NASZ PROJEKT PPM/15/01/15 Pielęgniarstwo

Studia: Magister pielęgniarstwa ,  120 ECTS..

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji. W ramach studiów przygotowano szereg praktycznych ćwiczeń umożliwiających wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonej przez zespół terapeutyczny metod terapii.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia : Od poniedziałku do piątku
 • 3200 wykłady , ćwiczenia, warsztaty, seminaria
 • 160 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług pielęgniarskich,
obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne, dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznym
umiejętnościom zawodowym, a szczególnie są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • domach pomocy społecznej,
  • domach dziecka,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • hospicjach,
  • stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
  • placówkach oświatowych.

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług pielęgniarskich,
obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne, dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznym
umiejętnościom zawodowym, a szczególnie są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • domach pomocy społecznej,
  • domach dziecka,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • hospicjach,
  • stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
  • placówkach oświatowych.

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

NASZ PROJEKT PPM/15/01/15 Pielęgniarstwo

Studia: Magister pielęgniarstwa ,  120 ECTS..

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji. W ramach studiów przygotowano szereg praktycznych ćwiczeń umożliwiających wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonej przez zespół terapeutyczny metod terapii.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 3200 wykłady , ćwiczenia, warsztaty, seminaria
 • 160 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług pielęgniarskich,
obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne, dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznym
umiejętnościom zawodowym, a szczególnie są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • domach pomocy społecznej,
  • domach dziecka,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • hospicjach,
  • stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
  • placówkach oświatowych.

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Zajęcia na Akadami Polonijnej odbywają się w modułach

 

Moduł 1

Piątek w godz.  900  –  2100

Sobota w godz.  800  –  2100

 

Moduł 2

Poniedziałek – Piątek w godz. 800  –  1200

 

Moduł 3

Poniedziałek – Piątek w godz. 1500  –  2000

 

Moduł 4

Raz w miesiącu

Poniedziałek -Sobota w godz. 800  –  2000

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN  (Absolwenci Akademii Polonijnej – 200 zł)

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni. Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 400 PLN
2 raty po 2 000 PLN
1 rata 4 000 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 450 PLN
2 raty po 2 250 PLN
1 rata 4 500 PLN

 

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • Prawo wykonywania zawodu
 • teczka biała A4
Skip to content