Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli Częstochowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego Posiada akredytację. Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ośrodek działa na terenie województwa śląskiego. Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli Częstochowie współpracuje z Wydziałem Interdyscyplinarnym AP,, wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami, fundacjami i partnerami zagranicznymi.

Plan pracy
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej w Częstochowie na rok 2014/2015

Częstochowa 2014
Spis treści
1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA CENTRUM 3
2. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI 3
3. KONSTRUKCJA PLANU NA ROK 2014/2015 5

1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA CENTRUM
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej w Częstochowie działa w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności zapisy:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
własnego Statutu.

2. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
Misja – tradycja i nowoczesność
W swojej działalności wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesności i w codziennej pracy łączymy tradycję z nowoczesnością, troszcząc się w ten sposób o ciągłość i spójność działań edukacyjnych oraz wysoką jakość doskonalenia.
Dyrektorom i nauczycielom szkól i placówek oświatowych oferujemy szkolenia nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Wykorzystujemy w ich trakcie wiedzę i umiejętności każdego uczestnika, tworząc atmosferę sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Naszym celem jest uczynienie z doskonalenia dyrektorów i nauczycieli uprzywilejowanego pola inicjatyw i twórczego rozwoju. Swoją działalnością, zgodnie z polityką oświatową państwa, sprzyjamy podniesieniu jakości kształcenia polskich szkól i placówek oświatowych.
Wizja na lata 2012-2017
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli skutecznie realizuje politykę oświatową państwa poprzez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, uwzględniającej potrzeby dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw zmianom w edukacji, konsultanci Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli proponują bogatą ofertę różnorodnych zajęć, umożliwiających uczestnikom aktualizację i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie i nabywanie kompetencji pedagogicznych.
Doświadczony zespól edukatorów systematycznie podnosi poziom wiedzy i umiejętności oraz pozyskuje specjalistów w środowiskach naukowych i kulturalnych. Swoją działalnością sprzyja integracji lokalnego środowiska oświatowego wokół wspólnych zadań edukacyjnych.
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi ożywioną współpracę z krajami europejskimi w zakresie nowatorskich działań na rzecz oświaty.
Placówka przystępuje do konkursów na realizację szkoleń ze środków państwowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i odnosi w nich sukcesy. Realizowane przedsięwzięcia są wysoko oceniane przez uczestników, nadzór pedagogiczny i komisję oceny projektów reprezentującą Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dostosowana do różnorodnych edukacyjnych potrzeb klientów strona internetowa umożliwia szeroki dostęp do informacji dotyczących form doskonalenia, materiałów metodycznych oraz aktualności oświatowych.
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli systematycznie unowocześnia bazę lokalową i wzbogaca wyposażenie sal dydaktycznych oraz gabinetów pracowników.
STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA
1. Oferta
• Konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów MEN i KO oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli.
• Realizowanie projektów interdyscyplinarnych.
• Nauczanie na odległość.
• Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji.
• Współpraca z zespołem doradców metodycznych.
2. Kadra
• Stale doskonalenie umiejętności.
• Doskonalenie znajomości języków obcych.
• Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym.
• Pozyskiwanie specjalistów z różnych przedmiotów w celu zapewnienia komplementarności oferty.
3. Organizacja, sprawny przepływ informacji
• Systematyczne usprawnianie organizacji pracy.
• Sprawne funkcjonowanie baz danych.
• Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą Internetu.
4. Baza
• Unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych do potrzeb ODN.
• Tworzenie zaplecza socjalnego dla szkoleń.
5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
• Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną w kraju i za granicą.
• Korzystanie z europejskich funduszy edukacyjnych.
3. KONSTRUKCJA PLANU NA ROK 2014/2015
Szczegółowe działania zostały przyjęte po analizie kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Uwzględniliśmy także wyniki własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów centrum. Wzięto również pod uwagę współczesne zmiany w systemie oświaty.
Do skonstruowanego planu pracy włączyliśmy także zadania związane z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonych przez KO w ubiegłym roku szkolnym kontroli i ewaluacii.
Problemy rozpoznane podczas kontroli doraźnych:
1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki.
2. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania.
5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, szczególnie w kontekście zapewniania uczniom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wnioski merytoryczne z przeprowadzonych kontroli planowych.
1. Nie wszyscy dyrektorzy uwzględniają w procesie planowania wszystkie wymagane prawem elementy planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
2. W 3 szkołach nie dopuszczono do użytku programów nauczania zawodu.
Spostrzeżenia i uwagi KO w zakresie nowej formy nadzoru, jaką jest ewaluacja:
1. W niektórych szkołach można zaobserwować rozbieżność między wynikami przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, a wynikami ewaluacji zewnętrznej.
2. Nie we wszystkich szkołach przy prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej stosuje się zasadę triangulacji.
3. Szkoły poddawane ewaluacji zewnętrznej rzadko korzystają z możliwości wprowadzenia na platformę wyników ewaluacji wewnętrznej.
4. Ewaluacja wewnętrzna jest nadal dla wielu dyrektorów szkól formą trudną do przeprowadzenia, wobec czego nie jest w pełni wykorzystana do podnoszenia jakości pracy szkoły.
5. „Przygotowywanie się” do ewaluacji.
6. Trudności w wartościowaniu działań podejmowanych w szkole.
7. Radykalne oddzielenie i szufladkowanie działań szkolnych jest trudne. Respondenci często wyrażają obawę, czy odpowiadają na pytania zgodnie z kryteriami.
Podsumowanie wyników z tych badań pozwoliło na wyodrębnienie priorytetów w zakresie problematyki i organizacji szkoleń. Zgodnie z nimi tematyka zaplanowanych form doskonalenia jest skoncentrowana na szczegółowych aspektach udzielania przez szkoły i placówki pomocy psychologicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystaniu jej wyników.
W roku 2015 Centrum przedstawi aktualne propozycje w Informatorze zał. 1.
W skład oferty szkoleniowej wejdą:
• kursy kwalifikacyjne;
• kursy doskonalące;
• warsztaty;
• szkolenia rad pedagogicznych – realizowane na terenie szkól i placówek oświatowych w formach
– spotkań informacyjnych
– krótkich warsztatów;
• konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami;
• cykle spotkań w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw. Kluby Nauczyciela;
• konsultacje indywidualne i zbiorowe.
Konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów:
> dyrektorów szkól i placówek oświatowych,
> reprezentantów organów prowadzących i nadzorujących szkoły,
> pracowników merytorycznych ośrodków doskonalenia i doradztwa
metodycznego,
> nauczycieli,
> innych pracowników oświaty.

4. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PLACÓWKI NA PODSTAWIE ZADAŃ GŁÓWNYCH UWZGLĘDNIONYCH W STATUCIE CENTRUM

1. Obszar: Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracujące
Informowanie nauczycieli o nowościach i zmianach. Organizacja konferencji rejonowych poświęconych prezentacji oferty programowej placówki, priorytetów MEN i KO, nowości wydawniczych, metodycznych i merytorycznych. Czerwiec
wrzesień 2015 Nauczyciele-
konsultanci Pracownik administracji

mgr Justyna Rozmarynowska
Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego. Prowadzenie Klubów: Nauczycieli Polonistów, Wychowawców, Nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, Nauczyciela Profilaktyka, Nauczycieli Zawodu. Cyklicznie (kilka spotkań w semestrze) Wszyscy konsultanci Mgr Justyna Rozmarynowska
Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego. Wydawanie opinii o programach opracowanych przez nauczycieli. Na zgłoszenie dyrektorów szkół i placówek. Konsultanci zgodnie ze specjalizacją Mgr Justyna Rozmarynowska

2. Obszar: Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracuj ące
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. Przygotowanie i realizacja oferty doskonalenia w oparciu o kierunki polityki MEN i plan nadzoru KO, ze szczególną uwagą poświęconą zagadnieniom wskazanym we wnioskach z nadzoru KO. Rok 2015 Dr Maria Szymańska Nauczyciele
konsultanci
Wspomaganie szkół w realizacji zmian organizacyjno-programowych.
Nadanie problemowi wykorzystania wyników ewaluacji wewnętrznej do podnoszenia jakości pracy szkół szczególnej rangi i dążenie do wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie.
Wspieranie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Udzielanie konsultacji indywidualnych Rok 2015 dr Maria Szymańska Nauczyciele- konsultanci Nauczyciele – doradcy
Przygotowanie nowej kadry do zarządzania oświatą Prowadzenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie Rok 2015 dr Maria Szymańska Nauczyciele – konsultanci
Edukatorzy i eksperci współpracujący z Centrum

3. Obszar: Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracuj ące
Wspieranie procesu powstawania i realizacji planów rozwoju zawodowego oraz materiałów własnych nauczycieli. Udzielanie konsultacji nauczycielom projektującym i realizującym własne plany rozwoju zawodowego w ramach stażu. Rok 2014 Nauczyciele – konsultanci, eksperci
Dr Magdalena Pluskota Nauczyciele – konsultanci
Popularyzacja wiedzy z zakresu procedur awansu zawodowego nauczycieli Udzielanie konsultacji z zakresu dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli. Na bieżąco Mgr Justyna Rozmarynowska Nauczyciele – konsultanci
Promowanie osiągnięć nauczycieli realizujących zadania w ramach awansu zawodowego i uczestniczących w ciekawych przedsięwzięciach. Publikowanie na stronie internetowej materiałów wypracowanych przez nauczycieli w ramach awansu zawodowego. Na prośbę zainteresowanych Nauczyciele – konsultanci
Inż. Adam Polański
Tylko materiały po recenzji właściwego konsultanta.
Prezentowanie dorobku zawodowego nauczycieli w formie wystaw, pokazów, omówień. Na prośbę zainteresowanych Mgr Justyna Rozmarynowska Nauczyciele – konsultanci

