KIERUNEK STUDIÓW: FIZJOTERAPIA
POZIOM STUDIÓW: licencjat, ostatni nabór na studia I stopnia   bez konieczności zdawania Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego  (zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 15 września 2015 r., Rozdz. 3, Art. 13, pkt. 3, ppkt. 2)

Od 30 września 2017 roku   kształcenie na kierunku fizjoterapia będzie możliwe tylko w formie studiów jednolitych magisterskich (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów § 23).

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata  (6 semestrów)/ 5 lat (10 semestrów)

Profil: praktyczny

Zawód FIZJOTERAPEUTY  wymieniany jest wśród PIĘCIU  najbardziej rozwojowych na świecie

Celem kształcenia na kierunku fizjoterapia jest przygotowanie  absolwentów do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Absolwent będzie wyróżniał się  kompleksową wiedzą w zakresie fizjoterapii oraz rehabilitacji. Będzie posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe  zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Perspektywy zatrudnienia:

szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, gabinety rehabilitacyjne, zakłady przyrodolecznicze, sanatoria, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki sportowo-rekreacyjne, ośrodki dla osób niepełnosprawnych fizycznie, specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo, szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

OFERUJEMY PRAKTYKI W KRAJU I ZA GRNICĄ

STUDENCI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PROGRAMACH  ERASMUS+  (stypendia do jednego roku w uczelni partnerskiej,  staż zagraniczny  do 6-ciu miesięcy)

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne / niestacjonarne
10 rat po 500 PLN
2 raty po  2 500 PLN
1 rata 5 000 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenie szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Web Analytics