Praca socjalna z rodziną 

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy rodzinie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do działań pomocowych w zakresie przezwyciężenia bezradności m.in. w sprawach bytowych, małżeńskich, partnerskich, wychowawczych. Są wyposażeni w umiejętności diagnozowania problemów rodzinnych oraz prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych. Absolwenci specjalności Organizacja pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w:

 • Pedagogika rodziny
 • Patologie życia społecznego
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemami przemocy
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z rodziną z problemem bezrobocia
 • Praca socjalna z rodziną z problemem uzależnienia 
 • Praca socjalna z rodziną zagrożoną bezdomnością

  Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w instytucjach i ośrodkach organizacyjnych pomocy społecznej. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach. Praca socjalna  Według polskiej ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  

 • Jest to praca, która nie może być tylko pracą. Równoważy się z mianem pasji. Ewidentnie trzeba kochać to, co  się robi, aby rzetelnie wykonywać swoją pracę.  
 • Program studiów Pracy socjalnej  stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna oraz psychologia. Lista wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny jest znacznie dłuższa 
 • Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny oraz interdyscyplinarny.  
 • Dzięki temu absolwent pozyskuje umiejętności stosowania wniosków, które płyną z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.   
 • Pracownik socjalny zajmuje się pomocą osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.  
 • Jest to niezwykle ważne, dlatego niezbędna jest  szeroką wiedza o człowieku i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie, które należy łączyć z wyspecjalizowanymi umiejętnościami pozyskiwanymi z różnych dziedzin, które pomogą ludziom będącym na dnie, aby zdobywali szczyt.

  Z nami osiągniesz życiowy sukces!    

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4