Samorząd studencki Akademii Polonijnej

Zdobywanie wiedzy bez rozwoju swoich umiejętności jest bezowocne, dlatego też Samorząd Studencki akcentuje rozwój edukacji nieformalnej. A oto nasze przesłanie, jakie kierujemy do Ciebie:

“Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to, odwaga ma w sobie moc i geniusz” (Johann Wolfgang Goethe)

Podstawowymi zadaniami samorządu studentów są:

  • udział w posiedzeniu Senatu oraz Rady Wydziału,
  • reprezentowanie i ochrona interesów studentów,
  • udział w zebraniu Komisji Stypendialnej,
  • prowadzenie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej,
  • współpraca z nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji procesów kształcenia i nauczania.

Jesteś zainteresowany współpracą i rozwojem studenckiej działalności naukowej, sportowej i kulturalnej, czekamy na Ciebie.

Dołącz do nas!

Kodeks Etyki Studenta

Regulamin Samorządu Studenckiego

Zarząd Samorządu Studenckiego AP
W roku akademickim 2015/2016

1. Andrzej Galaidin
– Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
2. Agnieszka Klimas
-, Zastępca przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
3. Aneta Purgal
– Skarbnik Samorządu Studenckiego ,
4. Iwona Matusek
-, Sekretarz Samorządu Studenckiego,
5. Nagorniak Michailo
6. Paweł Szczerba
7. Sebastian Pala
8. Stolarczyk Sylwester

KONTAKT:

Samorząd Studencki
Akademii Polonijnej w Częstochowie

Pok. A 0.12

Tel. +48 (34) 36 84 200

e-mail: samorzad@ap.edu.pl

KONSULTACJE:

