SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Cel i program studiów

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz podniesienie umiejętności kierowniczych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej umożliwiają ponadto zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwoju, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji teorii organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz planowania finansowego w ochronie zdrowia. Studia przygotowują do sprawowania funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

Kwalifikacje absolwentów

Program studiów umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi aspektami procesu zarządzania w szeroko pojętej służbie zdrowia, m. in. z nowoczesnymi koncepcjami teorii organizacji i zarządzania oraz planowania w jednostkach służby zdrowia stosowanymi w innych krajach europejskich. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na efektywne kierowanie zakładami opieki zdrowotnej oraz na optymalne zarządzanie bieżącymi procesami w placówkach ochrony zdrowia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

5 + 14 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE

Cel i program studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do kadry menedżerskiej i pracowników firm gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz osób, które samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwa gastronomiczne, a także pracowników stacji sanitarnych i pracowników służby zdrowia.  

Uczestnicy

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się – jako przyszły menedżer – w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent będzie posiadał  wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego
 • planowania żywienia
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • technologii przygotowywania potraw
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespole oraz będzie potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej  w pracy z pacjentami  (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym
KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

1 + 15 =

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE

Cel i program studiów

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
 • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
 • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zborowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę o ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

2 + 14 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
Pielęgniarka geriatyczna

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA

Cel kształcenia

Pielęgniarka geriatryczna jest to specjalizacja dla osób posiadających już dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.Celem studiów jest przygotowanie i wyszkolenie  wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Program

Program

1. Blok ogólnozawodowy 330 godzin :

–    zajęcia teoretyczne             295 godzin

–    zajęcia praktyczne              35 godzin

Co 2 tygodnie – piątek, sobota przez dwa semestry.

2. Blok specjalistyczny        700 godzin w tym:

–                   zajęcia teoretyczne             350 godzin

–                   zajęcia praktyczne              350 godzin

Od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie Częstochowylub miejsca pracy.

 

Rodzaj dyplomu:

Specjalista pielęgniarstwa geriatycznego

Czas trwania:

20 miesięcy

KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 4800 zł .

Opłata rekrytacyjna (niezwracalna): 150 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150

9 + 15 =

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Cel i program studiów

Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie wychowania przedszkolnego oraz klas I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kwalifikacje absolwentów

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania. Studia umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

3 + 1 =