Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Cel i program studiów

Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie wychowania przedszkolnego oraz klas I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kwalifikacje absolwentów

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania. Studia umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

4 + 14 =

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Cel i program studiów

Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent studiów będzie mógł osiągnąć najwyższe kwalifikacje w zakresie zarządzania oraz przygotować się do wykonywania funkcji dyrektora placówki.

Uczestnicy

Studia adresowane są do dyrektorów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje absolwentów

W wyniku realizacji treści programowych dyrektorzy szkół przygotowani będą do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi. Studia spełniają wymogi ustanowione w art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 z późn. Zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

1 + 4 =

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

Cel i program studiów

Celem studiów w zakresie „Nauczyciel przedsiębiorczości” jest kształcenie profesjonalnej kadry w zakresie nauczania przedmiotu ”Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić przygotowanie młodzieży do skutecznego kreowania bądź poszukiwania stanowisk pracy.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone do nauczycieli, chcących uczyć przedmiotu „Przedsiębiorczość” w szkołach ponad gimnazjalnych, jak również do nauczycieli przedmiotów z zakresu wiedzy o gospodarce i gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości w liceach technicznych.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności  z podstawowych kategorii ekonomicznych, mechanizmów rynkowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarki światowej, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dydaktyki przedmiotowej.

KOSZT

2500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

6 + 12 =

MP-04 Nauczyciel przedszkola i szkoły podstawowej (poziom licencjat)

MP-04 Nauczyciel przedszkola i szkoły podstawowej (poziom licencjat)

MP-06 NAUCZYCIEL PEDAGOG + SPECJALNOŚĆ

Program studiów
Sygnatura przedmiotu Komponenty modułu  Nr 1 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 1.1 Pedagogika ogólna 5 10 10 E 3
PM 1.2 Psychologia ogólna 5 10 10 E 3
PM 1.3 Podstawy edukacji 5 10 10 Z 3
Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 2 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 2.1 Przygotowaniepsychologiczno-pedagogiczne 10 40 40 E 4
PM 2.2 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne    do nauczania 10 25 25 E 4
PM 2.3 Praktyka   2 30 Z 2
Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 3 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 3.1 Podstawy dydaktyki 10 10 10 E 5
PM 3.2  Dydaktyka przedmiotu:  10 20   E 5
PM 3.2.1 Specjalność: Przedszkolna   20 40    
PM.3.2.2 Specjalność: Szkoły podstawowej   20 40    
PM 3.3 Praktyka   5 120 Z 5
Rodzaj dyplomu
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 2400 zł. .

Opłata rekrutacyjna (niezwracana): 100 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150 zł.

Czas trwania
3 semestry lub IPK (Indywidualny Program Kształcenia).

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

14 + 9 =

MP-05 Nauczyciel gimnazjum, ponadgimnazjalne, zawodowe (poziom magister)

MP-05 Nauczyciel gimnazjum, ponadgimnazjalne, zawodowe (poziom magister)

MP-05 NAUCZYCIEL GIMNAZJUM, PONADGIMNAZJALNE, ZAWODOWE (POZIOM MAGISTER)

Program studiów
Sygnatura przedmiotu Komponenty modułu  Nr 1 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 1.1 Pedagogika ogólna 5 10 10 E 3
PM 1.2 Psychologia ogólna 5 10 10 E 3
PM 1.3 Podstawy edukacji 5 10 10 Z 3
Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 2 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 2.1 Przygotowaniepsychologiczno-pedagogiczne 10 40 40 E 4
PM 2.2 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne    do nauczania 10 25 25 E 4
PM 2.3 Praktyka   2 30 Z 2
Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 3 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 3.1 Podstawy dydaktyki 10 10 10 E 5
PM 3.2  Dydaktyka przedmiotu:  10 20   E 5
PM 3.2.1 Specjalność: Przedszkolna   20 40    
PM.3.2.2 Specjalność: Szkoły podstawowej   20 40    
PM 3.3 Praktyka   5 120 Z 5
Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 4 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 3.1 Podstawy dydaktyki 10 10 10 E 5
PM 4.2 Dydaktyka przedmiotu:  10 20   E 5
PM 4.2.1. Specjalność: gimnazjum   20 40    
PM  4.2.2. Specjalność: ponadgimnazjalna   20 40    
PM  4.2.3. Specjalność: zawodowa   20 40    
PM 4 2.4 Specjalność: języka obcego   20 40    
PM 4.3 Praktyka   5 120 Z 5
Rodzaj dyplomu

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 3200 zł.

Opłata rekrytacyjna (niezwracalna): 100 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150 zł.

ł.

Czas trwania

3 semestry lub IPK (Indywidualny Program Kształcenia).

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

4 + 9 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
MP-07 Nauczyciel – Pedagog specjalności ( 5 specjalności)

MP-07 Nauczyciel – Pedagog specjalności ( 5 specjalności)

MP-07 NAUCZYCIEL – PEDAGOG SPECJALNOŚCI ( 5 SPECJALNOŚCI)

Specjalnośćci

1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2)      Tyflopedagogika

3)      Surdopedagogika

4)      Pedagogika lecznicza

5)      Resocjalizacja i socjoterapia

Program studiów

 

Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 2 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 2.1 Przygotowaniepsychologiczno-pedagogiczne 10 40 40 E 4
PM 2.2 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne    do nauczania 10 25 25 E 4
PM 2.3 Praktyka   2 30 Z 2

 

Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 3 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 3.1 Podstawy dydaktyki 10 10 10 E 5
PM 3.2  Dydaktyka przedmiotu:  10 20   E 5
PM 3.2.1 Specjalność: Przedszkolna   20 40    
PM.3.2.2 Specjalność: Szkoły podstawowej   20 40    
PM 3.3 Praktyka   5 120 Z 5

 

Sygnatura przedmiotu  Komponenty Modułu 5 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 5.1. Przygotowanie psychologicznopedagogiczneSpecjalne 10 30 30 E 10
PM 5.1.1. Spec.: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną   20 50    
PM 5.1.2. Spec.: Tyflopedagogika   20 50    
PM 5.1.3. Spec.: Surdopedagogika   20 50    
PM 5.1.4 Spec.: Pedagogika lecznicza   20 50    
PM 5.1.5. Spec.: Resocjalizacja i socjoterapia   20 50    
PM 5.2 Dydaktyka specjalna 10 20   E 10
PM.5.2.1. Spec.: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną   10 50    
PM 5.2.2. Spec.: Tyflopedagogika   10    50    
PM 5.2.3. Spec.: Surdopedagogika   10 50    
PM 5.2.4. Spec.: Pedagogika lecznicza   10 50    
PM 5.2.5 Spec.: Resocjalizacja i socjoterapia   10 50    
PM 5.3 Praktyka   5 120 Z 5

 

Rodzaj dyplomu

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 2000 zł. + 1000 zł  jedna specjalność.

Opłata rekrutacyjna (niezwracana): 100 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150 zł.

Czas trwania

3 semestry lub IPK (Indywidualny Program Kształcenia).

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

3 + 7 =