Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy  Akademii Polonijnej w Częstochowie,

Regon: 15004607500000

Typ: Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Organ prowadzący: Akademia Polonijna w Częstochowie

Organ wydający zezwolenie: Samorząd Województwa Śląskiego

Placówka: Niepubliczna

Nasza propozycja:

1. szkoleń dla Rad Pedagogicznych

2. szkoleń i kursów doskonalących w tym:

■ Kurs Instruktora Praktycznej Nauki zawodu

■ Kurs Kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

■ Kurs Kierowników wycieczek szkolnych lub imprez wyjazdowych

■ Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i mtodzież

■ Pierwszą Pomoc Przedmedyczną

■ Kursy BHP, instruktażowe

 

 

Nasza oferta

■ Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

■ Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

■ Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

■ Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych

■ Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej- przygotowanie raportu

■ Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego

■ Rodzice i szkoła- razem można więcej

■ Razem w nowej klasie

■ Rodzice i szkoła- razem można więcej

■ Rozwijamy zaplecze szkolne- maluchy na start

■ Sprawiedliwa ocena motywacją do lepszej nauki- warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele, uczestnicy kursu oligofrenopedagogika

■ Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Nauczyciele, uczestnicy kursu organizacja i zarządzanie oświatą

■ Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświata

Nauczyciele, uczestnicy kursu Terapia pedagogiczna

■ Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Nauczyciele, uczestnicy kursu Tyflopedagogika

Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki

Nauczyciele, uczestnicy kursów:

■ Kurs kwalifikacyjne z języków obcych

■ Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Inne szkolenia

■ Szkolenia dla rad pedagogicznych

■ Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

■ Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

■ Kierownik wycieczek szkolnych lub imprez wyjazdowych

■ Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i mtodzieży

■ Pierwsza pomoc przedmedyczna

■ Kursy i szkolenia BHP

*Słowniczek: FORMY DOSKONALENIA

 • Szkolenie rady pedagogicznej.  Celem jest zapoznanie z problemem, przekazanie informacji, pogłębienie wiedzy dotyczącej aktualnych zagadnień edukacyjnych. Odbiorcą, rada pedagogiczna określonej szkoły/placówki.
 • Konferencja (naukowa, metodyczna, informacyjno-szkoleniowa).   Celem jest nabycie wiedzy dotyczącej istotnych, strategicznych dla edukacji zagadnień – poznanie opinii ekspertów i uczestników. Forma krótka (2-6 godz.) Odbiorcą, liczna grupa nauczycieli zainteresowanych proponowaną problematyką.
 • Seminarium /forum/zespół problemowy.   Celem jest pogłębienie wiedzy i wzbogacenie doświadczeń poprzez aktywną współpracę uczestników skupionych wokół określonego problemu. Forma krótka (2-5 godz.), często cykliczna. Odbiorą, mała grypa nauczycieli koncentrująca się na jednym temacie.  Celem jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań dydaktycznych, metodycznych, materiałów itp. Odbiorcą, grupa nauczycieli tej samej specjalności lub sprawujących te same funkcje. Czas trwania do 15 godzin.
 • Nauczanie na odległość.  Celem jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie niektórych umiejętności, wymiana doświadczeń. Forma o zróżnicowanej długości. Odbiorcą, nauczyciele różnych specjalności. Nauka za pomocą Internetu (ponad 50% czasu szkolenia).
 • Kurs doskonalący.   Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w określonym obszarze, testowanie nowych rozwiązań w praktyce. Forma długa (minimum 15 godzin, cykl spotkań). Odbiorcą,  nauczyciele zainteresowani pozyskaniem określonych umiejętności.
 • Kurs kwalifikacyjny.   Celem jest nabycie określonych kwalifikacji. Czas trwania określony w ramowym programie kursu zatwierdzonego przez MEN. Odbiorcą, czynni zawodowo nauczyciele poszerzający kwalifikacje.
 • Kurs nadający uprawnienia. Celem jest zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Forma długa, najczęściej wymagająca cyklu spotkań. Czas trwania określony w ramowym programie kursu zatwierdzonego zewnętrznie. Odbiorcą, nauczyciele zainteresowani uzyskaniem określonych uprawnień.

