Zaproszenie do współpracy i Partnerstwa

 

Szanowni Państwo,

Akademia Polonijna w Częstochowie ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.

Pielęgniarskie kompetencje zamawiane Konkurs nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18

 

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje, podmioty medyczne, szkoły wyższe medyczne i wszystkie instytucje chcące uczestniczyć w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa.

Przedmiotem konkursu są projekty, które zakładają jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych idemograficznych kraju.

 

Celem konkursu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (tj. licencjat) oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i/lub położnictwa.

Przedmiotowy konkurs jest realizowany w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych pielęgniarek i położnych oraz brak chętnych do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Od lat obserwuje się systematycznie zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Grupą docelową projektu są:

– osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, tj. studenci kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo,
– absolwenci kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie

–  pośrednio szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące na kierunku pielęgniarstwo

Partnerstwo

W celu wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Istotą odróżniającą partnerstwo od przekazania do realizacji zadań lub zakupu usług jest wspólna realizacja projektu, w tym zarządzanie projektem.

 

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, na które czekamy do dnia 16 czerwca 2018 r. pod adresem mailowym:

Kontakt i informacje:

 

Zapraszamy do udziału w projekcje.A

Skip to content