Zaznacz stronę

Administracja samorządowo-skarbowa 

 • Absolwent  tej specjalizacji  jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji.  
 • Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii.  
 • Dodatkowo posiada wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej.  
 • Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych czy jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
 • Absolwent będzie potrafił wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w sektorze niepublicznym w podmiotach takich jak biura rachunkowe, także w komórkach finansowych przedsiębiorców.   
 • Absolwent również będzie miał wiedzę i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

  Z nami osiągniesz życiowy sukces!

  Administracja 

  Zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi za pomocą urzędu, która jest regulowana przez ogólne normy prawne.  

  • Ten kierunek spodobać powinien się tym  osobom, które  interesują się prawem, polityką, a także gospodarką.  
  • Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu  prawa oraz  nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. 
  •  Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.  
  • Absolwent zdobędzie umiejętności myślenia analitycznego oraz operacyjnego, które pomoże zarządzać instytucjami  rządowymi i samorządowymi.   
  • Jest to kierunek, który daję szeroką wiedzę, a także wszechstronne umiejętności, które pozwolą na pracę w urzędach, firmach oraz korporacjach. 

  Gdzie znajdziesz pracę:

  Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

  • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
  • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
  • w służbach celnych,
  • w biurach nieruchomości,
  • w partiach politycznych,
  • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

   

  Studia niestacjonarne

  Zajęcia 1 raza w miesiącu.
  Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
  580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
  Indywidualna Organizacja Studiów.
  Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
  Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

   

  Studia stacjonarne

  Zajęcia 2 razy w tygodniu
  Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
  450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
  Indywidualna Organizacja Studiów.
  Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
  Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

  Opłaty

  Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

  85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

  Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

  Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

  Stypendia dla studentów

  Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

  1.Stypendium MNISW
  2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
  3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
  4 Stypendium naukowe
  5. Stypendium sportowe
  6. Zapomoga
  7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
  9. Dla studentów z Kartą Polaka

  https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

  Dla pierwszych 20 kandydatów - 20 % zniżki na czesne przy wyborze opaty rocznej w terminie od 1 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r.

  studia stacjonarne

  10 rat po 300 PLN
  2 raty po 1 500 PLN
  1 rata 3 000 PLN

  studia niestacjonarne

  10 rat po 380 PLN
  2 raty po 2 000 PLN
  1 rata 3 200 PLN

  ✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

  ✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  ✔ świadectwo dojrzałości

  ✔ 4 zdjęcia

  ✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

  ✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

  ✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

  ✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

  ✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

  ✔ teczka biała A4