Formy doskonalenia

D -1: Konferencje (naukowe, metodyczne, informacyjno-szkoleniowe)

D -2: Seminaria/fora/zespoły problemowe

D -3: Warsztaty

D -4: Nauczanie na odległość

D -5: Kursy doskonalące

D -6: Kursy nadające uprawnienia

D -6 : Kursy kwalifikacyjne

D -7 : Studiia podyplomowe z Akademią Polonijną

Obszary tematyczne szkoleń

 1. Języki obce
 2. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 3. Technologie informacyjne
 4. Przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym
 5. Przedmioty artystyczne
 6. Edukacja europejska
 7. Problematyka wychowawcza
 8. Praca nauczyciela w formach pozaszkolnych
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno--zawodowego
 10. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 11. Prawo oświatowe i zarządzanie oświatą
 12. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 13. Awans zawodowy nauczycieli
 14. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego  i kształcenia w zawodach
 Lista dostępnych szkoleń w roku 2018 i 2019

 

SD -01 Jak zrealizować optymalną i bezpieczną prawnie inwestycję w szkole?

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół realizujących lub planujących inwestycje w środki trwałe wymagające stosowania prawa budowlanego.
Zagadnienia: budowa, budowa basenu, budowa bloku sportowego, budowa boiska, dokumentacja inwestycji, inwestycja budowlana, inwestycje, JST, obiekt, obiekt budowlany, planowanie inwestycji, prawo budowlane, procedury inwestycyjne, proces inwestycyjny, przepisy prawa, przepisy regulujące inwestycje, realizowanie inwestycji, środki trwałe, szkolenie dla dyrektorów.

 

SD – 02 Jak zgodnie z prawem realizować zamówienia publiczne?

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze ze względu na zgodność z prawem i zachowanie dyscypliny budżetowej zasady składania i rozstrzygania zamówień publicznych.
Zagadnienia: analiza dobrych praktyk, budżet, dyrektywy Unii Europejskiej, dyscyplina budżetowa, finanse publiczne, JST, komisje przetargowe, księgowanie, księgowość, powoływanie komisji, procedury, przepisy prawa, przetarg, środki publiczne, tryby zamówienia, uproszczony tryb zakupów, ustawa, zgodność z prawem

SD – 03 Przejdź na „ty” z księgowością – o przyjaznej księgowości w szkole / placówce oświatowej

Szkolenie przybliża zawiłości finansów szkolnych.  Zagadnienia: budżet, finanse, finanse szkolne, jednostki budżetowe, JST, księgowość, przepisy prawa, rachunkowość, rachunkowość budżetowa, rozwiązania finansowe, wydatki i przychody.

 

SD -04 Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej

Każda szkoła działa w złożonej rzeczywistości społecznej. Zagadnienia: darczyńca, dobra opinia, dział, fundator, połączenie, pozyskiwanie sponsorów, reklama, środowisko lokalne, zharmonizowanie.

 

SD -05 Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole

Dobre współpraca i komunikacja to połowa sukcesu w wychowaniu i kształceniu młodego człowieka.  Zagadnienia: dobre realcje, edukacja, konsekwencje braku współpracy, kształcenie, poprawne realcje, różnorodność celów, sieć współpracy, współpraca.

 

SD -06 Zarządzanie przez budowanie zespołu – czy rada pedagogiczna może być zespołem?

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy chcą lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w pracy zespołowej nauczycieli.
Zagadnienia: członkowie zespołu, indywidualny potencjał, kierowanie, motywacja, opór zespołu wobec zmian, podnoszenie jakości pracy, potrzeby zespołu, praca zespołowa, proces zmiany, rada pedagogiczna, rozwój szkoły, szkolenie dla dyrektorów, współdziałanie, zwiększenie efektywności

 

SD -07 Rozwój w zmianie, zmiana w rozwoju – o przeprowadzaniu społeczności przez zmiany

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii zmiany.
Zagadnienia: opór zespołu wobec zmian, potrzeby zespołu, proces zmiany

 

 

SD – 08 Przywództwo edukacyjne w szkole – między teorią a praktyką

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy zamierzają zachęcać swoich pracowników do współodpowiedzialności za jakość edukacji.
Zagadnienia: aktywne słuchanie, autodiagnoza, autorytet, autorytet formalny, autorytet nieformalny, brak współpracy, efektywna współpraca, jakość edukacji, kierownictwo, kierunki rozwoju, kompetencje miękkie, konstruktywna współpraca, kontrola, motywacja, narzędzia efektywnej komunikacji, narzędzia przywódcze, narzędzia zarządcze, nauczyciele, potrzeby zespołu, przewodniczenie, rozwój, sprawna komunikacja z zespołem, sytuacje trudne, zwierzchnictwo

 

 

