Prawo medyczne

Prawo medyczne

NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE

Studia: Magister praktyczny , 120 ECTS.

Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej,mi.in.członkowie wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych,rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego,rzecznicy odpowiedzialności zawodowej,członkowie komitetów etycznych,menedżerowie sektora opieki zdrowotnej.

Słuchaczami Studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego ,stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną ,na którą składa się prawo cywilne(materialne i elementy procedury),prawo karne (materialne wraz z elementami procedury),prawo administracyjne,prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw.bioprawa.

Problematyka ta stanowi przedmiot poszczególnych wykładów ,ujętych w 29 blokach tematycznych.

W ramach każdej z dziedzin słuchaczom prezentowane są  zarówno aktualne rozwiązania funkcjonujące w systemie prawa polskiego ,jak i w ustawodawstwach obcych (aspekt prawnoporównawczy).

Wykłady wzbogaca analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych ,a także Trybunałów Międzynarodowych.

Wymagane dokumenty
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia (odpis)
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 100 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia online

 

2 raty po            2.300 PLN

1 rata                 4600 PLN

Możliwość korzystnych rat indywidualnych (na podstawie podania) – raty bez odsetek

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry (180 godzin zajęć).

 

Sposób rekrutacji

Złożenie kompetu dokumentów i podpisanie umowy w terminie do 30 września 2018 roku.

 

Program zajęć

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

5 + 11 =

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowość w semestrze 2018/2019

Cel i program studiów

W procesie kształcenia z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania w oparciu o PN 27000 słuchacze uzyskają WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w praktycznym działaniu IODO i podstawy do prowadzenia analizy i oceny bezpieczeństwa danych w organizacji w oparciu o :

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”),
 • Konstytucję RP,
 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018 r poz.1000,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Polskie Normy ISO 27001; 27000;27002;27005,
 • Specjalistyczną literatura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 

Kwalifikacje absolwentów

Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie zadań audytora w oparciu o praktyczną wiedzę i umiejętności zastosowania PN w praktyce, oraz w wypełnianiu ustawowych zadań Inspektora ODO, a także udzielanie porad oraz  konsultacji stronom trzecim.

Program studiów
KOSZT

Koszt studiów:4600 zł

Opłata rekrutacyjna – 100 złotych

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Wymagane dokumenty
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

13 + 6 =

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

Cel i program studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Uczestnicy

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

Kwalifikacje absolwentów

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

KOSZT

Koszt studiów:2500 złotych za semestr

Opłata rekrutacyjna – 100 złotych

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

 

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

12 + 10 =

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób pragnących poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia te kierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub działach BHP, pracowników finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

Studia w programie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wyposażają przyszłego absolwenta w wiedzę z  zagadnień  z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując  absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

KOSZT

2500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

2 + 2 =

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

Cel i program studiów

Celem kształcenia  w administracji elektronicznej (e-administracji) jest poszerzenie wiedzy zawodowej o zagadnienia dotyczące aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, aspektów prawnych oraz technologii ICT i systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji tych zadań.

Uczestnicy

Adresatami studiów Administracja Elektroniczna są pracownicy urzędów administracji publicznej, służb publicznych, jak też osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce oraz technologii i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu usprawniania funkcjonowania urzędów.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwoli mu na zrozumienie zasad funkcjonowania administracji elektronicznej. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, w tym też podniesienia kwalifikacji mających istotne znaczenie przy pracy na stanowiskach kierowniczych.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

14 + 15 =

SP-100 Ekspertyza dokumentów

SP-100 Ekspertyza dokumentów

Sp 100 Ekspertyza Dokumentow

OPIS KIERUNKU

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjat lub magister), zainteresowanych metodami i technikami analiz pismoznawczo-graficznych i leksykalnych, pozwalających określić indywidualne cechy pisma oraz innych warstw dokumentów, m.in. oświadczeń pisanych ręcznie (np. testamentów) lub maszynowo (banknotów, papierów wartościowych, dyspozycji bankowych itd.).

KWALIFIKACJE ABOSLWENTÓW

Program zajęć obejmuje 3 bloki przedmiotów specjalistycznych, realizowanych z zakresu: prawa i kryminalistyki, metod badań pisma ręcznego oraz cech zewnętrznych i wewnętrznych dokumentu i elementu legalizujących jego treść prawną, a także z psychologii z elementami neurofizjologii, elementów chemii. Ukończenie studiów daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w charakterze eksperta – biegłego, bardzo poszukiwanego na różnych etapach bieżącej pracy banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych, izb i innych instytucji kontroli skarbowej, a także organów sądownictwa.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

15 + 2 =