Rekrutacja krok po kroku – 2024/2025

 

Rekrutacja – Informacja
rekrutacja@ap.edu.pl

 

OD ZOSTANIA NASZYM STUDENTEM DZIELĄ CIĘ TYLKO

4 KROKI

KROK  I.  

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Orientacji i Rekrutacji poprzez zadanie pytania na adres rekrutacja@ap.edu.pl

KROK  II.  

ZAREJESTRUJ SIĘ

 1. Załóż osobiste konto rejestracyjne na stronie Rekrutacja: Internetowa rekrutacja kandydatów i zapisz się na wybrany program / wybrane programy studiów.
 2. Wypełnij:
 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia.
 • Kwestionariusz określający przygotowanie kandydata do studiowania.
 1. Skompletuj dokumenty do procedury kwalifikacyjnej i wyślij: Wszelkie dokumenty wymagające formy pisemnej i własnoręcznego podpisu kandydata powinny być dostarczane do uczelni z wykorzystaniem technik informatycznych ( dokumenty wysłane pocztą elektroniczną i podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej na adres:

         AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE 
         UL. GEN KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 4/6
         PL 42-200 CZĘSTOCHOWA
         z dopiskiem: Biuro Orientacji i Rekrutacji    

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z udostępnionego systemu rekrutacji elektronicznej (ankieta osobowa);
 • kopię świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 – 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu;
 • na kierunkach: Pielęgniarstwo I i II stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydane wyłącznie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy). W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego, dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w ciągu 30 dni od rozpoczęcia studiów.
 • jedno aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zdjęcie w formie cyfrowej, dołączone do internetowego formularza rejestracyjnego;
 • dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne:
  • dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości:85 zł.
  • dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty wpisowego w wysokości 300 zł.

                 BANK MILLENNIUM SA: 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068  
                 W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko oraz dopisek: „Opłata rekrutacyjna”

 • w przypadku kandydatów dotkniętych niepełnosprawnością – kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umożliwiająca: dostosowanie uczelni do potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności kandydata oraz udzielenia wsparcia zarówno finansowego jak i dydaktycznego;
 • W celu weryfikacji tożsamości kandydata, członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mogą żądać od kandydata okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, również za pomocą technik informatycznych.

UWAGA

W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy Koordynatora Osób Niepełnosprawnych. podczas rekrutacji na studia należy poinformować Biuro  Orientacji i Rekrutacji – rekrutacja@ap.edu.pl

–  W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Orientacji i Rekrutacji poprzez zdanie pytania na adres rekrutacja@ap.edu.pl

KROK  III.  

JESTEŚ STUDENTEM

 1. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego – złożonych dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 2. Dziekan na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wydaje decyzję przyjmuję/ nie przyjmuje na studia.
 3. Kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym Decyzję Dziekana o przyjęciu na studia.
 4. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania zawarcia umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

KROK  IV.  

SKORZYSTAJ Z PRAW STUDENTA

 1. Złóż wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – więcej informacji TUTAJ
 2. Skorzystaj z finansowania studiów: promocje, rabaty, stypendia, kredyty studenckie, Erasmus +

KROK  V.  

ROZPOCZNIJ STUDIOWANIE

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Skip to content