Stypendia

Stypendium może otrzymać każdy student Akademii Polonijnej, który spełnia warunki regulaminu przyznawania stypendiów.
Z uwagi na różne rodzaje stypendiów w praktyce każdy ze studentów może być objęty pomocą stypendialną.
Stypendia przyznawane są w uczelni przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta. Od decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium, student ma prawo złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów udzielane są w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.

Rodzaje stypendiów

Stypendium może otrzymać każdy student Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał w ostatnim roku studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Informacji szczegółowych w sprawie przyznawania stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.
Załącznik 1
Załącznik 2
Stypendium może otrzymać każdy student w Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.
O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.Szczegółowych informacji w sprawie przyznawania stypendiów można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.:
Załącznik 1
Stypendium może otrzymać, każdy student w Akademii Polonijnej, który spełnia warunki regulaminu przyznawania stypendiów.
Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendium udziela Dziekanat i w Samorządzie Studenckim.1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, u których w rodzinie nie występuje utrata ani uzyskanie dochodu w rozumieniu § 5 załącznika nr 8 do Regulaminu pomocy materialnej2) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, którzy uwzględniają utratę lub uzyskanie dochodu rodzinie w rozumieniu § 5 załącznika nr 8 do Regulaminu pomocy materialnej3) Oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym4) Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu5) Oświadczenie pełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta o uczęszczaniu do szkoły wyższej6) Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lip7) Wzór oświadczenia o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku d8) Wzór oświadczenia o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w roku poprzedzającym rok akademicki

9) Wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

10 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

11) Dyspozycja przekazywania przyznanych świadczeń na rachunek bankowy studenta, z podanym numerem konta

12) Zasady ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program „Diamentowy Grant”, który stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej.
Studenci mogą zgłaszać projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe.
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom Minister
Szkolnictwa Wyższego na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany
przez senat uczelni.
Szczegółowych informacji dotyczących stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim..
Akademia Polonijna ukierunkowana jest na kształcenie młodych ludzi w duchu otwartości na wielość i bogactwo kultur doceniając intelektualny i edukacyjny dorobek uczelni całego świata. Dzięki temu umożliwia swoim studentom i pracownikom nabycie niepowtarzalnego doświadczenia w procesie studiowania oraz pracy akademickiej poprzez międzynarodową mobilność.Realizacja różnorodnych projektów daje studentom, wykładowcom i badaczom możliwość uzyskania stypendium jedno- lub dwusemestralnego w partnerskich uczelniach zagranicznych głównie w ramach
O zapomogę może starać się każdy student Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania zapomogi można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim..

To Cię zaciekawi

 • img05

  Online studies

  Study on the Internet now! Check
 • img05

  Trip

  See a virtual tour of our college Check
 • img05

  Movie

  Chceck our movie Check

Partners

 

 

 

 
 
UW UW Web Analytics