Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania: Certyfikaty językowe – TAK, drugi język obcy B2 (DE, IT, RU, FR, ES) Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Nauczyciele przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Nauczyciel krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodzie nauczyciela na poziomie zaawansowanym. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Filologia to przede wszystkim nauka oparta na literaturze, językoznawstwie, historii, kulturze krajów oraz interdyscyplinarnym wykorzystaniu wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Stosowanie języka i jego znajomości w nauczaniu potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z historii literatury, kultury i językoznawstwa, które przydadzą się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące we wszystkich typach szkół, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę pracy w nauczaniu języka.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym nauczycielem, musisz kierować się chęcią zrozumienia i zastosowania pedagogiki, psychologii, glottodydaktyki w kształceniu i wychowaniu uczniów, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój edukacji dzieci i młodzieży. Poznasz wiedzę w zakresie języka angielskiego jako obcego w ramach kompetencji ustnych, pisemnych, leksykalnych, gramatycznych, tekstowo-komunikacyjnych zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów edukacyjnych. Pogłębisz wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, glottodydaktyki i translatoryki, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: szkolnictwo, wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, sektor usług i produkcji. Posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci szkolenie w zakresie glottodydaktyki, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  języka angielskiego jako obcego oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Nauczyciel jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów edukacyjnych oraz ich obszarów zastosowania: edukacja; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content