<strong>Lista dostępnych szkoleń w roku 2018 i 2019</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>S-01 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle przepisów prawa oświatowego</strong></p><p>Program szkolenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych&nbsp; -&nbsp; poziom&nbsp; 1, ponadpodstawowych– poziom II</p><p>przedszkolach – poziom III.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>S-02 Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji</strong></p><p>Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać specyfikę funkcjonowania dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pomoże dobrać odpowiednie metody pracy z nimi i podpowie, jak skutecznie reagować na sytuacje trudne.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>S-03 Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem Kariery na maksa.</strong></p><p>Szkolenie umożliwi nauczycielom sprawne wdrożenie programu doradztwa zawodowego w szkole.&nbsp; Zagadnienia: doradztwo, doradztwo zawodowe</p><p><strong>S-04 Od widzenia do obserwacji. Ocenianie wspierające w edukacji wczesnoszkolnej.</strong></p><p>Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do planowania strategii oceniania wspierającego uczniów uwzględniającego holistyczny rozwój ucznia.<br> Zagadnienia: ocenianie.</p><p><strong>S-05 ABC pracy z młodzieżą. </strong></p><p>Zmiana systemowa stawia przed gronem pedagogicznym nowe wyzwania.<br> Zagadnienia: dydaktyka, komunikacja, konflikty, , podstawa programowa, problemy interpersonalne, psychologia rozwojowa, reforma oświaty, rozwiązywanie problemów, szkoła podstawowa, wychowanie, wygaszanie gimnazjów.</p><p><strong>S-06 Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka w oparciu o nowoczesne rozwiązania.</strong></p><p>Czterogodzinne szkolenie przygotowujące nauczycieli przedszkola do wdrażania na swoich zajęciach podstaw programowania z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia – gry edukacyjnej z interaktywnym kursem programowania Scottie Go! Szkolenie, dzięki któremu dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z programowaniem i wykorzystać naturalne potrzeby oraz predyspozycje dzieci: ich aktywność ruchową, dążenie do skutecznej komunikacji w grupie i naturalne pragnienie korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To wszystko dzięki Scottie Go! – interaktywnej, fabularnej grze edukacyjnej, w której skład wchodzą kartonowe klocki z planszą oraz bezpłatną aplikacją, niewymagającą stałego dostępu do internetu. Dzięki hybrydowemu rozwiązaniu Scottie Go! zaproszenie dzieci do zabawy w programowanie staje się okazją do zespołowej aktywności, przeciwdziała izolowaniu się dzieci w świecie tabletu, komputera czy smartfona. Poprzez zabawę łączy dzieci i doskonali ich umiejętność pracy w grupie. Podczas szkolenia możesz poszerzyć swoje kompetencje i nauczyć się, jak pokazać dzieciom mądre sposoby korzystania ze świata technologii. Po szkoleniu uczestnik:<br> Zagadnienia: algorytmy, aplikacje, gra edukacyjna, kompetencje cyfrowe, kompetencje informatyczne, komunikacja, nowa podstawa programowa, programowanie, Scottie Go, technologia, wychowanie przedszkolne.</p><p><strong>S-07 </strong><strong>Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie z prawem</strong></p><p>Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności innowacyjnej w szkole.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>S-08 Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w szkole podstawowej.</strong></p><p>Szkolenie przygotowuje nauczycieli do wdrażania programowania na swoich lekcjach, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia dydaktycznego, łączącego tradycyjne nauczanie z technologią. Szkolenie jest skierowanie do nauczycieli szkoły podstawowej rozpoczynających i doskonalących umiejętności swoich uczniów w zakresie programowania. Przeznaczono je dla szkół, które poszukują do nauki programowania rozwiązań dydaktycznych łączących w sobie manualne aspekty aktywności ucznia z technologią.&nbsp; Wiedza i umiejętności nauczycieli będą podstawą do stopniowego poznawania zagadnienia programowania. Instruktorzy podpowiedzą uczestnikom szkolenia, jak pójść o krok dalej i wykorzystać technologię do rozwijania intuicji algorytmicznej.<br> Nauczyciele dowiedzą się, jak dobierać możliwości gry dydaktycznej Scottie Go! do potrzeb uczniów, tematyki lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem Scottie Go!, które mogą być inspiracją do realizacji własnych scenariuszy zajęć. Po szkoleniu uczestnik: Zagadnienia: algorytmy, aplikacje mobilne, gra edukacyjna, kompetencje cyfrowe, kompetencje informatyczne, multimedia, myślenie komputacyjne, nowa podstawa programowa, programowanie, Scottie Go, technologia</p><p><strong>S-09 Nowy status statutu. Użyteczny statut zgodny z prawem</strong></p><p>Praktyczne szkolenie pozwalające zespołom nauczycielskim zapoznać się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym statutu placówki, którego zmiany są kluczowym elementem przekształceń związanych z reformą edukacji. Ze względu na rezygnację z publikowania tzw. ramowych statutów placówek i przeniesienie przepisów do Prawa oświatowego tworzenie nowego statutu staje się dla nauczycieli nowym i ważnym wyzwaniem. Podczas przygotowywania dokumentu jego autorzy nie tylko mogą dostosowywać placówkę do nowych realiów, lecz także zyskują dogodną okazję do rozwiązania ważnych problemów i wprowadzenia korzystnych zmian w środowisku szkoły. Szkolenie ma na celu pomoc w zaprojektowaniu prac nad statutem i zrealizowaniu części tego planu.<br> Po szkoleniu uczestnik:&nbsp; Zagadnienia: nowy statut, stan prawny, statut, statut szkoły, statut zgodny z prawem.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<br>
 

