SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Cel i program studiów

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz podniesienie umiejętności kierowniczych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej umożliwiają ponadto zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwoju, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji teorii organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz planowania finansowego w ochronie zdrowia. Studia przygotowują do sprawowania funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

Kwalifikacje absolwentów

Program studiów umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi aspektami procesu zarządzania w szeroko pojętej służbie zdrowia, m. in. z nowoczesnymi koncepcjami teorii organizacji i zarządzania oraz planowania w jednostkach służby zdrowia stosowanymi w innych krajach europejskich. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na efektywne kierowanie zakładami opieki zdrowotnej oraz na optymalne zarządzanie bieżącymi procesami w placówkach ochrony zdrowia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

15 + 12 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Cel i program studiów

Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent studiów będzie mógł osiągnąć najwyższe kwalifikacje w zakresie zarządzania oraz przygotować się do wykonywania funkcji dyrektora placówki.

Uczestnicy

Studia adresowane są do dyrektorów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje absolwentów

W wyniku realizacji treści programowych dyrektorzy szkół przygotowani będą do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi. Studia spełniają wymogi ustanowione w art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 z późn. Zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

11 + 11 =

Rolnictwo

Rolnictwo

SP-125  Rolnictwo

Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze.

O studiach:

„Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze.
Ukończenie studiów podyplomowych ROLNICTWO, to posiadanie wiedzy i podstawowych umiejętności oraz uzyskanie uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.).
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach, warsztatach przez doświadczonych wykładowców łączących wiedzę z praktyką oraz specjalistów w czasie zajęć terenowych w Gospodarstwie Rolnym Akademii Polonijnej oraz w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na terenie kraju i w Unii Europejskiej.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Rejestracja w Wirtualnym dziekanacie na stronie Akademii Polonijnej: ap.edu.pl

2. Skompletowanie dokumentacji:
1. Podanie do Rektora
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego
oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
4. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (100 zł)
3. Podpisanie umowy : od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00
4. Studia rozpoczynają się w każdym miesiącu roku akademickiego przy zebraniu grupy 15 osób.

Program studiów:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Rolnictwo”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędnych do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.
Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 6 modułów rolniczych (164 godziny z zakresu nauk rolniczych), 3 moduły ekonomiczno-społeczne (57 godzin) oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

KOSZT

2.500 zł za semestr

Czas trwania studiów:

dwa semestry ( 10 miesięcy).. Studia rozpoczynają się co miesiąc po skompletowaniu grupy 15 osób

Program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ROLNICTWO”

skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze

Warunki ukończenia studiów

• uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
• złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych
• pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

12 + 1 =