Projekty strukturalne realizowane w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Tytuł Projektu: Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Numer Decyzji: POWR.05.03.00-00-0065/17

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dzialanie: 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Cel Projektu:  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrążenie opracowanego programu rozwojowego dla Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku Pielęgniarstwo, którego elementem jest utworzenie, rozwój i funkcjonowanie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER OSI V Poprawa kształcenia wyższego na kierunku medycznych, celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez realizację programu rozwojowego Uczelni w zakresie kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej.

Grupa Docelowa: Grupą docelową objętą wsparciem projektu są studenci kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczną kształcenie metodami symulacji medycznej w MCSM w roku Akademickim 2018/2019 rocznika I i II oraz III. Łącznie 144 studentów.

Kadra administracyjna:

 • techniczna: 4 osoby
 • zarządzanie CSM: 4 osoby
 • pacjent standaryzowany: 2 osoby

 

Dokumentacja:

 

Uroczyste otwarcie MCSM w Akademii Polonijnej w Częstochowie galeria Zdjęć

 

Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo

Tytuł Projektu: Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Numer Decyzji: POWR.05.05.00-00-0006/18

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Dokumenty do pobrania:
Regulamin praktyk

Umowa praktyk
Załącznik 1.1 - program praktyk
Załącznik 1.2 - oświadczenie ZUS
Załącznik 1.3 - dziennik praktyk
Załącznik 1.4 - raport z praktyk
Załącznik 1.5 - zaświadczenie o odbyciu praktyk
Załącznik 1.6 - oświadczenie
Załącznik 2.0 - wniosek o wypłatę
Załącznik 3.0 - oświadczenie o rezygnacji

Ogólne Założenia Projektu:

I. Wprowadzamy następujące przedmioty do programu studiów:
(po jednym w semestrze)

 • 1. Leczenie ran – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie do leczenia ran oraz odleżyn, obejmujące zapoznanie z rodzajem ran, procesem gojenia oraz nowoczesnymi metodami ich leczenia. Przygotowanie do samodzielnych działań w zakresie profilaktyki odleżyn. Liczba godzin – 8godz.
 • 2. Pielęgnowanie pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POCHP) – obejmujące przedstawienie przyczyn, istoty, objawów choroby oraz modelu opieki nad pacjentem w skład, którego wchodzi: leczenie zgodnie z zaleceniami, pielęgniarski nadzór nad wykonywaniem zaleceń i stała edukacja pacjenta i jego bliskich. Liczba godzin – 6godz.
 • 3. Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie pacjenta do samoopieki obejmujące: umiejętność obsługi glukometru, wstrzykiwacza, podstawy insulinoterapii oraz kontrolę stóp u pacjentów. Liczba godzin – 8godz.
 • 4. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – obejmujące ocenę stanu odżywienia pacjenta oraz podstawy opieki nad chorym żywionym dojelitowo i pozajelitowo. Diety mające zastosowanie w żywieniu. Liczba godzin – 6godz.
 • 5. Leczenie bólu przewlekłego – obejmujące podstawy terapii bólu przewlekłego oraz specyfikę bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku. Liczba godzin – 6godz.
 • 6. Szkolenia z kompetencji tzw. „miękkich”
  • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (zwiększenie kompetencji komunikacyjnej, komunikacja werbalna, sztuka perswazji, komunikacja pozawerbalną, ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych.) 10godz. 1 rok studiów
  • KOMUNIKACJA Z PACJENTEM (komunikacja trudnych kwestii, umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań’ przełamywanie barier w komunikacji, psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację ) 10 godz. 2rok studiów
  • ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z PACJENTAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI (czym jest asertywność, czym różni się od agresji i manipulacji; techniki asertywnej odmowy; wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem; konstruktywne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedback); asertywność w pracy i życiu osobistym) 10godz. 3 rok studiów
  • Praktyki dodatkowe
   Ponadto projekt przewiduje finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup na oddziałach w Szpitalu PARKITKA w Częstochowie ( u naszego partnera): 1. Kardiologii – 40 godz.
   2. Ortopedii – 40 godz. 3. Chorób Płuc. – 40 godz.

II WIZYTY STUDYJNE: Każdy student w trakcie studiów odbędzie 2 wizyty studyjne ( po ok 8 godz.) w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im gen. J. Ziętka „REPTY” ( u naszego partnera)
1. Oddział rehabilitacji
2. Oddział kardiologii

III. PROGRAM ROZWOJU ABSOLWENTA: Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 zł brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). W aktualnej edycji konkursu będzie wspierany okres pracy pielęgniarek po zakończeniu kształcenia.
W ramach kształcenia podyplomowego studenci będą mieli:

 • 1. Kurs kwalifikacyjny ( ok 240 godz.)- pierwszy rok kształcenia
 • 2. Kurs specjalistyczny (ok 320 godz.) – drugi rok kształcenia
 • 3. Szkolenie z tzw. miękkich kompetencji: Trening autoprezentacji – Trening ten ma ułatwiać znalezienie pracy, jak najlepsze przygotowanie CV i listów motywacyjnych, wypadnięcie jak najlepiej na rozmowach kwalifikacyjnych, ćwiczenie umiejętności ujawniania swoich najmocniejszych stron. Omawiane i przećwiczone zostaną także zasady savior-vivre’u i protokołu dyplomatycznego oraz zasady właściwego wyglądu zewnętrznego i ubioru w różnych sytuacjach.