Centrum elearningu

Serdecznie witamy na platformie zdalnego nauczania, która powstała na potrzeby szkoleń, prowadzonych metodą e-learningową przez CENTRUM DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Jeżeli zamierzasz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę, bo rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny w życiu, a jednocześnie cenisz swój czas, weź udział w naszych kursach i szkoleniach on-line!

Na naszej Platformie znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych kursów oraz bazę materiałów niezbędnych do nauki. Uczyć się możesz w dowolnym miejscu i czasie. Po zrealizowaniu kursu otrzymasz od nas zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu.

Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszych szkoleń i życzymy powodzenia w ich realizacji.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

SP  - Studia kwalifikacyjne z języka obcego:

SP – 01 -  w przedszkolu,

SP – 02 – w podstawowej,

SP – 03 -  w zawodowej

SP – 04 – w licealnej 

Organizator – Akademia Polonijna i Centrum Dokształcania Doskonalenia Nauczycieli
Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne (nauczycielskie). Ponadto kandydaci winni spełniać warunek posiadania wykształcenia językowego na poziomie B2 C1 lub  inny certyfikat znajomości języka .

Słuchacze studiów podyplomowych którzy nie posiadają certyfikatu językowego będą przygotowani do zdania egzaminu zewnętrznego , w MCJ językowym upoważnionym do przeprowadzenia tego typu egzaminu.
Opłaty organizacyjne i egzaminu pokrywa słuchacz studiów podyplomowych.
Celem studiów jest: nabycie przez słuchaczy niezbędnych kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego.
Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje moduły przedmiotów:
1. Podstawy glottodydaktyki
2. Wiedza o krajach z obszaru językowego
3. Metodyka nauczania języka
4. Lektorat języka  wspomagany Platformą Językową
5. Seminarium
6. Praktyka.

 

 

 

SP - Każdy nauczyciel zna języki obce – angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

Adresat 
Nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Cel 
Umożliwienie nauczycielom, pracującym na różnych poziomach edukacyjnych, nabycia nowych lub doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego.

Informacje organizacyjne

 • Kurs języka obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Przewidziano 30 zajęć trwających dwie godziny lekcyjne.
 • Przydział do grup dla osób uczestniczących w kursie języka, zgodnie z poziomem znajomości języka obcego.
 • Spotkanie informacyjno-organizacyjne, połączone z przeprowadzeniem testu diagnostycznego po zakończeniu elektronicznej rejestracji. .

 

Zajęcia będą odbywać się w następujących grupach:

 • Grupa 1: Poziom B2 / poniedziałek, godz. 16.00
 • Grupa 2: Poziom A1 / poniedziałek, godz. 15.30
 • Grupa 3: Poziom B1+ / czwartek, godz. 16.00
 • Grupa 4: Poziom A2 / czwartek, godz. 15.30
 • Grupa 5: Poziom B1 / środa, godz. .15.30
 • Grupa 6: Dla początkujących / środa, godz. 15.00
 

CENTRUM DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

 ADRES: ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6,

42-200 Częstochowa 

 

email: cddn@ap.edu.pl

 

tel: +48 34 368 42 70

fax: +48 34 324 96 62

 

Konto bankowe CDDN

Nazwa banku: Bank Millennium S.A.

Numer konta: 18 11602202 000000 0329626365

 

www.ap.edu.pl, https://ap.edu.pl/szkoly/centrum-doksztalcania-i-doskonalenia-nauczycieli/

 

Skip to content