SP-125  Rolnictwo

Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze.

O studiach:

„Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze.
Ukończenie studiów podyplomowych ROLNICTWO, to posiadanie wiedzy i podstawowych umiejętności oraz uzyskanie uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.).
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach, warsztatach przez doświadczonych wykładowców łączących wiedzę z praktyką oraz specjalistów w czasie zajęć terenowych w Gospodarstwie Rolnym Akademii Polonijnej oraz w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na terenie kraju i w Unii Europejskiej.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Rejestracja w Wirtualnym dziekanacie na stronie Akademii Polonijnej: ap.edu.pl

2. Skompletowanie dokumentacji:
1. Podanie do Rektora
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego
oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
4. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (100 zł)
3. Podpisanie umowy : od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00
4. Studia rozpoczynają się w każdym miesiącu roku akademickiego przy zebraniu grupy 15 osób.

Program studiów:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Rolnictwo”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędnych do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.
Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 6 modułów rolniczych (164 godziny z zakresu nauk rolniczych), 3 moduły ekonomiczno-społeczne (57 godzin) oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

KOSZT

2.500 zł za semestr

Czas trwania studiów:

dwa semestry ( 10 miesięcy).. Studia rozpoczynają się co miesiąc po skompletowaniu grupy 15 osób

Program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ROLNICTWO”

skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze

Program

Warunki ukończenia studiów

• uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
• złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych
• pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

15 + 1 =

Skip to content