 

Odbiorcy Projektu :Projekt skierowany jest do 110 osób-studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Wsparciem objętych zostanie 100 kobiet i 10 mężczyzn. Będą to studenci z naboru 2017/18 (przystępując do projektu będą studentami 2 roku-1 edycja) oraz studenci z naboru 2018/19 (przystępując do projektu będą studentami 1 roku-2 edycja).

Liczebność grupy określono na podstawie limitu przyjęć na studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone przez AP. Struktura gr. docelowej (w tym założone odsetki kobiet i mężczyzn) odzwierciedla wyniki naborów w latach poprzedzających złożenie wniosku i aktualną strukturę studentów na kierunku pielęgniarstwo w AP obecnie pielęgniarstwo studiuje 376 osób, w tym 10 mężczyzn.
Uczestnik projektu to osoba uczestnicząca w kształceniu na poziomie wyższym, zainteresowana:
-podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (m.in.opieki nad osobami starszymi, z cukrzycą, żywionymi do- i pozajelitowo),
-nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,
-udziałem w zajęciach dodatkowych dot. leczenia ran, pielęgnowania pacjentów z POChP, pielęgnacji pacjenta z cukrzycą, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, leczenia bólu przewlekłego,
-udziałem w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych organizowanych na oddziałach: Kardiologii, Ortopedii, Chorób Płuc.
-kontynuacją edukacji w ramach Programu Rozwoju Absolwenta,
-podjęciem zatrudnienia w podmiocie leczniczym na terenie Polski na stanowisku pielęgniarki/rza.

Do programu rozwoju absolwenta przystąpi 82 absolwentów, którzy w trakcie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pobierali stypendium motywacyjne przez okres 2lat oraz:
-podjęli zatrudnienie w podmiocie leczniczym na terenie Polski w wymiarze pełnego etatu,
-wezmą udział w medycznych kursach zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, min.1 kursie kwalifikacyjnym, 1 kursie specjalistycznym.
Studenci kierunku pielęgniarstwo są obciążeni bardzo dużą liczbą godzin (4728 h) w całym cyklu kształcenia, co wynika ze standardów kształcenia. Nie mają możliwości wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej w trakcie studiów, ponieważ na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe często muszą dojeżdżać do podmiotów leczniczych. Zajęcia teoretyczne odbywają się do późnych godzin popołudniowych i wieczornych. W okresie wakacyjnym realizują bezpłatne praktyki zawodowe od 6 do 8 tygodni, dlatego wsparcie finansowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprawi warunki studiowania i zmotywuje studentów do osiągania lepszych wyników w procesie kształcenia.
Założeniem projektu jest również zachęcenie osób bezrobotnych do podjęcia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Pomimo, iż odnotowywany jest spadek stopy bezrobocia, to w województwie śląskim na koniec V.2018r. wynosiła ona 4,9%. W grupie bezrobotnych przeważały kobiety (57,6%) w liczbie 50283 osób. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Sosnowcu (5255 osób), Bytomiu (4841), Częstochowie (4521). W podregionie częstochowskim (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski i m. Częstochowa) na koniec V.2018r. zarejestrowanych było 11935 osób, stopa bezrobocia wynosiła 5,9%. Zawód pielęgniarki cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ponadto pracodawcy poszukują dobrze wykwalifikowanego personelu, dlatego osoby poszukujące pracy na tym stanowisku i posiadające aktualne uprawnienia zawodowe szybko znajdują zatrudnienie. Łatwość w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki pod warunkiem posiadania kwalifikacji i dodatkowych umiejętności wynikających z ciągłego rozwoju medycyny jest atrakcyjną ścieżką zawodową dla osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Niemniej praca w zawodzie pielęgniarki wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach nadających nowe, dodatkowe umiejętności. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby te będą miały możliwość udziału w programie rozwoju absolwenta, w tym kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych i szkoleniu interpersonalnym.

Cel Projektu: Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie (AP) do 30 września 2021r. Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację programu rozwojowego: dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, ponadprogramowych płatnych praktyk w oddziałach: Kardiologii, Ortopedii, Chorób Płuc i wizyt studyjnych w centrum rehabilitacji, stypendium motywacyjnego (KD1). Kolejnym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji 82 absolwentów pielęgniarstwa w AP na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju do 31 lipca 2023r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację Programu Rozwoju Absolwenta dla kierunku pielęgniarstwo w AP, obejmującego: wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/-rza w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację medycznych kursów zawodowych – kwalifikacyjnych i specjalistycznych – wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych, wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwentów pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym (KD2). Realizacja projektu przyczynia się do realizacji 2 celów szczegółowych Osi V POWER, tj. nr 3.Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych i nr 4.Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Cele projektu wpisują się także ww.cele poprzez spójność: okresu realizacji, terytorium, gr.docelowej, formy wsparcia. Bezpośrednio przekładają się na zadania w pkt. 4.1WOD m.in.: organizację zajęć dodatkowych i finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk dla pielęgniarek.

