NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE

Studia: Magister praktyczny , 120 ECTS.

Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej,mi.in.członkowie wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych,rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego,rzecznicy odpowiedzialności zawodowej,członkowie komitetów etycznych,menedżerowie sektora opieki zdrowotnej.

Słuchaczami Studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego ,stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną ,na którą składa się prawo cywilne(materialne i elementy procedury),prawo karne (materialne wraz z elementami procedury),prawo administracyjne,prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw.bioprawa.

Problematyka ta stanowi przedmiot poszczególnych wykładów ,ujętych w 29 blokach tematycznych.

W ramach każdej z dziedzin słuchaczom prezentowane są  zarówno aktualne rozwiązania funkcjonujące w systemie prawa polskiego ,jak i w ustawodawstwach obcych (aspekt prawnoporównawczy).

Wykłady wzbogaca analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych ,a także Trybunałów Międzynarodowych.

Wymagane dokumenty
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
  • Dyplom ukończenie studiów I stopnia (odpis)
  • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
  • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
  • teczka biała A4
Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 100 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia online

 

2 raty po            2.300 PLN

1 rata                 4600 PLN

Możliwość korzystnych rat indywidualnych (na podstawie podania) – raty bez odsetek

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry (180 godzin zajęć).

 

Sposób rekrutacji

Złożenie kompetu dokumentów i podpisanie umowy w terminie do 30 września 2018 roku.

 

Program zajęć

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

7 + 6 =