Program ERASMUS +

„Dla chcącego nie ma nic trudnego” Erazm z Rotterdamu Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Będąc studentem można wziąć udział w wyjeździe na studia Erasmusa raz w życiu. Wyjazd na studia nie wyklucza natomiast możliwości udziału w praktykach Erasmusa (i odwrotnie).

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013, 2014-2020.

KOD ERASMUSA Akademii Polonijnej: PL CZESTOC03

Kraje uczestniczące:

 • 28 krajów Unii Europejskiej
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
 • 1 kraj kandydujący: Turcja

Program Erasmus jest finansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na edukację i doskonalenie zawodowe (nie ze środków Akademii Polonijnej ).

Strona internetowa Agencji Narodowej Programu Erasmus w Polsce (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji): www.frse.org.pl

Oficjalna strona internetowa Programu Erasmus dla studentów studiujących w Polsce:
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/jak-wziac-udzial-w-programie

“Fortuna sprzyja śmiałym” Erazm z Rotterdamu

 

[źródło: FRSE]

Znalezienie uczelni

Zapoznaj się z

lub użyj własnej sieci kontaktów.

Złożenie dokumentów

Następnym krokiem jest złożenie dokumentów aplikacyjnych w Biurze Współpracy Zagranicznej.

Złożenie dokumentów końcowych


Po złożeniu dokumentów końcowych, student otrzymuje ostateczną zgodę na realizacje studiów.

Ogłoszenie nazwisk osób zakwalifikowanych na wyjazd

 

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu LLP Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016
1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę ERASMUSa, z którymi Akademia Polonijna podpisała umowy o współpracy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomu studiów.2. W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów licencjackich, magisterskich -decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą, obywatele z tzw. krajów trzecich (czyli państw nie uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”), obywatele z tzw. państw trzecich, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta Akademii Polonijnej w momencie wyjazdu oraz wpisane do indeksu zaliczenie poprzedniego semestru, a jego indeks ma być pozostawiony w dziekanacie macierzystego wydziału.4. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich oraz magisterskich ubiegający się o studia za granicą mogą skorzystać z wyjazdu tylko w semestrze zimowym.5. Studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach programu Erasmus, Sokrates, Campus, Mundus z grantem z budżetu programu LLP, nie mogą ubiegać się o ponowny wyjazd w ramach programu(nawet bez stypendium Erasmusa).6. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to:Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych do Biurze Współpracy z Zagranicą czyli:

 • formularza zgłoszeniowego
 • potwierdzenia przez uczelnię gotowości przyjęcia studenta na studia, wstępnej zgody (dopuszczalna forma mailowa lub skan)
 • kopii certyfikatu językowego/oświadczenia o wyniku testu kompetencyjnego i terminie podejścia do niego
 • wydruku średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (wraz z lektoratami).

Na podstawie złożonych dokumentów nastąpi proces rekrutacyjny oraz zapadnie decyzja w sprawie zakwalifikowania studenta do udziału w programie.

10. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus będzie określony w odrębnym dokumencie – Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku 2013/2014.

11. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Formularze i szczegółowe informacje na stronie http://www.frse.org.pl.

12. Studia w ramach Programu LLP Erasmus nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż dwa semestry – maks. 12 miesięcy . Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2013 i 15 września 2014 roku (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia).

13. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze niezależnie czy są zrekrutowani tylko na semestr czy od razu na cały rok muszą obligatoryjnie wystąpić do Koordynatora uczelni macierzystej z prośbą o przedłużenie studiów. Przedłużenia studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu uczelni: zagranicznej i Akademii Polonijnej , ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS na dodatkowy okres studiów. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od studenta, na którą składają się:

 • podanie o przedłużenie studiów na kolejny semestr,
 • potwierdzenie pobytu w pierwszym semestrze studiów w uczelni partnerskiej,
 • dokument potwierdzający zaliczenie w uczelni zagranicznej zajęć zaplanowanych na semestr zimowy – Transcript of Records , Learning Agreement na I semestr zatwierdzony przez koordynatorów z Akademii Polonijnej i uczelni partnerskiej ,
 • zgoda uczelni zagranicznej na kontynuację studiów

Na podstawie tych dokumentów uczelniany koordynator programu Erasmus podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu studiów zagranicznych.