o. prof. dr hab. Wojciech Podlecki

Pok. A 0.13, piątek godz. 13.00-14.30

Tel. +48 (34) 36 84 207

FAQ

1. Od kiedy posiadam status studenta?
Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym status studenta (tym samym prawa i obowiązki z niego wynikające) nabywa się w chwili immatrykulacji i złożenia ślubowania.
2. Kiedy tracę status studenta?
Status studenta wygasa wskutek zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia zachowują oni prawa studenta do 31.10 roku, w którym ukończyli te studia (legitymacja nie jest zabierana przez dziekanat). W przypadku absolwentów studiów drugiego stopnia, jeśli nie obronią oni pracy magisterskiego do 30 września roku, w którym uzyskali absolutorium – są skreślani z listy studentów.
3. Kiedy mogę podjąć studia podyplomowe?
Studia podyplomowe należy traktować jako studia uzupełniające. Można je podjąć dopiero po ukończeniu przynajmniej pierwszego stopnia studiów.
4. Czy uczelnia ma obowiązek monitorowania losów absolwentów?
Tak. Ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnię taki obowiązek. Na AP zajmuje się tym Akademickie Biuro Karier, które ma obowiązek przeprowadzić ankietę z absolwentami wszystkich kierunków przynajmniej w okresie 3 i 5 lat od ukończeniu studiów. Dzięki temu uczelnia może lepiej dopasować program kształcenia do wymagań rynku pracy.
(Art 13a Ustawy)
5. Czy studenci mają wpływ na losy uczelni?
Tak, Ustawa gwarantuje miejsce dla studentów i doktorantów w najwyższej władzy na uczelni, czyli w Senacie. Ich udział w Senacie nie może być mniejszy niż 20 %, przy czym obie grupy muszą być reprezentowane przez min. 1 swojego przedstawiciela.
(art 61,67,71 Ustawy)
6. Czy wykładowca, który osiągnął już wiek emerytalny może nadal wykładać?
Tak, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego uczelnia może go ponownie zatrudnić na to samo stanowisko. (art 118a Ustawy)
7. Czy wykładowca może pracować na dwóch uczelniach?
Dwu- i więcej etatowość nauczycieli akademickich, o której było w mediach całkiem głośno kilka lat temu, w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższymi nie powinna mieć miejsca. Dziś rektor musi wyrazić zgodę na podjęcie przez wykładowcę pracy u drugiego pracodawcy. Może mu również odmówić. Brak zgody rektora na takie działanie jest podstawą do rozwiązania umowy z wykładowcą. (Art 129 Ustawy)
8. Punkty ECTS – co to jest?
ECTS (ang. European Credit Transfer System, pol. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) – system punktów zaliczeniowych stosowany w szkołach wyższych. Głównymi celami systemu jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania i walidacji kwalifikacji oraz mobilności studentów. W Polsce 1 punkt ECTS odpowiada nakładowi pracy równemu 25-30 godz. lekcyjnych (45 min.). Za zaliczenie każdego przedmiotu student uzyskuje określoną liczbę punktów. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia należy zebrać ich min. 180 (studia licencjackie) lub 210 (studia inżynierskie), drugiego stopnia – min. 90 lub 120 (po studiach licencjackich). (Art 2 pkt 18d Ustawy)
9. Czy w połowie studiów mogę zmienić uczelnię?
Tak, przysługuje ci takie prawo. Musi się to jednak odbyć za zgodą dziekana obecnego wydziału, jak i dziekana wydziału uczelni, na którą zamierzasz się przenieść.
10. Czy w czasie urlopu studenckiego (dziekańskiego, na żądanie itd.) zachowuje status studenta?
Tak, na czas trwania urlopu studenckiego nadal przysługują ci ustawowe zniżki. Przysługują ci również uprawnienia do pobierania świadczeń pomocy materialnej. Jednak w przypadku przebywania na urlopie bez podania przyczyny, nie przysługuje prawo do pobierania stypendium socjalnego. Ponadto, przebywając na urlopie zdrowotnym nie wolno uczęszczać na zajęcia.
11. Jak zdobyć stypendium socjalne? Kto ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie?
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim , biorąc pod uwagę ilość środków przeznaczonych przez ministerstwo na ten cel oraz minimalną i maksymalną wysokość tej kwoty określoną w ustawie o świadczeniach rodzinnych
12. Jak zdobyć stypendium rektora?
Stypendium rektora uzyskują najlepsi studenci na podstawie średniej ocen za poprzedni rok
akademicki, wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne. To stypendium można uzyskać najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów.
13. Jak uzyskać zapomogę losową?
Zapomoga jest to jednorazowa pomoc materialna udzielana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać maksymalnie raz w roku akademickim. Aby otrzymać zapomogę losową należy złożyć w dziekanacie odpowiednie podanie, najlepiej wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę starania się o zapomogę.
14. Nie dostałem stypendium socjalnego. Czy mogę się odwołać od decyzji? Jak?
Tak, możesz się odwołać do rektora. Odwołanie musisz złożyć do 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej zawierającej odpowiedź na twój wniosek dotyczący stypendium socjalnego. Takie same zasady obowiązują przy odwołaniu się od stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej.
15. Studiuję dwa kierunki, czy mogę pobierać stypendia z obu kierunków?
Nie, jest to zabronione. Student ma obowiązek wskazać, z tytułu którego kierunku będzie pobierał należne mu stypendia. Konieczne będzie złożenie oświadczenia, o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku.
16. Czy policja może wejść na teren Akademii?
Służby bezpieczeństwa mogą wejść na teren uczelni tylko za zgodą Rektora oraz w uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, klęski żywiołowej lub uzasadnione podejrzenie posiadania narkotyków. Inne sytuacje określa porozumienie rektora z służbami bezpieczeństwa.
17. Czy jest określona liczba godzin zajęć na tydzień?
Tak, nie może ona przekroczyć 30 godzin zajęć/tydzień. Nie uwzględnia się tu jednak zajęć terenowych i praktyk.
18. Kiedy pojawia się plan zajęć?
Plan zajęć ma obowiązek pojawić się dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
19. Co to są studia indywidualne i kto może w nich uczestniczyć?
