Kodeks Etyki Studenta Akademii Polonijnej w Częstochowie

W trosce o dobro społeczne i dobro nauki, jak również w celu wyznaczania i propagowania standardów etycznych, ugruntowanych na fundamencie wartości chrześcijańskich oraz europejskiej tradycji uniwersyteckiej, ustanawia się niniejszym kodeks:

§ 1
1. Przestrzegać fundamentalnych wartości etycznych, które tworzą normy postępowania w środowisku akademickim, a także w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
2. Przestrzegać obowiązującego prawa polskiego, aktów prawnych obowiązujących w szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych przepisów prawnych Akademii Polonijnej w Częstochowie.
3. Respektować prawa człowieka i szanować jego przekonania.
4. Godną postawą studenta reprezentować Akademię Polonijną.
5. Przeciwdziałać wszelkim formom łamania prawa (w szczególności korupcji).

§ 2
1. Dbać o rozwój własnej osobowości.
2. Dążyć do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz być otwartym na różne formy dokształcania i samokształcenia.
3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra społeczeństwa i ludzkości.
4. Wspierać innych w dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

§ 3
Postępować zgodnie z treścią aktu ślubowania złożonego podczas przyjęcia w poczet studenta Akademii Polonijnej, a w szczególności:
1) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
2) dbać o godność i honor studenta.

§ 4
Rzetelnie i terminowo wywiązywać się z obowiązków studenta, w szczególności:
1) uczęszczać na zajęcia obowiązkowe,
2) przystępować do zaliczeń, egzaminów i obron tak by uzyskać zaliczenia przedmiotów według planów, programów i regulaminu studiów.
3) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5
Korzystać z wolności słowa oraz zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6
1. Dbać o tradycje uczelni, jej dobre imię oraz pozytywny wizerunek.
2. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
3. Odnosić się do władz uczelni i wszystkich pracowników z należnym szacunkiem, przestrzegając zasad savoir-vivre.

§ 7
Współdziałać wraz całą społecznością akademicką w przestrzeganiu postanowień niniejszego kodeksu.

Częstochowa, październik 2011 r. Samorząd Studencki

Skip to content