KROK I: Zapoznaj się z naszym programem studiów

 

 1. Programy studiów są na stronie internetowej: ap.edu.pl/.
 2. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Orientacji i Rekrutacji poprzez zdanie pytania na adres rekrutacja@ap.edu.pl lub kontakt bezpośredni.

 

KROK II: Zarejestruj się

 1. Załóż osobiste konto rejestracyjne na stronie Rekrutacja: ap.edu.pl
 2. Zapisz się na wybrany program / wybrane programy studiów.

 

KROK III: Skompletuj dokumenty do procedury kwalifikacyjnej

 1. Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują się w zakładce „Zasady rekrutacji”.
 2. Wypełnij swoje dane osobowe w „Podaniu o przyjęcie na studia” wd.ap.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja oraz „Kwestionariuszu określającym przygotowanie kandydata do studiowania”.
 3. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Orientacji i Rekrutacji poprzez zdanie pytania na adres rekrutacja@ap.edu.pl lub kontakt bezpośredni.
 4. W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Koordynatorem Osób Niepełnosprawnych.

 

KROK IV: Złóż wymagane dokumenty

 1. Kandydat uzupełnia i przedkłada dokumenty potrzebne do procedury kwalifikacyjnej na studia. Dokumenty należy zeskanować i przesłać na rekrutacja@ap.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze Orientacji i Rekrutacji.
 2. Dołącz dokument opłaty rekrutacyjnej na konto: 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068 W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty „Opłata rekrutacyjna”.

 

 

KROK V: Odbierz decyzję

 1. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego – złożonych dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 2. Dziekan na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wydaje decyzję przyjmuję/ nie przyjmuje na studia.
 3. Kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia. Cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.

 

KROK VI: Podpisz umowę

 1. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania zawarcia umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
 2. Wnieś pierwszą opłatę czesnego a otrzymasz potwierdzenie o statusie studenta. Student cudzoziemiec może ubiegać się o wizę.

 

KROK VII: Skorzystaj ze stypendiów

POMOC MATERIALNA

Masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. W Akademii Polonijnej istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu Rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 1.050 zł). Wysokość stypendium waha się od 500 do 800 zł miesięcznie.
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich orzeczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od 1000 do 1500 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.
 3. Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi waha się w zależności od wniosku.
 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Takie stypendium wynosi 900 zł miesięcznie.

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez Rektora).

Świadczenia pomocy materialnej finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu stypendialnego.

 

Więcej informacji w zakładce „Stypendia”.

 

Studenci mogą otrzymywać stypendium w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ na mobilność zagraniczną (studia i praktyki) do 12 miesięcy na jednym cyklu studiów.

 

Więcej informacji w zakładce „Erasmus+”.