Platforma supermemo

 1. Realizacja szkolenia e-learningowego w postaci kursu językowego określonego w obejmuje:
 • dostęp do platformy e-learningowej supermemo.net na czas trwania kursu z możliwością rozwiązania testu kwalifikującego, dla studentów
 • udostępnienie każdemu Uczestnikowi wybranego kursu językowego na jednym z trzech poziomów zaawansowania (podstawowym, średnim, zaawansowanym),
 • udostępnienie Uczestnikom szkolenia instrukcji, w formie ustalonej pomiędzy stronami,
 • logowanie,
 • rozwiązanie testu,
 • rozpoczęcie nauki z kursem,

Metodyka nauczania

W ramach zajęć oferujemy kursy językowe zawierające:

kompleksowe kursy do nauki języków:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • rosyjski

na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1): seria Bez problemu!

 

Charakterystyka

 • Kurs składa się z trzech poziomów zaawansowania.
 • O wyborze poziomu kursu decydują wyniki testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego na platformie supermemo.net.
 • Tematykę oraz zagadnienia gramatyczne do każdego poziomu kursu przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
 • W trakcie kursu, na każdym poziomie zaawansowania można doskonalić umiejętności pisania, formułowania wypowiedzi, rozumienia tekstu pisanego
  i rozumienia ze słuchu oraz uczyć się słownictwa, gramatyki i wymowy. Użytkownik sam wybiera dogodną dla siebie porę nauki i ćwiczeń.
 • Proces powtórek organizuje metoda SuperMemo, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach.

 

Na poszczególne lekcje na jednym poziomie kursu językowego składają się:

 

 • teksty i dialogi, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczących prawidłowych kolokacji, ponad 10 godzin nagrań wykonanych przez lektorów brytyjskich,
 • listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania,
 • wykłady gramatyczne,
 • komentarze językowe i kulturowe,
 • rozmaite ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, dzięki którym nauka jest ciekawsza
  i skuteczniejsza.

Podstawowe typy ćwiczeń zawartych w kursie to:

 • różnorodne testy wyboru, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych,
 • uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyrażenia,
 • przekształcanie zdań, zadania typu „prawda czy fałsz”,
 • dopasowywanie podanych elementów do kategorii lub luk w tekście,
 • przenoszenie elementów na stronie we właściwe miejsca, wyszukiwanie
  i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście.

Poziomy zaawansowania kursów (na przykładzie kursu Angielski. No problem!):

 

– poziom podstawowy (A1-A2)

Kurs dla osób, które rozpoczynają naukę lub zamierzają odświeżyć podstawy języka. Jego opanowanie pozwala na porozumiewanie się językiem angielskim w podstawowych sytuacjach życiowych, co odpowiada kompetencjom językowym na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi:

 • odmiana i zastosowanie czasowników: to be, to have,
 • odmiana i zastosowanie czasowników modalnych: can, should, must, will, hale to,
 • rodzajnik określony i nieokreślony,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • zaimki osobowe i dzierżawcze,
 • czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
 • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,
 • dopełniacz saksoński,
 • określniki: some, any,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • stopniowanie przymiotników,
 • przyimki,
 • wyrażenia: there is, there are, would like to, to be going to, to be to,
 • wskazówki dotyczące wymowy.

 

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:

 • przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
 • jedzenie i gotowanie,
 • podawanie godziny i daty,
 • czynności dnia codziennego,
 • opisywanie własnych zainteresowań,
 • opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość,
 • opisywanie pogody, wyglądu zewnętrznego i charakteru,
 • podstawowe zagadnienia związane z pracą,
 • opis miasta i państwa pod kątem turystycznym i gospodarczym,
 • podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia i szkolnictwa w Wielkiej Brytanii.

 

– poziom średni (B1)

Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym, które znają podstawy i uczyły się już języka angielskiego przez przynajmniej rok. Opanowanie materiału pozwala na formułowanie spójnych wypowiedzi i prezentowanie własnych opinii w języku angielskim, co doprowadza użytkownika do poziomu B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:

 • słownictwo i wyrażenia dotyczące pracy zawodowej,
 • życie w Wielkiej Brytanii (mieszkanie, transport, ruch uliczny),
 • historia, kultura, ciekawostki i wielkie postaci Wielkiej Brytanii,
 • opis zachowań oraz wyrażanie opinii, uczuć, próśb, sugestii,
 • zwroty grzecznościowe przy użyciu czasownika mind,
 • podróże oraz narodowości i nazwy języków,
 • działania matematyczne.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi:

 • wyrażenia: to be able to,
 • czasowniki nieregularne i modalne,
 • czasy: Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Continuous, Past Perfect,
 • strona bierna,
 • zdania warunkowe realne i nierealne,
 • zdania czasowe,
 • zdania względne,
 • zaimki zwrotne,
 • przysłówki,
 • wskazówki dotyczące wymowy.

– poziom zaawansowany (B2-C1)

Kurs polecamy jest osobom, które uczyły się języka angielskiego przez około 4 lata i chcą doskonalić znajomość tego języka. Opanowanie materiału pozwala na swobodne rozumienie tekstów i wypowiedzi oraz płynne i spontaniczne wypowiadanie się na dowolne tematy, co odpowiada kompetencjom językowym na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:

 • słownictwo i wyrażenia z zakresu komputerów,
 • słownictwo dotyczące kina, teatru, literatury, muzyki, sportu,
 • słownictwo dotyczące policji, wymiaru sprawiedliwości i polityki,
 • słownictwo dotyczące telewizji, reklamy, programów telewizyjnych,
 • rozmowa o pracę, prowadzenie własnej firmy, świadczenia od pracodawcy,
 • organizowanie przyjęcia, wyjazdu,
 • relacje międzyludzkie, opis zachowań,
 • wyrażanie uczuć, przypuszczeń, oczekiwań, zakazów,
 • środowisko naturalne i ekologia,
 • geografia, historia i kultura Wielkiej Brytanii.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się:

 • wyrażenia i czasowniki modalne: would rather, had better, used to, needn’t, ought to, to be to, I wish, musn’t, may not, cannot, make + bezokolicznik, have something done, see someone do something,
 • zdania dopełnieniowe i mowa zależna,
 • następstwo czasów,
 • czasy: Present Perfect, Past Perfect,
 • strona bierna,
 • czasowniki nieregularne
 • zdania warunkowe i czasowe,
 • formy gerund i infinitive,
 • zaimki dzierżawcze,
 • zaimki względne,
 • spójniki w zdaniach złożonych,
 • dopełniacz saksoński

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel.:+48 34 368 42 00
fax: +48343249662
e-mail: dziekanat@ap.edu.pl