Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy

AKADEMIA POLONIJNA MŁODEGO ODKRYWCY

Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy Tytuł projektu:  Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja. Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet  Młodego Odkrywcy  Dofinansowanie projektu z UE: 306 582,91 zł

II Edycja

II EDYCJA PROJEKTU

„ Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy”

Nabór uczestników II edycji projektu – rekrutacja trwa do 30.09.2019 roku

 

Grupa docelowa / uczniowie szkół podstawowych z obszaru m. Częstochowy i pow.: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego.

 

– 35 (17 K; 18 M) os. w wieku 6-9 lat – ODKRYWCY

– 50 (25 K; 25 M) os. w wieku 10-12 lat – POSZUKIWACZE

– 85 (42 K; 43 M) os. w wieku 13-16 lat – NAUKOWCY

Projekt obejmuje również 170 os. rodziców

W projekcie udział mogą wziąć całe klasy lub  grupy uczniów wyłonione przez nauczycieli w ramach wewnętrznego naboru przeprowadzonego w szkole.

 

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły.  Zgłoszenie obejmuje: nazwę szkoły, pełne dane adresowe szkoły, nazwisko i adres mailowy nauczyciela koordynującego. W zgłoszeniu zaznaczyć, która grupa miałaby zostać utworzona.

Po zakwalifikowaniu szkół do projektu, Akademia Polonijna nawiąże z każdą z nich formalną współpracę poprzez podpisanie umowy.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest stworzenie mechanizmu współpracy Akademii Polonijnej w Częstochowie z jej otoczeniem społecznym poprzez opracowanie programu kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców z obszaru m. Częstochowy i pow.:  będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego. Okres realizacji projektu od 2018-10-01 do 2020-08-31 Wybór szkół nastąpi w drodze oceny punktowej, dokonanej dla wszystkich szkół, z których uczniowie zostaną zgłoszeni do projektu. Współpraca zostanie nawiązana z co najmniej sześcioma  szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich. Idea projektu jest wynikiem współpracy Akademii Polonijnej z licznymi szkołami województwa śląskiego i jest odpowiedzią na często sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę działań dydaktycznych środowiska akademickiego dla młodzieży szkolnej. Dzięki działaniom podjętym w projekcie, rozszerzone zostaną wiedza i umiejętności uczniów, a także podniesione zostaną ich kompetencje społeczne.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa podniesie jakość i efektywność kształcenia, aktywizację społeczną i edukacyjną regionu poprzez realizację programu kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych wspólnie z JST, przy współpracy z NGO, prowadząc do rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i in. Ww. kompetencje są zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (np. technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów).

Działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane przez pracę grupową uczestników projektu, co udoskonali umiejętność pracy zespołowej jego uczestników i rozszerzy ich kompetencje społeczne.

Przebieg I edycji Akademii Polonijnej Młodych Odkrywców

Skip to content