Przy Akademii Polonijnej działają ogólnodostępne centra i ośrodki, stworzone z myślą
o mieszkańcach miasta i regionu: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Orientacji i Kariery Zawodowej. Uczelnia utrzymuje stałe kontakty z organami administracji lokalnej, np. z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru UM (współpraca przy rozpowszechnianiu wśród zagranicznych gości Akademii materiałów reklamowych o Częstochowie), Wydziałem Kultury i Sztuki UM. Akademia utrzymuje kontakty także z Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich RZDR w Częstochowie (m.in. współpraca przy organizowaniu Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie), jak również ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie i jego Placówką Zamiejscową w Koniecpolu (plany powołania na terenie Koniecpola Filii Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej). Akademia opracowuje wspólne projekty z wieloma lokalnymi instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym: Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie, Ochotniczymi Hufcami Pracy (m.in. wspólne organizowanie z w/w instytucjami Targów Edukacji i Pracy). Uczelnia nawiązuje kontakty z wieloma lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami, m.in.: Domem Pomocy Społecznej w Częstochowie i Bytomiu (konferencje i inne inicjatywy społeczne), Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego (wspólne konferencje, wymiana publikacji), Stowarzyszeniem „Pro Europa” (udział w programie „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”), Grupą Inicjatywną „Krąg Europejski” gm. Rzeniszów (współpraca z RCIE AP). Akademia ściśle współpracuje także z lokalnymi mediami („Życie Częstochowskie”, „Dziennik Zachodni”, Radio „Jasna Góra”, Radio „RmfMaxx”, TV Orion).
Z racji prowadzonej działalności naukowo-badawczej Akademia współpracuje z Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także z Wydziałem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczelnia opracowuje wspólne projekty z licznymi organizacjami z terenu województwa śląskiego, np. Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Ponadto Akademia współorganizuje różne imprezy o charakterze edukacyjno-naukowym”.
Akademia utrzymuje kontakty na poziomie wymiany publikacji, wspólnych doświadczeń zawodowych i udziału w konferencjach z Parlamentem, z wieloma fundacjami na terenie kraju, m.in. Fundacją „Młodej Polonii”, Akademią Młodych Dyplomatów, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Edukacji Menedżerskiej (SEM FORUM), Fundacją Polska-Europa-Polonia w Warszawie, Instytutem Edukacji i Rozwoju. Uczelnia realizuje również wspólne projekty i konferencje z wieloma organizacjami i instytucjami, m.in. z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Gospodarki, ze Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 – INEM Polska, z Polskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jak również z innymi uczelniami w Regionie Śląskim oraz w Polsce. Akademia aktywnie uczestniczy w zjazdach Konferencji Rektorów Niepaństwowych Uczelni Wyższych.
Akademia Polonijna utrzymuje stałą współpracę z następującymi organizacjami międzynarodowymi: CEEMAN (Central and East European Management Development Association), EBEN (European Business Ethics Network), WHO’s WHO In European Commerce and Industry, IAU/UNESCO (Information Centre on Higher Education), ICEF (International Conferences, Exchanges and Fairs), DISOP (DIENST VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING AAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN). Ponadto Uczelnia utrzymuje kontakty z wieloma instytucjami i organizacjami polonijnymi na świecie, m.in.: ze Światową Radą Badań nad Polonią, z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych w Londynie, z Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za Granicą z siedzibą w Londynie, ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich w USA – „Polonia Technica”, z Kongresem Polonii Amerykańskiej z siedzibą w Waszyngtonie i z Kołem Byłych Żołnierzy AK w Los Angeles. Współpracuje z: fundacjami w Wielkiej Brytanii (m.in. Cywinski Foundation) oraz w USA (m.in.: Vitae via Virtus, Polish Cultural Fundation, Polsko-Amerykańska Fundacja w Connecticut), a także instytutami, m.in.: Pilsudski Institute of America, The Polish Institute of Arts & Sciences, Instytut Józefa Piłsudskiego, Instytut Polski w Londynie. Publikacje związane z działalnością Akademii Polonijnej ukazują się także w mediach poza granicami kraju, m.in. „Fakty”. Akademia Polonijna współpracuje także z wieloma uczelniami europejskimi w ramach programu ERASMUS+. Akademia Polonijna posiada również ścisły kontakt z Komisjami Parlamentu RP, ds. Kontaktu z Polonią oraz z Parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego, którzy aktywnie wspierają działalność naukową Uczelni np. poprzez objęcie patronatu lub uroczyste otwarcie międzynarodowych konferencji naukowych, czy udział w Inauguracjach roku akademickiego.
Skip to content