 

 

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego oraz zaakceptowaniu studenta do udziału w programie Erasmus jest on zobowiązany do dostarczenia do Biura Współpracy z Zagranicą nastepujących dokumentów:wniosek-skierowanie oraz podanie skierowane do dziekana o zgodę na realizację studiów (nie ma wzoru podania, każda osoba pisze podanie indywidualnie).
Application Form
Learning Agreement (3 egzemplarze)
Umowę trójstronną (3 egzemplarze)
Dokumenty zaakceptowane przez Dziekana zostają przez Studenta złożone w Biurze Współpracy Zagranicznej w celu uzyskania ostatecznej zgody na realizację studiów za granicą.KONTAKT:
Biuro Współpracy Zagranicznej
tel. +48 (0)34 36 84 200
fax +48 (0)34 32 49 662
e-mail:dwz@ap.edu.pl

Wzory dokumentów

Karta Erasmus+ / Erasmus+ Charter
Nr Karty Erasmus: 53287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE


W programie Erasmus+ można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią.

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?
O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać w Biurze Współpracy Zagranicznej Akademii Polonijnej, które prowadzi rekrutację i ocenę kandydatów, organizuje wyjazdy i wypłaca stypendia.
Rekrutacja stypendystów Erasmusa w Akademii Polonijnej jest prowadzona centralnie.

DO JAKICH KRAJÓW można wyjechać?
Jako stypendysta Erasmusa można wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja.

DO JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?
Wyjazdy studentów AP w ramach programu Erasmus mogą mieć miejsce do uczelni zagranicznych, które podpisały porozumienie z AP o wymianie studenckiej w ramach tego programu.
Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Można odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiuje student, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

DO JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?
Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa.
Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na STUDIA?
Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.
Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na PRAKTYKĘ?
Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.

Warunki uczestnictwa w wymianie studenckiej:

wystarczy napisać do: dwz@ap.edu.pl

Stypendysta programu Erasmus otrzymuje miesięczny grant. Stypendium ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych, przez studentów w kraju i zagranicą, ale nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Wypłata stypendium dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy studenta.

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus:

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

a. być studentem programu licencjackiego lub magisterskiego lub jednolitych studiów magisterskich w Akademii Polonijnej,
b. być (w momencie wyjazdu) studentem co drugiego roku studiów licencjackich,
c. nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani być urlopowany,
d. posiadać znajomość języka angielskiego i/lub języka wykładowego uczelni zagranicznej,

Obowiązki osoby zakwalifikowanej:

1. Przed wyjazdem należy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą:

a. Formularz zgłoszeniowy studenta / Student Application Form,
b. Porozumienie o programie zajęć / Learning Agreement,
oraz podpisać stosowną umowę.

2. Po powrocie każdy uczestnik musi złożyć:

a. potwierdzenie odbycia studiów, podpisane przez uczelnię partnerską zawierające informację o okresie pobytu na uczelni partnerskiej,
b. Transcript of Records, podpisany przez stosowne władze uczelni partnerskiej,
c. Ankietę Stypendysty Erasmus.

KONTAKT:
Biuro Współpracy Zagranicznej
tel. +48 (0)34 36 84 200
fax +48 (0)34 32 49 662
e-mail:dwz@ap.edu.pl

DEKLARACJA POLITYKI W PROGRAMIE ERASMUS +

w latach 2014-2021

I. Strategia, priorytety Akademii Polonijnej

Wychodząc naprzeciw podstawowym wymogom Deklaracji Bolońskiej dotyczącym europejskiego szkolnictwa wyższego, Akademia Polonijna aktywnie uczestnicząc w dotychczasowych działaniach programu SOCRATES-ERASMUS, pragnie kontynuować swój udział w nowym komponencie programu ERASMUS +.

