SP-136 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Cel i program studiów

Celem studiów w ramach programu Administracja publiczna jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej. Studia te pozwalają nabyć: wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz zachodzących między nimi relacjach, umiejętność prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej, kompetencji niezbędnych do piastowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej i samorządowej, umiejętności uczestnictwa w opracowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Studia w ramach programu Administracja publiczna pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.  

Uczestnicy

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się – jako przyszły menedżer – w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent administracji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako:

 • urzędnik do spraw podatków,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • pośrednik pracy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy,
 • referent administracyjno-biurowy,
 • urzędnik państwowy,
 • urzędnik samorządowy,
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.
KOSZT

2500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

7 + 5 =

Skip to content