Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Projekt jest odpowiedzią na systematycznie zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych.
W ramach tego projektu studenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo ( system stacjonarny) od II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł. ( za wyniki w nauce na poprzednim roku studiów).

Każdy student objęty systemem stypendialnym uczestniczy w programie rozwoju absolwenta, który trwa 24 miesiące. W tym czasie stypendium wynosi 1000zł za m-c.

Ogólne Założenia Projektu

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

I. Wprowadzamy następujące przedmioty do programu studiów:
(po jednym w semestrze)

1. Leczenie ran – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie do leczenia ran oraz odleżyn, obejmujące zapoznanie z rodzajem ran, procesem gojenia oraz nowoczesnymi metodami ich leczenia. Przygotowanie do samodzielnych działań w zakresie profilaktyki odleżyn. Liczba godzin – 8godz.

2. Pielęgnowanie pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POCHP) – obejmujące przedstawienie przyczyn, istoty, objawów choroby oraz modelu opieki nad pacjentem w skład, którego wchodzi: leczenie zgodnie z zaleceniami, pielęgniarski nadzór nad wykonywaniem zaleceń i stała edukacja pacjenta i jego bliskich. Liczba godzin – 6godz.

3. Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie pacjenta do samoopieki obejmujące: umiejętność obsługi glukometru, wstrzykiwacza, podstawy insulinoterapii oraz kontrolę stóp u pacjentów. Liczba godzin – 8godz.

4. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – obejmujące ocenę stanu odżywienia pacjenta oraz podstawy opieki nad chorym żywionym dojelitowo i pozajelitowo. Diety mające zastosowanie w żywieniu. Liczba godzin – 6godz.

5. Leczenie bólu przewlekłego – obejmujące podstawy terapii bólu przewlekłego oraz specyfikę bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku. Liczba godzin – 6godz.

6. Szkolenia z kompetencji tzw. „miękkich”

– KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (zwiększenie kompetencji komunikacyjnej, komunikacja werbalna, sztuka perswazji, komunikacja pozawerbalną, ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych.) 10godz. 1 rok studiów

– KOMUNIKACJA Z PACJENTEM (komunikacja trudnych kwestii, umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań’ przełamywanie barier w komunikacji, psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację ) 10 godz. 2rok studiów

– ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z PACJENTAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI (czym jest asertywność, czym różni się od agresji i manipulacji; techniki asertywnej odmowy; wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem; konstruktywne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedback); asertywność w pracy i życiu osobistym) 10godz. 3 rok studiów

– Praktyki dodatkowe
Ponadto projekt przewiduje finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup na oddziałach w Szpitalu PARKITKA w Częstochowie ( u naszego partnera).

1. Kardiologii – 40 godz.
2. Ortopedii – 40 godz.
3. Chorób Płuc. – 40 godz.

III. WIZYTY STUDYJNE
Każdy student w trakcie studiów odbędzie 2 wizyty studyjne ( po ok 8 godz.) w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im gen. J. Ziętka „REPTY” ( u naszego partnera)
1. Oddział rehabilitacji
2. Oddział kardiologii

IV. PROGRAM ROZWOJU ABSOLWENTA
Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 zł brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). W aktualnej edycji konkursu będzie wspierany okres pracy pielęgniarek po zakończeniu kształcenia.
W ramach kształcenia podyplomowego studenci będą mieli:

1. Kurs kwalifikacyjny ( ok 240 godz.)- pierwszy rok kształcenia
2. Kurs specjalistyczny (ok 320 godz.) – drugi rok kształcenia
3. Szkolenie z tzw. miękkich kompetencji: Trening autoprezentacji – Trening ten ma ułatwiać znalezienie pracy, jak najlepsze przygotowanie CV i listów motywacyjnych, wypadnięcie jak najlepiej na rozmowach kwalifikacyjnych, ćwiczenie umiejętności ujawniania swoich najmocniejszych stron. Omawiane i przećwiczone zostaną także zasady savior-vivre’u i protokołu dyplomatycznego oraz zasady właściwego wyglądu zewnętrznego i ubioru w różnych sytuacjach.

Odbiorcy Projektu

Projekt skierowany jest do 110 osób-studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Wsparciem objętych zostanie 100 kobiet i 10 mężczyzn. Będą to studenci z naboru 2017/18 (przystępując do projektu będą studentami 2 roku-1 edycja) oraz studenci z naboru 2018/19 (przystępując do projektu będą studentami 1 roku-2 edycja).
Liczebność grupy określono na podstawie limitu przyjęć na studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone przez AP. Struktura gr. docelowej (w tym założone odsetki kobiet i mężczyzn) odzwierciedla wyniki naborów w latach poprzedzających złożenie wniosku i aktualną strukturę studentów na kierunku pielęgniarstwo w AP obecnie pielęgniarstwo studiuje 376 osób, w tym 10 mężczyzn.
Uczestnik projektu to osoba uczestnicząca w kształceniu na poziomie wyższym, zainteresowana:
-podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (m.in.opieki nad osobami starszymi, z cukrzycą, żywionymi do- i pozajelitowo),
-nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,
-udziałem w zajęciach dodatkowych dot. leczenia ran, pielęgnowania pacjentów z POChP, pielęgnacji pacjenta z cukrzycą, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, leczenia bólu przewlekłego,
-udziałem w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych organizowanych na oddziałach: Kardiologii, Ortopedii, Chorób Płuc.
-kontynuacją edukacji w ramach Programu Rozwoju Absolwenta,
-podjęciem zatrudnienia w podmiocie leczniczym na terenie Polski na stanowisku pielęgniarki/rza.

