Poniżej znajdziesz akty prawne dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Polonijnej. Prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne oraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dodatkowych punktów za osiągnięcia naukowe i artystyczne dotyczącymi stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.46 MB]

Zalącznik 1 Wniosek o udzielenie pomocy materialnej Załącznik 2 Stypendium Rektora Załącznik 3 Zaświadczenie stypendium Rektora Załącznik 4 Źródło dochodu student Załącznik 5 Źródło dochodu rodzina Załącznik 6 podatek dochodowy Załącznik 7 Oświadczenie alimentacyjne Załącznik 8 Dyspozycja

Stypendium może otrzymać każdy student w Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:

 

Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 

Świadczenie można pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Uprawnienia do pobierania tego świadczenia wygaszane są na wszystkich kierunkach w momencie uzyskania tytułu magistra.

Stypendium to jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego!

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.Szczegółowych informacji w sprawie przyznawania stypendiów można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.:

 

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z poz. zm.).

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów – próg ten zostanie ustalony w październiku br.

 

Stypendium może otrzymać, każdy student w Akademii Polonijnej, który spełnia warunki regulaminu przyznawania stypendiów.
Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendium udziela Dziekanat i w Samorządzie Studenckim.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [200.16 KB]

Stypendium może otrzymać każdy student Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał w ostatnim roku studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Informacji szczegółowych w sprawie przyznawania stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program „Diamentowy Grant”, który stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej.
Studenci mogą zgłaszać projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe.
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom Minister
Szkolnictwa Wyższego na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany
przez senat uczelni.

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/2018

Szczegółowych informacji dotyczących stypendium można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.

Akademia Polonijna ukierunkowana jest na kształcenie młodych ludzi w duchu otwartości na wielość i bogactwo kultur doceniając intelektualny i edukacyjny dorobek uczelni całego świata. Dzięki temu umożliwia swoim studentom i pracownikom nabycie niepowtarzalnego doświadczenia w procesie studiowania oraz pracy akademickiej poprzez międzynarodową mobilność.Realizacja różnorodnych projektów daje studentom, wykładowcom i badaczom możliwość uzyskania stypendium jedno- lub dwusemestralnego w partnerskich uczelniach zagranicznych głównie w ramach
O zapomogę może starać się każdy student Akademii Polonijnej studiów:
stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych.

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie:

przyczyna musi być losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź);

przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie);

musi powodować pogorszenie się sytuacji materialnej.

Jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim w różnych lub w tym samym semestrze. Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg znajdziesz w regulaminie pomocy materialnej UMK.

Student może otrzymać zapomogę tylko na jednym z realizowanych kierunków studiów. Decyzja o tym, na którym z nich zostanie złożony wniosek o przyznanie zapomogi należy do studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację materialną spowodowaną zdarzeniem losowym

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania zapomogi można uzyskać w Dziekanacie i w Samorządzie Studenckim.

 

Dyżury komisji stypendialnej:

Poniedziałek 10.00 -12.00 pokój 0.33

 Kontakt:

Emial:

Samorząd studencki : samorząd@ap.edu.pl

Prodziekan: pu@ap.edu.pl

 

FAQ – stypendia socjalne

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?
 

O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • Są obywatelami Polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
 • Mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający progu ustalonego na danej Uczelni
 • Złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.
Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?
Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku.

Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora, stypendium Ministra oraz stypendia motywacyjne pochodzące z innych programów stypendialnych.

! Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

! Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.

Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?
 • Należy spełniać przesłanki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w Regulaminie Pomocy Materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni,
 • Odpowiednio udokumentować swoją sytuację materialną,
 • Złożyć wniosek we właściwej Komisji Stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na Uczelni.
Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

! W pewnych przypadkach nie trzeba wykazywać dochodów rodziców i rodzeństwa! Szczegółowo reguluje tą kwestię art. 179 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?
Obecnie student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i w bieżącym roku podatkowym nie był mniejszy niż 923,45 zł.
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

WAŻNE!!! Od 1 października 2014 r. zmieniły się zasady ustalania samodzielności finansowej! „Uzyskać” samodzielność można na dwa sposoby:

 • będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek: ukończyłeś 26 rok życia lub pozostajesz w związku małżeńskim lub masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy, albo osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich;
 • zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki: a) posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu
Jakich dochodów nie wlicza się do dochodu studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne :
 • dochodów rodziców i rodzeństwa studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym świadczeń motywacyjnych)
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Co zrobić jeżeli rodzice złożyli wspólne zeznanie podatkowe ?
Jeżeli Rodzice Studentki/a skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku , Student/ka zobowiązana/y jest do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego gdzie jest rozpisany dochód oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobno Podatnika i Małżonka.
Urząd Skarbowy wydaje takie zaświadczenie w różnej formie. Dwie najczęściej spotykane to forma „słupkowa” , gdzie zawarte są dochody i składki na ubezpieczenie społeczne łączne obok podatnika i dalej małżonka lub forma „podwójnego zaświadczenia”, gdzie jedno jest wydane na podatnika z Jego dochodami i składkami na ubezpieczenie społeczne a drugie odpowiednio na małżonka. Podatek oczywiście jest jeden, ten sam, z racji wspólnego rozliczania się.
W takim przypadku, w momencie wypełniania oświadczenia o dochodach w USOSweb nie wolno wpisywać go w rubryce o wysokości podatku należnego Mamy i Taty ( tj. podwójnie). Podatek jest jeden i wpisujemy go u jednego z Rodziców.

! Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

Jak należy udokumentować wniosek?
Do wniosku należy dołączyć wszystkie właściwe wymagane zaświadczenia/ oświadczenia /dokumenty poświadczające daną sytuację (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe wykazy dokumentów określają dla każdej Uczelni przepisy Regulaminu pomocy materialnej.

Jak ważne są terminy?

W przypadku niezłożenia wniosku we właściwym terminie zgodnie z art. 58 KPA, należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść do właściwej Komisji Stypendialnej w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Jednocześnie z wniesieniem prośby należy złożyć kompletny wniosek do złożenia którego przewidziany był termin,

Przywrócenie terminu do złożenia podania o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

! W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą Komisję.

Jaka jest wysokość świadczeń?

Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów.

Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?
 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
 • W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości –w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy)

Od 1 października 2014 r. decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostałeś skreślony z listy studentów albo ukończyłeś studia na kierunku, na którym pobierałeś świadczenie, lub utraciłeś prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innych studiów.

Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości jest negatywna?

Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo właściwej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora bądź właściwej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?
W przypadku zmiany sytuacji Studenta należy poinformować Uczelnię o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu,
 • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej.

! Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Świadczenie można pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Uprawnienia do pobierania tego świadczenia wygaszane są na wszystkich kierunkach w momencie uzyskania tytułu magistra. Wygaszane jest również na poziomie licencjatu, jeżeli student skończył studia I stopnia.

Stypendium to jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego!

FAQ – stypendia rektora

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

 • Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st.,
 • Uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub
 • Posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Od 1 października 2014 r. o stypendium rektora będzie mógł ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Komu nie przysługuje stypendium Rektora?

 • Studentowi który, po ukończeniu studiów na jednym kierunku pobiera naukę na kolejnym kierunku, chyba że kontynuuje on naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 • Studentowi I roku studiów II stopnia rozpoczętych później niż w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia
Na jaki okres czasu przyznawane są stypendium Rektora?
 • Stypendium Rektora można otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?
 • Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,
 • Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora oraz stypendium Ministra.
Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?
 • Należy spełniać przesłanki określone w art. 181 Ustawy oraz kryteria szczegółowe określone w Regulaminie Pomocy Materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni,
 • Odpowiednio udokumentować posiadane osiągnięcia,
 • Złożyć wniosek we właściwej Komisji Stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na Uczelni
Jak należy udokumentować wniosek?
Osiągnięcia należy potwierdzić dołączając do wniosku właściwe zaświadczenia/ certyfikaty/ dyplomy/dokumenty poświadczające dane osiągnięcie (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe kryteria potwierdzania osiągnięć określają właściwe dla każdej Uczelni przepisy Regulaminu pomocy materialnej.
Jak ważne są terminy?
 • Od każdej decyzji komisji stypendialnej dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten musi wpłynąć w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji przez komisję stypendialną.
 • Od decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym student ma prawo złożyć skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu odwoławczego, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji.

W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą Komisję.

Jaka jest wysokość świadczeń?
Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów.
Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?
 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
Skip to content