4.Obszar: Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracujące
Zapewnienie nauczycielom dostępu do aktualnych informacji z zakresu istotnych zagadnień systemu edukacyjnego i nauczanych przedmiotów. Organizacja i prowadzenie konferencji i seminariów dla nauczycieli. Rok 2015 Nauczyciele-
konsultanci Szczegółowa tematyka w indywidualnych planach konsultantów.
Informowanie o możliwościach udziału w międzynarodowych programach edukacyjnych. Rok 2015 Dyrektor – ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński Nauczyciele – konsultanci
Zapewnienie możliwości promocji osiągnięć dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom oraz pracownikom organów prowadzących i nadzorujących. Publikowanie materiałów na stronie
N internetowej Centrum
Upowszechnianie, prezentowanie „dobrych praktyk” podczas regionalnych konferencji. Na bieżąco Kierownicy form
Inż. Adam Polański Nauczyciele – konsultanci

5. Obszar: Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracuj ące
Wspieranie nowatorskich inicjatyw oraz samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projektowanie i organizacja szkoleń praktycznych z zakresu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach. Przygotowanie nauczycieli do roli badaczy. Październik 2015 Dr Magdalena Plusktota Mgr Iwona Franczak
Przekazywanie nauczycielom wiedzy i konsultowanie wdrażanych innowacji. Październik 2015 Nauczyciele – konsultanci

8. Obszar: Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu obiegu informacji pedagogicznej.

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracuj ące
Prowadzenie banku informacji pedagogicznej. Systematyczne gromadzenie publikacji, informatorów o formach doskonalenia, folderów, materiałów reklamowych i katalogów publikacji wydanych przez ORE i ośrodki doskonalenia nauczycieli w kraju.
Katalogowanie, przechowywanie i wypożyczanie księgozbioru
z biblioteczki ODN. Na bieżąco Mgr Justyna Rozmarynowska Nauczyciele – konsultanci
Rozwój systemu obiegu informacji pomiędzy ODN i placówkami. Upowszechnienie informacji o proponowanych formach doskonalenia poprzez stronę internetową Centrum, publikację „Informatora”. Rok 2015 Pracownik administracyjny
Marek Zych

9. Obszar: Współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami i innymi placówkami oświatowymi.
Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracujące
Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie FRSE Udział w programach FRSE.
Opracowanie i opiniowanie materiałów. 2015 Dyrektor
Mgr Mariana Voloshyna Nauczyciele
konsultanci,
Współpraca z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną Udział w programach CKE, OKE. 2015 Prof. Władysław Majkowski Nauczyciele
konsultanci,
Współpraca z Biblioteką Śląską w Katowicach Pozyskiwanie kadry do prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z bibliotekoznawstwa, wymiana publikacji. 2015 Dyrektor biblioteki
Współpraca z UKSW w Warszawie oraz z wyższymi uczelniami pedagogicznymi naszego regionu Konsultacje w zakresie opracowania programów kursów i materiałów dydaktycznych.
Pozyskiwanie kadry do prowadzenia zajęć na kursach ODN. 2015 Dr Andrzej Mirski Dyrektor biblioteki
Współpraca z Diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży Zajęcia z zakresu planowania pracy nauczyciela religii. 2015 Ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński Nauczyciele
konsultanci,
Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Organizacja szkoleń nauczycieli. 2015 Liderzy w zakresie organizacji pomocy psychologicznej:
Dr Maria Szymańska Dyrektorzy
Poradni
Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. 2015 Dyrektor Nauczyciele
konsultanci,

Inne zadania.
Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi/Osoby współpracujące
Kontrola. Kontrola kompletności, poprawności i rytmiczności dokumentowania i realizacji form.
Kontrola zgodności oferty doskonalenia realizowanej z zaplanowaną. Systematycznie
2014/2015 Dyrektor Wyznaczeni konsultanci
Obserwacje. Planowe obserwacje prowadzenia zajęć przez konsultantów. Systematycznie
Dyrektor Kierownicy Pracowni:
Wspomaganie. WDN: przestrzeganie praw autorskich
i ochrona danych osobowych, udzielanie pomocy przedmedycznej.
Konsultacje koleżeńskie.
Udział w szkoleniach zewnętrznych. wg planu
Wg potrzeb konsultantów Dyrektor
Nauczyciele
konsultanci Szczegółowe informacje w planach indywidualnych konsultantów
Ewaluacja wewnętrzna Monitoring i ewaluacja form doskonalenia zgodnie z wewnętrznymi procedurą.

Na bieżąco
Styczeń- marzec Dyrektor
Wyznaczeni konsultanci
Diagnoza. Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb klientów aktualnych.
Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb potencjalnych klientów. Na bieżąco analiza ankiet po formach doskonalenia Konsultanci – kierownicy form
Wyznaczeni konsultanci
Modernizacja bazy Centrum i wyposażenia. Serwisowanie sprzętu w poligrafii i zestawów szkoleniowych oraz urządzeń biurowych Dyrektor Księgow

Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
email: cddn@ap.edu.pl
tel.:+48 34 368 42 00
fax: +48343249662