Do programu rozwoju absolwenta przystąpi 82 absolwentów, którzy w trakcie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pobierali stypendium motywacyjne przez okres 2lat oraz:
-podjęli zatrudnienie w podmiocie leczniczym na terenie Polski w wymiarze pełnego etatu,
-wezmą udział w medycznych kursach zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, min.1 kursie kwalifikacyjnym, 1 kursie specjalistycznym.
Studenci kierunku pielęgniarstwo są obciążeni bardzo dużą liczbą godzin (4728 h) w całym cyklu kształcenia, co wynika ze standardów kształcenia. Nie mają możliwości wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej w trakcie studiów, ponieważ na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe często muszą dojeżdżać do podmiotów leczniczych. Zajęcia teoretyczne odbywają się do późnych godzin popołudniowych i wieczornych. W okresie wakacyjnym realizują bezpłatne praktyki zawodowe od 6 do 8 tygodni, dlatego wsparcie finansowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprawi warunki studiowania i zmotywuje studentów do osiągania lepszych wyników w procesie kształcenia.
Założeniem projektu jest również zachęcenie osób bezrobotnych do podjęcia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Pomimo, iż odnotowywany jest spadek stopy bezrobocia, to w województwie śląskim na koniec V.2018r. wynosiła ona 4,9%. W grupie bezrobotnych przeważały kobiety (57,6%) w liczbie 50283 osób. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Sosnowcu (5255 osób), Bytomiu (4841), Częstochowie (4521). W podregionie częstochowskim (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski i m. Częstochowa) na koniec V.2018r. zarejestrowanych było 11935 osób, stopa bezrobocia wynosiła 5,9%. Zawód pielęgniarki cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ponadto pracodawcy poszukują dobrze wykwalifikowanego personelu, dlatego osoby poszukujące pracy na tym stanowisku i posiadające aktualne uprawnienia zawodowe szybko znajdują zatrudnienie. Łatwość w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki pod warunkiem posiadania kwalifikacji i dodatkowych umiejętności wynikających z ciągłego rozwoju medycyny jest atrakcyjną ścieżką zawodową dla osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Niemniej praca w zawodzie pielęgniarki wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach nadających nowe, dodatkowe umiejętności. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby te będą miały możliwość udziału w programie rozwoju absolwenta, w tym kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych i szkoleniu interpersonalnym.

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie (AP) do 30 września 2021r. Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację programu rozwojowego: dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, ponadprogramowych płatnych praktyk w oddziałach: Kardiologii, Ortopedii, Chorób Płuc i wizyt studyjnych w centrum rehabilitacji, stypendium motywacyjnego (KD1).

Kolejnym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji 82 absolwentów pielęgniarstwa w AP na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju do 31 lipca 2023r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację Programu Rozwoju Absolwenta dla kierunku pielęgniarstwo w AP, obejmującego: wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/-rza w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację medycznych kursów zawodowych – kwalifikacyjnych i specjalistycznych – wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych, wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwentów pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym (KD2). Realizacja projektu przyczynia się do realizacji 2 celów szczegółowych Osi V POWER, tj. nr 3.Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych i nr 4.Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Cele projektu wpisują się także ww.cele poprzez spójność: okresu realizacji, terytorium, gr.docelowej, formy wsparcia. Bezpośrednio przekładają się na zadania w pkt. 4.1WOD m.in.: organizację zajęć dodatkowych i finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk dla pielęgniarek.
Osoby objęte wsparciem zdobędą kompetencje zawodowe i kwalifikacje, otrzymają podstawy i metodologię uczenia się przez całe życie zgodnie z celami szczegółowymi PO WER. Rozwiną również umiejętności interpersonalne dotycz. właściwej komunikacji z pacjentem.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia (stud.stacjonarne) prowadzona będzie wielokierunkowo. Zastosowane zostaną kanały komunikacji: strony www (AP,portale lokalne, edukacyjne, powiatowe urzędy pracy),mailing(przesłanie informacji w formie elektronicznej do ww. podmiotów),telemarketing(kontakt telefoniczny z powiatowymi urzędami pracy, szkołami średnimi), reklama outdoor: plakaty, ulotki, banery. Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona za pomocą kontaktu bezpośredniego (spotkania w szkołach średnich, powiatowych urzędach pracy),mediów społecznościowych by zmaksymalizować możliwości dotarcia do grupy docelowej, utworzenie m.in.profilu projektu na FB.
Projekt będzie zgodny z polityką równych szans, kryteria dostępu nie będą dyskryminowały udziału ze względu na płeć,wyznanie, narodowość i stopień niepełnosprawności. Dostępność dla os.niepełn. na etapie rekrutacji zapewniona przez umieszczenie plakatów na wysokości wzroku os.poruszającej się na wózku inwalidzkim.Uczestniczyć w projekcie mogą również os.z inną niż ruchowa niepełnosprawnością m.in.os. z dysfunkcją wzroku, słuchu. Zastosowane zostaną kanały komunikacji umożliwiające dotarcie z informacją o rekrutacji do os. z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. spotkania face to face w szkołach średnich). Informacja o rekrutacji udostępniona również w formie załącznika PDF(mailing,strony www) umożliwiającego powiększenie/odczytanie na czytniku.
Rekrutacja prowadzona w budynku dostępnym dla os.niepełnosprawnych.AP nie wyklucza udziału os.z niepełnosprawnościami innymi niż ww. i podejmie starania umożliwiające udział w projekcie tym osobom-dostosowywanie na bieżąco do zgłoszonych potrzeb.

Harmonogram Wizyt Studyjnych

Procedura wypłacania należności za praktyki

Regulamin Projektu

Ogłoszenia

Zajęcia z leczenia ran

Skip to content