W latach 2014-2020(21) przewidziany jest dalszy dynamiczny rozwój wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. W celu poprawy jakości i atrakcyjności współpracy wielostronnej pomiędzy Akademią Polonijną a innymi szkołami wyższymi w Europie uczelnia zamierza jeszcze bardziej poszerzyć i udostępnić ofertę dydaktyczną w języku angielskim. Uczelnia pragnie wykorzystać w programie ERASMUS + nową możliwość wysyłania studentów na praktyki, jako sprawdzonej drogi weryfikowania, a jednocześnie praktycznego wdrażania i umacniania wiedzy oraz umiejętności nabytych przez studiujących podczas zajęć dydaktycznych. Ważne jest też, że praktyki stanowią pośrednie wprawdzie, lecz istotne w swej wadze, potwierdzenie zgodności treści kształcenia z potrzebami rynku pracy. Ponadto jest to skuteczny sposób poszerzania zakresu współpracy Uczelni
z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami. Uczelnia podejmie należyte starania w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru i wsparcia dla powyższego działania.

II. Zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej

W trosce o zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia od kilku lat rozbudowywany jest wewnętrzny system zapewniania jakości. Do jego czynnych elementów należą: System Obsługi Studiów, pełna, aktualizowana informacja o studiach, warunkach przyjęć na studia, zasadach studiowania, rozkładach zajęć itd.

Mając na względzie zapewnienie należytego poziomu wymiany akademickiej w programie ERASMUS+, podejmuje się corocznie stosowne kroki zarówno na etapie kwalifikacji studentów i kadry nauczającej do programu, jak i potem – w okresie bezpośrednich przygotowań do wyjazdów, a także po powrocie.

System ECTS został wprowadzony do programów studiów realizowanych w Akademii w roku akademickim 2002/2003. To doprowadziło do ułatwienia procesu kwalifikacyjnego oraz późniejsze rozliczanie wyników studentów zapisanych w wykazie zaliczeń (ang. Transcript of Records). Opracowano Katalog Informacyjny ECTS zawierający pełną informację o studiach w Akademii. Studenci co roku informowani są o formalnościach, które muszą dopełnić aby stać się uczestnikiem programu ERASMUS+.

Po zatwierdzeniu ostatecznej listy studentów do wyjazdu w danym roku akademickim, Akademia świadczy wyjeżdżającym wszechstronną pomoc – organizacyjną i merytoryczną: ułatwia kontakt z uczelnią partnerską, pośredniczy w wymianie niezbędnych dokumentów, doradza w sprawach transportu i ubezpieczenia, a przede wszystkim wspiera w budowaniu zestawu przedmiotów wpisywanych do porozumienia o programie studiów (ang. Learning Agreement).

Dla studentów zagranicznych stale udoskonala się ofertę dydaktyczną. Studenci na czas studiów są zakwaterowani w akademiku uczelni na takich samych zasadach jak studenci polscy. Uczelnia nie pobiera opłat za studia, lub też korzystanie z zasobów.

Wyjeżdżający nauczyciele otrzymują informacje o uczelni przyjmującej i pomoc w organizacji wyjazdu związaną z ubezpieczeniem, organizacją transportu i zakwaterowania. Wyjazd nauczyciela Akademii na stypendium w ramach programu ERASMUS+ jest istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie dokonań zawodowych i aktywności pracownika.

