnych etapach bieżącej pracy banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych, izb i innych instytucji kontroli skarbowej, a także organów sądownictwa.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

13 + 7 =

SP-111 Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce

SP-111 Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce

SP-111 KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I GOSPODARCE

CEL STUDIÓW

Przedmiotowym celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest przede wszystkim:

 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego,
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
 • nabycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności,
 • aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych,
 • sporządzanie profesjonalnej dokumentacji z badań kontrolnych,
 • nabycie umiejętności opracowywania trafnych wniosków pokontrolnych, służących kierownictwu organizacji do korekt i programowania nowych działań.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią Absolwentowi zrozumienie, od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

UCZESTNICY

Studia są skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie i audytorskie w różnych podmiotach prawa, a także do absolwentów innych kierunków oraz studentów studiów II stopnia, pragnących zdobyć nowy zawód.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW
 • Zapoznanie się z zawodem profesjonalisty wykonującego kontrolę i audyt wewnętrzny oraz wypełniającego funkcje nadzorcze (kontrolę kierowniczą, menedżerską),
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kontroli i audytu, a także sporządzania dokumentacji z badań i z postępowania pokontrolnego,
 • Nabycie wiedzy w zakresie kosztów i korzyści, wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz trudności i najczęstszych nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami monitorowania systemów kontroli.

Absolwent studiów będzie zdolny do profesjonalnego wykonywania kontroli w firmie. Dzięki takim specjalistom komórka kontroli wewnętrznej w danej instytucji / firmie stanowić będzie dla jej kierownika naczelnego – pierwszy własny sygnalizator zagrożeń oraz źródło skutecznego doskonalenia całokształtu działalności.

Osoba kończąca studia otrzymuje certyfikat ukończenia studiów podyplomowych Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie kontroli i audytu.

Zapraszamy także na stronę internetową Stowarzyszenia Zawodowego Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu.

KOSZT

Koszt jednego semestru : 2.500 zł

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Podwójny dyplom

2 + 4 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'