Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym ukazującym się od 2007 roku jako rocznik, a począwszy od roku 2014 jako kwartalnik.

Od roku 2014 „Periodyk Naukowy AP” łączył najpierw w ramach poszczególnych tomów różne dyscypliny, zaś od roku 2015 grupuje obszary naukowe tych dyscyplin w poszczególne, jednolite tematycznie tomy. Obecnie więc każdy z czterech tomów „Periodyku” ukazujących się w danym roku jest poświęcony innej grupie dyscyplin, według następującego schematu:
1. Tom „Nauki Administracyjno-Prawne” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, administracja publiczna i samorządowa, politologia, dyplomacja, Polonia i losy emigracji polskiej;
2. Tom „Nauki Ekonomiczne” – grupujący takie tematy jak: teoria i historia ekonomii, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, rozwój zrównoważony, podatki i wydatki publiczne, bankowość i ubezpieczenia, fundusze europejskie, zarządzanie środowiskiem, itp.;
3. Tom „Nauki Humanistyczne” – grupujący takie dziedziny jak: filologie (np. angielska, francuska czy niemiecka), translatoryka, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i religia;
4. Tom „Pedagogika, Psychologia i Nauki o Zdrowiu” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, edukacja zdrowotna, bioetyka, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, itp.
Obecny podział tematyczny „Periodyku” odpowiada zatem czterem instytutom naukowo-badawczym Akademii Polonijnej, którymi są: 1. Instytut Prawa i Administracji, 2. Instytut Ekonomii i Zarządzania, 3. Instytut Języków, Literatury i Kultury, oraz 4. Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa.

Redakcja / Editorial Board:

Redaktor naukowy / Scientific Editor:
ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOWSKI
Redaktor naczelny /Editor in Chef:
Bartosz Wanot
Sekretarz redakcji / Secretary:
Justyna ROZMARYNOWSKA
Rada Naukowa / Scientific Council:
Tadeusz BĄK Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczna w  Jarosławiu
Leszek BEDNARCZUK Akademia Polonijna w Częstochowie
Adam BŁAŚ Uniwersytet Wrocławski
Helena BURUNOWA Akademia Polonijna w Częstochowie
Gerrt DEMUIJNCK Université de Lille
Zbigniew DOMAŃSKI Politechnika Częstochowska
Mirosław KALINOWSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Matthias KRAMER Internationales Hochschulinstitut Zittau
Andrzej KRYŃSKI Akademia Polonijna w Częstochowie
Jan MAZUR Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Andrzej NAPIÓRKOWSKI Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Marite OPINCANE Rezeknes Augstskola
Zbigniew PIASEK Politechnika Krakowska
Maria SZYMAŃSKA Akademia Polonijna w Częstochowie
Gerrit de VYLDER Lessius University College in Antwerpen

Piotr ZASĘPA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Piotr LISOWSKIi Akademia Polonijna w Częstochowie
Józef ZAJAC Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Mieczysław OZOROWSKI Uniwersytet kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Małgorzata GAWLE- WIERNASZ Akademia Polonijna w Częstochowie
Bartosz WANOT Akademia Polonijna w Częstochowie
Wojcich PODLECKI Akademia Polonijna w Częstochowie
Consuelo CORRIAD Universita LUMSA w Rzymie
Volodymir KULISHOV Instutut Ekonomiczny w Krzywym Rogu
Ioan Horga Uniwersytet w Oradea
Rada Konsutacyjne / Advisory Concil
Flora Carin (Belgia)
Christian Balliu (Belgia)
Hameni Blais (Kamerun)
Renata Myśkowa (Czechy)
Kamil Kadris (Słowacja)
Marianna Siniczakowa(Słowacja)
Michał Soltes (Słowacja)
Tomasz Zelinsky)Słowacja)
Iveta Mietule (Łotwa)
Charl Ngadjifna ( Kamerun)
Roman Nir (USA)
Anna Pietraszek  (USA)
R. R. Posada (Kolumbia)
Bogdan  Piotrowski  (Kolumbia)
Nadia Skotna(Ukraina)
Sergii Guszko (Ukraina)
Andrii Szajkan (Ukraina)
Marian Szablowski (Australia)
Zdzisław Wesołowski (USA)
Herkulan Wróbel (Arentyna)
Jordan Zjawiony(USA)
Laura Palazzani (Włochy)
Konsultant naukowy / Scientific Adviser
Piotr Stec (Opole)
Edward Walewander (Lublin)
Leon Szot (Warszawa)
Stali wspóracownicy / Collaborators
Kazimierz Bobowski
Wiesław Bokajło
Krystyna Chałas
Gorges Kamtoh
Jerzy Koperek
Janusz Mierzwa
Waldemar Tyrek
Jacek Łukasiewicz
Procedura recenzowania:1. Procedura recenzowania artykułów została opracowana w oparciu o zalecenia opisane w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).
2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na poddanie jej procedurze recenzji.
3. Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez redaktora naukowego “Periodyku” i redaktora danego tomu, a następnie dokonywany jest wybór recenzenta, przy czym wybrany recenzent:
• musi gwarantować niezależność opinii,
• musi być kompetentny w danej dziedzinie,
• nie jest członkiem redakcji czasopisma
• i nie pozostaje z autorem w konflikcie interesów.
4. Po wstępnej akceptacji tematu artykułu przez recenzenta, redaktor tomu wysyła do niego pełny tekst artykułu do recenzji wraz z formularzem recenzji, obowiązującym w redakcji “Periodyku”.
5. Personalia recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę autora i za zgodą recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne.
6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie drukowanej lub elektronicznej na adres mailowy redaktora danego tomu.
8. Autor jest informowany o wyniku recenzji przez redaktora tomu, który też przekazuje mu ewentualne uwagi recenzenckie, kwestie dotyczące poprawienia formy artykułu oraz inne uwagi związane z kwalifikacją tekstu do druku.
9. Decyzję ostateczną o druku danego artykułu naukowego podejmuje Kolegium Redakcyjne na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej dany tekst, redaktor naukowy podejmuje decyzję o nieprzyjęciu go do druku lub w razie wątpliwości kieruje dany artykuł do innego recenzenta.
11. Lista recenzentów jest publikowana w czasopiśmie lub na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej wydawnictwa w zakładce “Recenzenci”.

Zespół recenzencki:

Prof. dr Léonce Bekemans (College of Europe w Bruges, Belgia; Università degli Studi di Padova, w Padwie, Włochy) / ekonomia
Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski) / prawo, prawo kanoniczne
Prof. dr Pierre Boubou (Uniwersytet w Douala, Kamerun) / prawo
Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Instytut Teologiczny w Siedlcach) / teologia, pedagogika
Prof. AJD dr hab. Piotr Korzekwa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) / nauki o zdrowiu
Prof. dr hab. Mykoła Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / translatoryka
Dr. hab. Ivan Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / filologia niemiecka, literaturoznawstwo

Index ImpactFactor.pl
Index Copernicus.pl

Web Analytics