Zadanie podnoszenia poziomu jakości kształcenia na Akademii przejawia się poprzez wdrażanie następujących postanowień:

 1. dla studentów przyjeżdżających/wyjeżdżających:
 • pełna dostępność programów nauczania dla wszystkich kierunków i przedmiotów (strona internetowa uczelni, bieżące informacje na temat oferty studiów na dany semestr i Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych – ECTS);
 • każdy przyjeżdżający student ma polskiego “opiekuna” – studenta, który mu pomaga;
 • spotkania z koordynatorami programu i kierunku, wyjaśniające prawa i obowiązki studentów Akademii oraz określające ostateczne wersje Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement);
 • zakwaterowanie w domu studenckim Akademii, aby ułatwić integrację z polskimi studentami;
 • zapewnienie pełnej profesjonalnej pomocy administracyjnej przy procedurach składania wniosków;
 • wizytacje kadry w celu dokonania oceny jakości studiów w instytucjach partnerskich;
 • pomoc finansowa zapewniana przez Akademię dla różnych działań związanych z wymianą studentów;
 • uznanie okresu studiów za granicą, włączenie ocen z zagranicznej uczelni do dyplomu przy ukończeniu studiów;
 • po powrocie do domu studenci wypełniają ankiety i oceniają swoje studia za granicą.

 

2. dla przyjeżdżających/wyjeżdżających wykładowców;

 • zapewnienie odpowiedniej rekrutacji nauczycieli akademickich;
 • organizowanie pobytu przyjeżdżających nauczycieli zarówno na uczelni, jak i w ich wolnym czasie;
 • organizowanie podróży i pobytu za granicą dla nauczycieli wyjeżdżających;
 • dodatkowe punkty dla nauczycieli zaangażowanych w wymianę podczas oceny nauczycieli;
 • sprawozdania od nauczycieli po powrocie z wymiany zapewniające informacje zwrotne i opinię na temat ich doświadczenia z nauczania na uczelniach partnerskich.

 

III. Zapewnienie wysokiej jakości praktyk studenckich

Program praktyki powinien być zbieżny z programem praktyk, które student odbywa w trakcie studiów i stanowić podstawę do ich zaliczenia jako obowiązkowych praktyk studenckich. Okres praktyk wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od wymogów nakreślonych przez Akademię w programach nauczania.

Istotną rolę w procesie organizacji i przebiegu praktyk mają opiekunowie praktyk powołani w Akademii. Do ich obowiązków należy m.in.: opracowanie programów praktyk, ustalenie miejsc praktyk, nadzór nad organizacją praktyki, współpraca z opiekunami praktyk w zakładach pracy.

Pozyskiwanie instytucji, w których będą realizowane praktyki odbywać się będzie poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z placówkami zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie tematycznym studiów Akademii. Umowa pomiędzy Akademią a instytucją realizującą praktyki studenckie będzie zawierać informacje dotyczące programu praktyki, jej zakresu, ilości studentów odbywających praktykę, terminu praktyki, wyznaczenia opiekuna praktyki z ramienia instytucji, zapewnienia odpowiednich do programu praktyk miejsc pracy zgodnie z założeniami programowymi praktyki, nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki, zapewnienie warunków socjalnych związanych z pobytem studentów w miejscu odbywania praktyk.

W czasie odbywania praktyki studenci są nadzorowani w zakresie merytorycznym i formalnym zarówno przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni, jak i zakładu pracy.

Praktyki studenckie są integralną częścią programu studiów na wszystkich kierunkach Akademii. Ich wysoką jakość szczegółowo zapewniają:

 1. weryfikacja instytucji docelowych – akceptowane są tylko instytucje z najwyżej wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym wyposażeniem;
 2. weryfikacja nauczycieli akademickich, którzy nadzorują praktyki, akceptują ich miejsce i program, monitorują postępy studentów (w tym wizytacje na miejscu) oraz dokonują formalnego zaliczenia wypełnienia wszystkich wymogów;
 3. wyznaczenie mentora w instytucji, w której odbywają się praktyki, który opiekuje się studentem i pomaga mu w pracy;
 4. obowiązkowy dziennik praktyk, w którym student zapisuje i analizuje każdy dzień, a każdą pozycję podpisuje mentor;
 5. końcowe zaliczenie praktyk oparte jest na dzienniku praktyk, opinii z instytucji, gdzie odbywają się praktyki, oraz opinii promotora.
  Instytucje docelowe praktyk różnią się ze względu na kierunek studiów.

Partners

UW UW Web Analytics