PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: studia uzupełniające niestacjonarne – TAK; poziom A-2 semestry; poziom B-3 semestry; poziom C – 2 semestry; poziom D – 2 semestry; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK (zaliczenie 50% ogółu praktyk). Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK. 

REKRUTACJA

(zapoznaj się z Uchwałą nr 3/2021 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 31.01.2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Akademii Polonijnej w roku akademickim 2021/2022 )

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pomostowe na kierunek Pielęgniarstwo, wprowadza się następujące zmiany:

1)      Rekrutacja na studia pomostowe dla pielęgniarek odbywa się na poszczególne toki kształcenia:   

a)      dla ścieżki A – 2 semestry (absolwenci pięcioletnich liceów medycznych),

b)      dla ścieżki C – 3 semestry (absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych),

c)      dla ścieżki D – 2 semestry (absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych),

d)      dla ścieżki E – 2 semestry (absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych).

WYMAGANE DOKUMENTY

a)      świadectwo dojrzałości,

b)      świadectwo ukończenia 5-letniego liceum medycznego lub dyplom medycznej szkoły zawodowej 2-letniej, 2,5 – letniej lub 3 –letniej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

c)      zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki,

d)      kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

e)      zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodnie z §17 ust. 4 pkt 2),

f)       ankieta osobowa,

g)      akt ślubowania,

h)      w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

2)       Pozostałe warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego są takie same, jak dla innych programów studiów.

 

WPROWADZENIE

Absolwent programu Pielęgniarstwo pomostowe ma możliwość podniesienia kwalifikacji i uzupełnienia kompetencji oraz wiedzy w zakresie medycznym.

Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości wysokiej jakości praktycy pracujący w służbie zdrowia, na uczelniach medycznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w pielęgniarstwie. Doświadczona kadra wykładowców. Bogata baza dydaktyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny w pracowniach: umiejętności pielęgniarskich, symulacji pielęgniarskich wysokiej wierności, zaawansowanych czynności ratunkowych, podstawowych czynności ratunkowych, umiejętności technicznych, egzaminu OSCE oraz innych pracowniach. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej pozwala na realizację ćwiczeń i zajęć praktycznych na miejscu. Jednocześnie uczelnia ułatwia odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza uczelnią w placówkach służby zdrowia. Część zajęć odbywa się metodą wideokonferencji i kształcenia na odległość.

 

TWÓJ PROFIL

Uzupełnisz szczegółową wiedzę medyczną oraz umiejętności do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, kompetencje, praktyczną wiedzę, i wykorzystasz swoje własne doświadczenie podczas uzupełniania studiów. Dyplom licencjata pielęgniarstwa będzie przydatny do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.  

 

TWÓJ PROGRAM

Program uzupełniający oferuje Ci szkolenie w zakresie wiedzy medycznej, farmakologii, położnictwa, pielęgniarstwa w różnych specjalizacjach medycznych, opieki paliatywnej i innych.

Po studiach uzupełniających pomostowych pierwszego stopnia z dyplomem licencjata pielęgniarstwa będziesz  kontynuować  studia magister pielęgniarstwa, podyplomowe.

Skip to content