System Zapewniania Jakości Kształcenia

Opis

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) na Akademii Polonijnej został wprowadzony uchwałą Uchwała nr 3/2015 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 10.08.2015 r.
Obejmuje on w szczególności następujące elementy:
politykę i procedury zapewniania jakości kształcenia na Uczelni;
analizę i doskonalenie programów kształcenia;
system weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;
zasady zapewnienia wysokiego poziomu kadry dydaktycznej;
ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
badanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i obsłudze procesu kształcenia oraz opinii pracowników o warunkach kształcenia;
badanie kariery zawodowej absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia;
badanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej i wykorzystywanie ich w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia;
zasady monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu i jakości wyposażenia niezbędnego do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do internetu) oraz środków wsparcia dla studentów (np. opieki naukowej czy doradztwa);
zasady gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia.
Działaniem SZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów i słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Akademii Polonijnej.
System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Polonijnej budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych – szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia opracowują poszczególne jednostki z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie.
W skład SZJK kształcenia wchodzą:
– Uczelniany Zespół ds.Oceny Jakości Kształcenia (UZJK),
– Wydziałowy Zespoł ds. Jakości Kształcenia (WZJK)

Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Harmonogramy prac

 

 

 

Raporty

 

 

Standardy
Web Analytics