NASZ PROJEKT PPL/14/02/14 Pielęgniarstwo z językiem EN, DE, ES, FR, IT, RU

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Celem studiów w ramach programu Pielęgniarstwo z językiem obcym jest profesjonalne i wszechstronne wykształcenie kadry pielęgniarek i pielęgniarzy wykazujących się odpowiedzialnością i kompetencjami zawodowymi. Studia te dostarczają wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich oraz społecznych. Rozbudowany blok zajęć praktycznych oraz obowiązkowe praktyki pozwalają studentom nabyć umiejętności:
• korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wskiego poziomu opieki,
• udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
• sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
• komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
• organizowania pracy własnej,
• nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej,
• inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo z językiem angielskim uzyska tytuł zawodowy – licencjat pielęgniarstwa.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 5 dni w tygodniu
 • 2653 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • Zajęcia praktyczne 1100 godzin
 • 1200 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

PPL/14/02/14 Pielęgniarstwo z językiem EN, DE, ES, FR, IT, RU

Dyplom licencjata  pielęgniarstwaumożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata. 

Zajęcia na Akadami Polonijnej odbywają się w modułach

 

Moduł 1

Piątek w godz.  900  –  2100

Sobota w godz.  800  –  2100

 

Moduł 2

Poniedziałek – Piątek w godz. 800  –  1200

 

Moduł 3

Poniedziałek – Piątek w godz. 1500  –  2000

 

Moduł 4

Raz w miesiącu

Poniedziałek -Sobota w godz. 800  –  2000

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 400 PLN
2 raty po  2 000 PLN
1 rata 4 000 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenie szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4