FAQ Programu ERASMUS+

W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;
  • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią.

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?
O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać w Biurze Współpracy Zagranicznej Akademii Polonijnej, które prowadzi rekrutację i ocenę kandydatów, organizuje wyjazdy i wypłaca stypendia.
Rekrutacja stypendystów Erasmusa w Akademii Polonijnej jest prowadzona centralnie.

DO JAKICH KRAJÓW można wyjechać?
Jako stypendysta Erasmusa można wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja.

DO JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?
Wyjazdy studentów AP w ramach programu Erasmus mogą mieć miejsce do uczelni zagranicznych, które podpisały porozumienie z AP o wymianie studenckiej w ramach tego programu.
Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Można odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiuje student, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

DO JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?
Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa.
Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na STUDIA?
Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.
Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na PRAKTYKĘ?
Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.

Warunki uczestnictwa w wymianie studenckiej:

wystarczy napisać do: dwz@ap.edu.pl

Stypendysta programu Erasmus otrzymuje miesięczny grant. Stypendium ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych, przez studentów w kraju i zagranicą, ale nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Wypłata stypendium dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy studenta.

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus:

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

a. być studentem programu licencjackiego lub magisterskiego lub jednolitych studiów magisterskich w Akademii Polonijnej,
b. być (w momencie wyjazdu) studentem co drugiego roku studiów licencjackich,
c. nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani być urlopowany,
d. posiadać znajomość języka angielskiego i/lub języka wykładowego uczelni zagranicznej,

Obowiązki osoby zakwalifikowanej:

1. Przed wyjazdem należy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą:

a. Formularz zgłoszeniowy studenta / Student Application Form,
b. Porozumienie o programie zajęć / Learning Agreement,
oraz podpisać stosowną umowę.

2. Po powrocie każdy uczestnik musi złożyć:

a. potwierdzenie odbycia studiów, podpisane przez uczelnię partnerską zawierające informację o okresie pobytu na uczelni partnerskiej,
b. Transcript of Records, podpisany przez stosowne władze uczelni partnerskiej,
c. Ankietę Stypendysty Erasmus.

KONTAKT:
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 (0)34 36 84 200
fax +48 (0)34 32 49 662
e-mail:pu@ap.edu.pl

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.