Handel zagraniczny

NASZ PROJEKT EL/16/02/16 Handel zagraniczny

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na specjalności Handel zagraniczny dostarczają aktualnej i zróżnicowanej wiedzy z zakresu nie tylko wymiany handlowej, ale również innych procesów współpracy gospodarczej w warunkach zachodzących procesów integracji gospodarczej i globalizacji. Pozwalają one wykształcić zdolność identyfikowania, analizowania, rozumienia i rozwiązywania problemów w handlu i biznesie międzynarodowym. W trakcie studiów można zdobyć również wiele praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie (stosowanych technik, występujących dokumentów i zasad ich sporządzania, negocjowania i formułowania klauzul kontraktowych, zabezpieczania transakcji), jak również realizowania projektów w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Specjalność ta daje również wiedzę na poziomie makroekonomicznym, pozwalającą na ocenę nie tylko procesów gospodarczych, lecz również otoczenia, w których one zachodzą.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 920 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 480 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Ukończenie specjalności Handel zagraniczny i zdobyte kwalifikacje stwarzają realne szanse na znalezienie atrakcyjnej oraz wysoko wynagradzanej pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność eksportowo-importową, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjno-logistycznych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych, czy wpierających biznes międzynarodowy, jak również w agencjach reklamowych, w korporacjach międzynarodowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami. Często zajmują oni odpowiedzialne i samodzielne stanowiska menedżerów oraz analityków. Mogą oni również podejmować pracę w instytucjach administracji publicznej, Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych i placówkach dyplomatycznych. Zdobyta wiedza pozwala także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

NASZ PROJEKT EL/16/02/16 Handel zagraniczny

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na specjalności Handel zagraniczny dostarczają aktualnej i zróżnicowanej wiedzy z zakresu nie tylko wymiany handlowej, ale również innych procesów współpracy gospodarczej w warunkach zachodzących procesów integracji gospodarczej i globalizacji. Pozwalają one wykształcić zdolność identyfikowania, analizowania, rozumienia i rozwiązywania problemów w handlu i biznesie międzynarodowym. W trakcie studiów można zdobyć również wiele praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie (stosowanych technik, występujących dokumentów i zasad ich sporządzania, negocjowania i formułowania klauzul kontraktowych, zabezpieczania transakcji), jak również realizowania projektów w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Specjalność ta daje również wiedzę na poziomie makroekonomicznym, pozwalającą na ocenę nie tylko procesów gospodarczych, lecz również otoczenia, w których one zachodzą.

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Ukończenie specjalności Handel zagraniczny i zdobyte kwalifikacje stwarzają realne szanse na znalezienie atrakcyjnej oraz wysoko wynagradzanej pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność eksportowo-importową, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjno-logistycznych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych, czy wpierających biznes międzynarodowy, jak również w agencjach reklamowych, w korporacjach międzynarodowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami. Często zajmują oni odpowiedzialne i samodzielne stanowiska menedżerów oraz analityków. Mogą oni również podejmować pracę w instytucjach administracji publicznej, Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych i placówkach dyplomatycznych. Zdobyta wiedza pozwala także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Możliwości przyszłej pracy

Absolwenci programu Administracja publiczna dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy na średnich szczeblach zarządzania w organach administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, w szczególności:

• urzędach gmin,

• starostwach powiatowych,

• urzędach pracy,

• Państwowej Inspekcji Pracy,

• urzędach skarbowych,

• organizacjach pozarządowych,

• przedsiębiorstwach państwowych.

NASZ PROJEKT EL/16/02/16 Handel zagraniczny

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na specjalności Handel zagraniczny dostarczają aktualnej i zróżnicowanej wiedzy z zakresu nie tylko wymiany handlowej, ale również innych procesów współpracy gospodarczej w warunkach zachodzących procesów integracji gospodarczej i globalizacji. Pozwalają one wykształcić zdolność identyfikowania, analizowania, rozumienia i rozwiązywania problemów w handlu i biznesie międzynarodowym. W trakcie studiów można zdobyć również wiele praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie (stosowanych technik, występujących dokumentów i zasad ich sporządzania, negocjowania i formułowania klauzul kontraktowych, zabezpieczania transakcji), jak również realizowania projektów w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Specjalność ta daje również wiedzę na poziomie makroekonomicznym, pozwalającą na ocenę nie tylko procesów gospodarczych, lecz również otoczenia, w których one zachodzą.

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Ukończenie specjalności Handel zagraniczny i zdobyte kwalifikacje stwarzają realne szanse na znalezienie atrakcyjnej oraz wysoko wynagradzanej pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność eksportowo-importową, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjno-logistycznych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych, czy wpierających biznes międzynarodowy, jak również w agencjach reklamowych, w korporacjach międzynarodowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami. Często zajmują oni odpowiedzialne i samodzielne stanowiska menedżerów oraz analityków. Mogą oni również podejmować pracę w instytucjach administracji publicznej, Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych i placówkach dyplomatycznych. Zdobyta wiedza pozwala także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 3 000 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 350 PLN
2 raty po 1 750 PLN
1 rata 3 500 PLN

 

studia online
10 rat po 450 PLN
2 raty po 2 250 PLN
1 rata 4 500 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

Partners

UW UW Web Analytics