Studia indywidualne (SI) przeznaczone są dla studentów szczególnie uzdolnionym. Uczelnia zapewnia odpowiedni rozwój naukowy studenta dzięki indywidualnemu dopasowaniu przedmiotów, metod i form kształcenia. Takiemu studentowi przysługuje prawo do indywidualnego planu zajęć i programu studiów. Studentowi przysługuje opiekun. Zmiany w planie nie mogą dotyczyć przedmiotów obowiązkowych na danym kierunku. O SI student ubiega się sam, składając odpowiedni wniosek u dziekana wydziału.
20. Co to jest indywidualny tok studiów i komu on przysługuje?
Indywidualny tok nauczania przysługuje studentom niepełnosprawnym, będącym w trudnej sytuacji życiowej, studiującym dwa i więcej kierunków oraz studentom wybranym do kolegialnych organów Uczelni. Student może odbywać zajęcia wg indywidualnego planu zajęć w innych grupach zajęciowych i/lub godzinach zajęć. Plan jest dostosowany do możliwości czasowych studenta. ITS nie zwalnia ich z uczęszczania na zajęcia obowiązkowe. Student ubiegający się o ITS składa podanie do dziekana wydziału. Nadzór nad studentem sprawuje dziekan wydziału.
21. Od roku akademickiego 2015/2016 nie ma indeksu. Gdzie zatem będą wpisywane oceny?
Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/2013 lub wcześnie nie ma żadnych zmian – oceny wpisywane są do indeksów oraz do systemu Wirtualny Dziekanat. Dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku 2015/2016 oceny wpisywane są jedynie do systemu Wirtualny Dziekanat.
22. Gdzie wykładowca ma obowiązek wpisać mi ocenę z zaliczonych zajęć?
Wykładowca ma obowiązek wpisać uzyskaną ocenę końcową do indeksu (dla starszych roczników, które posiadają indeks), do Wirtualnego Dziekanatu oraz do protokołu zaliczenia przedmiotu.
23. Czy wykład jest obowiązkowy?
Nie, zgodnie z regulaminem studiów obecność na wykładzie jest dobrowolna (zaleca się ją jednak). Jeżeli wykład jest jedyną formą prowadzenia przedmiotu i wystawienia oceny końcowej, wykładowca na pierwszych zajęciach powinien powiadomić studentów o obowiązkowej obecności na nim. W innym przypadku prowadzący nie może wyciągać konsekwencji wobec studentów nieobecnych na wykładzie, jednak może stosować różne formy gratyfikacji dla osób na wykłady uczęszczających (dopuszczenie do egzaminu w terminie „zerowego”, plusy do oceny końcowej itd.).
24. Czy mogę nagrywać wykłady dyktafonem lub robić zdjęcia slajdom?
Tak, o ile prowadzący wyrazi na to zgodę. Takie materiały mogą być wykorzystane tylko do osobistego użytku, zabronione jest ich rozprzestrzenianie. Należy jednak wcześniej zapytać o zgodę wykładowcę i liczyć się z tym, że jednak tradycyjna forma notowania będzie jego ulubioną.
25. Na ilu zajęciach audytoryjnych mogę mieć nieobecność?
Zajęcia są obowiązkowe. Prowadzący na pierwszych zajęciach w danym semestrze określa sposób nadrabiania zaległości, w tym ilość dopuszczalnych nieobecności. Informacja taka znajduje się również w sylabusie przedmiotu.
26. Czy zajęcia laboratoryjne można odrobić?
Prowadzący na pierwszych zajęciach w danym semestrze określa sposób nadrabiania zaległości i nieobecności. Informacja taka znajduje się również w sylabusie przedmiotu.
27. Czy wykładowca ma obowiązek określić zasady zaliczenia przedmiotu?
Tak, wykładowca ma obowiązek przedstawić zasady zaliczenia przedmiotu na pierwszych zajęciach. Dodatkowo taka informacja znajduje się w sylabusie przedmiotu.
28. Od ilu procent mogę uznać egzamin za zaliczony?
Zgodnie z Regulaminem studiów egzamin zaliczony pozytywnie (na 3.0) to praca, która została wykonana/napisania przynajmniej w 51 % poprawnie.
29. Jak obliczana jest ocena końcowa danego przedmiotu?
Zasady obliczania oceny końcowej przedstawia prowadzący na pierwszych zajęciach w danym semestrze. Informacja taka znajduje się również w sylabusie przedmiotu
30. Czy mogę zobaczyć mój egzamin lub kolokwium po jego zaliczeniu bądź niezaliczeniu?
Tak, studentowi przysługuje takie prawo. Termin, kiedy można oglądać swoje prace ustala prowadzący zajęcia.
31. Uważam, że moja ocena za kolokwium jest zaniżona/nieadekwatna. Czy mogę się od niej odwołać?
Tak, studentowi przysługuje takie prawo. Na odwołanie się do dziekana ma 7 dni od daty wystawienia zaliczenia. Zalecana jest jednak wcześniejsza rozmowa z wykładowcą podczas konsultacji na temat pracy.
32. Nie pojawiłem się na egzaminie i nie mam usprawiedliwia. Czy termin mi przepada?
Tak, nieusprawiedliwiona obecność na egzaminie oznacza utratę terminu. Dlatego, nawet w przypadku wątpliwego poziomu wiedzy warto pojawić się na egzaminie – oswojenie się z pytaniami okazuje się z reguły pomocne na kolejnym terminie. Nieobecności na egzaminie z powodu braku zaliczenia z innej formy zajęć również powoduje, że termin przepada.
33. Co to jest „termin/egzamin zerowy”?
To egzamin organizowany jeszcze przed sesją dla osób, które zaliczyły ćwiczenia z danego przedmiotu. Jego organizacja zależy jednak od dobrej woli wykładowcy. Zasady „egzaminu zerowego” należy dokładnie ustalić z prowadzącym zajęcia.
34. Nie zaliczyłem ćwiczeń. Przepadły mi wszystkie terminy egzaminów. Co teraz?
Przykro nam, ale czeka cię wpis z deficytem punktów (tzn. warunek) i zaliczanie przedmiotu w następnym możliwym terminie (najczęściej na kolejnym roku).
35. Nie zaliczyłem trzech terminów egzaminu. Co teraz?
Przykro nam, ale czeka cię wpis z deficytem punktów (tzn. warunek) i zaliczanie przedmiotu w następnym możliwym terminie (najczęściej na kolejnym roku).

36. Mam warunek. Zaliczyłem ćwiczenia, został mi tylko egzamin. Czy muszę w nich ponownie uczestniczyć?
Prowadzący ćwiczenia może (ale nie musi) cię z nich zwolnić i przepisać ocenę. Za każdym razem trzeba ustalić tę kwestię z prowadzącym. W tym przypadku zalecamy jednak chodzenie na wykłady i robienie notatek.
37. Ile jest rodzajów urlopów studenckich?
Wyróżniamy 5 rodzajów urlopów udzielanych na okres maksymalnie 1 roku przez dziekana. Urlop zdrowotny, wychowawczy (w przypadku konieczności opieki na dzieckiem), okolicznościowy (w przypadku wydarzeń losowych), zawodowy (gdy np. odbywasz praktykę za granicą) oraz bez podania przyczyny (do wykorzystania raz w czasie studiów).

Partners

UW UW Web Analytics