AKADEMIA POLONIJNA MŁODEGO ODKRYWCY
Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy

Tytuł projektu:  Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja. Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet  Młodego Odkrywcy

 Dofinansowanie projektu z UE: 306 582,91 zł

Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Jastrzębska

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest stworzenie mechanizmu współpracy Akademii Polonijnej w Częstochowie z jej otoczeniem społecznym poprzez opracowanie programu kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców z obszaru m. Częstochowy i pow.:  będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego.

Okres realizacji projektu od 2018-10-01 do 2010-08-31

Wybór szkół nastąpi w drodze oceny punktowej, dokonanej dla wszystkich szkół, z których uczniowie zostaną zgłoszeni do projektu. Współpraca zostanie nawiązana z co najmniej sześcioma  szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich.

Idea projektu jest wynikiem współpracy Akademii Polonijnej z licznymi szkołami województwa śląskiego i jest odpowiedzią na często sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę działań dydaktycznych środowiska akademickiego dla młodzieży szkolnej.

Dzięki działaniom podjętym w projekcie, rozszerzone zostaną wiedza i umiejętności uczniów, a także podniesione zostaną ich kompetencje społeczne.

ODBIORCY PROJEKTU
-35 (17 K; 18 M) os. w wieku 6-9 lat – ODKRYWCY;

– 50 (25 K; 25 M) os. w wieku 10-12 lat – POSZUKIWACZE;

– 85(42 K; 43 M) os. w wieku 13-16 lat – NAUKOWCY

! w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością

Projekt obejmuje również 170 os. rodziców

W projekcie udział mogą wziąć całe klasy lub  grupy uczniów wyłonione przez nauczycieli w ramach wewnętrznego naboru przeprowadzonego w szkole.

Łącznie w projekcie weźmie udział 170 uczniów z  8 zwycięskich grup.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa podniesie jakość i efektywność kształcenia, aktywizację społeczną i edukacyjną regionu poprzez realizację programu kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych wspólnie z JST, przy współpracy z NGO, prowadząc do rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i in. Ww. kompetencje są zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (np. technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów).

Działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane przez pracę grupową uczestników projektu, co udoskonali umiejętność pracy zespołowej jego uczestników i rozszerzy ich kompetencje społeczne.

REKRUTACJA
Nabór grup uczniów do projektu został otwarty w dniu 10.09.2018 i będzie trwał do 30.09.2018 r.

Za zgłoszenie spełniające wymogi projektu uważa się zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy (zał. 1),  zawierające wypełnione wszystkie rubryki i przesłane najpóźniej w dniu  lipca 2018 do godz. 16.00.

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły.  Zgłoszenie obejmuje: nazwę szkoły, pełne dane adresowe szkoły, nazwisko i adres mailowy nauczyciela koordynującego. W zgłoszeniu zaznaczyć o która grupa miałaby zostać utworzona

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową pod adresem odkrywcy@ap.edu.pl

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez komisję złożoną z osób, będących członkami zespołu projektowego. Na podstawie tych ocen, wyrażonych liczbą punktów, zostanie zestawiona lista grup zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie (osiem grup – każda z innej szkoły) oraz lista rezerwowa.

W tworzeniu listy rankingowej będą brane pod uwagę trzy kryteria:

  • obszar, w którym znajduje się dana szkoła. Poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie powinny znajdować się w różnych częściach obszaru m. Częstochowy i pow.: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego.
  • W przypadku zgłoszenia większej liczby szkół, pierwszeństwo będą mieć szkoły wiejskie (zakłada się udział w głównej grupie czterech takich szkół, aby co najmniej połowa uczestników projektu pochodziła z obszarów wiejskich) lub szkoły z mniejszych ośrodków, ponieważ ich uczniowie mają na co dzień mniejsze możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkoły wyższe,
  • oczekiwania zgłaszającej się szkoły co do zajęć.

Szczegóły dotyczące systemu przyznawania punktów przedstawiamy w regulaminie (zał 2). Wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 26.09 2018 r. na stronie internetowej Akademii Polonijnej;  Wybrane szkoły zostaną także powiadomione drogą mailową.

Po zakwalifikowaniu szkół do projektu, Akademia Polonijna nawiąże z każdą z nich formalną współpracę poprzez podpisanie umowy.

Szczegółowy opis projektu znajduje się załączniku 3.

Ewentualne pytania dotyczące projektu, w tym rekrutacji, należy kierować na adres mailowy

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy APMO

Zał. 2 Regulamin rekrutacji APMO

Zał. 3 Informacje o projekcie

 

ROZTRZYGNIĘCIE NABORU DO PROJEKTU

ROZTRZYGNIĘCIE NABORU DO PROJEKTU

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.