SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Cel i program studiów

Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent studiów będzie mógł osiągnąć najwyższe kwalifikacje w zakresie zarządzania oraz przygotować się do wykonywania funkcji dyrektora placówki.

Uczestnicy

Studia adresowane są do dyrektorów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje absolwentów

W wyniku realizacji treści programowych dyrektorzy szkół przygotowani będą do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi. Studia spełniają wymogi ustanowione w art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 z późn. Zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

10 + 5 =

Skip to content