Tytuł:

PI/II/100/90 Pielęgniarstwo magister

Poziom kształcenia

Profil praktyczny

Moduł

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota

 

Pielęgniarstwo

Podobne popularne kierunki

Studia prowadzone są w Instytucie Zdrowia trwają 2 lata (4 semestry). Adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata. Student uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów.

Program kształcenia dla studiów II stopnia ma profil praktyczny, co pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu świadczenia usług medycznych, profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o najwyższe standardy oraz stwarza możliwości dalszego rozwoju naukowego. Zaproponowany przez  Instytut  Zdrowia program kształcenia jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowania na rynku pracy oraz sytuacji demograficznej w Polsce.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk medycznych i pielęgniarstwa oraz świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej. Zdobywa zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak również umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Nabywa kompetencje związane z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Absolwent studiów przygotowany jest do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak: prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnyc

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent zdobywa kwalifikacje do zarządzania personelem medycznym, prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznym na kierunkach medycznych w kształceniu przed i podyplomowym, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.

STACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 3200 wykłady , ćwiczenia, warsztaty, seminaria
 • 160 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

NIESTACJONARNE

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 3200 wykłady , ćwiczenia, warsztaty, seminaria
 • 160 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (MCSM)

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ Dyplom Licencjata Pielęgniarstwa

✔ Prawo wykonywania zawodu

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4