Pielęgniarstwo pomostowe

Opis programu

Studia pomostowe to studia adresowane do osób będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz posiadających świadectwo dojrzałości.

  • poziom A – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
  • poziom B – 1,5 roku/3 semestry – dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
  • poziom C – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
  • poziom D – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Modułowy program studiów

Studia mają układ modułowy.

Przykładowe moduły

+ podstawowy

+ kierunkowy

+ Specjalnościowy

+ Praktyk i staży zawodowych w kraju i zagranicą.

Możliwości przyszłej pracy

Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), podnoszenia swoich kwalifikacji uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług pielęgniarskich,
obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne, dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznym
umiejętnościom zawodowym, a szczególnie są przygotowani do pracy w:

• publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
• domach pomocy społecznej,
• domach dziecka,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• hospicjach,
• stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
• placówkach oświatowych.

Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia przebiega etapowo:

Etap 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.

Etap 2. Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego:

Etap 3.Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonej dokumentacji. Decyzja Dziekana o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

Wymagane dokumenty

kwestionariusz osobowy /druk Uczelni/,

świadectwo dojrzałości,

świadectwo ukończenia liceum medycznego lub dyplom medycznej szkoły zawodowej 2,5-letniej lub 3-letniej kształcącej w zawodzie pielęgniarki

kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię),

cztery fotografie o wym. 35 mm x 45 mm,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,

w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna studia pomostowe – 85 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni. Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

  • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia pomostowe
10 rat po 250 PLN
2 raty po 1 250 PLN
1 rata 2 500 PLN

 

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium „Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

>więcej o stypendiach >>

Skip to content