Osoby objęte wsparciem zdobędą kompetencje zawodowe i kwalifikacje, otrzymają podstawy i metodologię uczenia się przez całe życie zgodnie z celami szczegółowymi PO WER. Rozwiną również umiejętności interpersonalne dotycz. właściwej komunikacji z pacjentem.

 

Rekrutacja: Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia (stud.stacjonarne) prowadzona będzie wielokierunkowo. Zastosowane zostaną kanały komunikacji: strony www (AP,portale lokalne, edukacyjne, powiatowe urzędy pracy),mailing(przesłanie informacji w formie elektronicznej do ww. podmiotów),telemarketing(kontakt telefoniczny z powiatowymi urzędami pracy, szkołami średnimi), reklama outdoor: plakaty, ulotki, banery. Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona za pomocą kontaktu bezpośredniego (spotkania w szkołach średnich, powiatowych urzędach pracy),mediów społecznościowych by zmaksymalizować możliwości dotarcia do grupy docelowej, utworzenie m.in.profilu projektu na FB. Projekt będzie zgodny z polityką równych szans, kryteria dostępu nie będą dyskryminowały udziału ze względu na płeć,wyznanie, narodowość i stopień niepełnosprawności. Dostępność dla os.niepełn. na etapie rekrutacji zapewniona przez umieszczenie plakatów na wysokości wzroku os.poruszającej się na wózku inwalidzkim. Uczestniczyć w projekcie mogą również os.z inną niż ruchowa niepełnosprawnością m.in.os. z dysfunkcją wzroku, słuchu. Zastosowane zostaną kanały komunikacji umożliwiające dotarcie z informacją o rekrutacji do os. z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. spotkania face to face w szkołach średnich). Informacja o rekrutacji udostępniona również w formie załącznika PDF(mailing,strony www) umożliwiającego powiększenie/odczytanie na czytniku. Rekrutacja prowadzona w budynku dostępnym dla os.niepełnosprawnych.AP nie wyklucza udziału os.z niepełnosprawnościami innymi niż ww. i podejmie starania umożliwiające udział w projekcie tym osobom-dostosowywanie na bieżąco do zgłoszonych potrzeb.

Harmonogram wizyt studyjnych

Procedura wypłacania należności za praktyki

Regulamin projektu

Program rozwojowy Akademii Polonijnej w Częstochowie dla kierunku pielęgniarstwo na lata 2018-2023

Ogłoszenie o naborze 

 

Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy

Tytuł Projektu: Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy

Numer Decyzji: POWR.03.01.00-00-U092/17

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Cel Projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa podniesie jakość i efektywność kształcenia, aktywizację społeczną i edukacyjną regionu poprzez realizację programu kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych wspólnie z JST, przy współpracy z NGO, prowadząc do rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i in. Ww. kompetencje są zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (np. technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów). Działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane przez pracę grupową uczestników projektu, co udoskonali umiejętność pracy zespołowej jego uczestników i rozszerzy ich kompetencje społeczne.

Ogólne założenia projektu: projekt ma na celu  stworzenie mechanizmu współpracy Akademii Polonijnej w Częstochowie z jej otoczeniem społecznym poprzez opracowanie programu kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców z obszaru m. Częstochowy i pow.:  będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego. Okres realizacji projektu od 2018-10-01 do 2020-08-31 Wybór szkół nastąpi w drodze oceny punktowej, dokonanej dla wszystkich szkół, z których uczniowie zostaną zgłoszeni do projektu. Współpraca zostanie nawiązana z co najmniej sześcioma  szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich. Idea projektu jest wynikiem współpracy Akademii Polonijnej z licznymi szkołami województwa śląskiego i jest odpowiedzią na często sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę działań dydaktycznych środowiska akademickiego dla młodzieży szkolnej. Dzięki działaniom podjętym w projekcie, rozszerzone zostaną wiedza i umiejętności uczniów, a także podniesione zostaną ich kompetencje społeczne.

II Edycja Projektu:  nabór uczestników II edycji projektu – rekrutacja trwa do 30.09.2019 roku. Grupa docelowa / uczniowie szkół podstawowych z obszaru m. Częstochowy i pow.: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego:

 • 35 (17 K; 18 M) os. w wieku 6-9 lat – ODKRYWCY
 • 50 (25 K; 25 M) os. w wieku 10-12 lat – POSZUKIWACZE
 • 85 (42 K; 43 M) os. w wieku 13-16 lat – NAUKOWCY
 • Projekt obejmuje również 170 os. rodziców

W projekcie udział mogą wziąć całe klasy lub  grupy uczniów wyłonione przez nauczycieli w ramach wewnętrznego naboru przeprowadzonego w szkole. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły.  Zgłoszenie obejmuje: nazwę szkoły, pełne dane adresowe szkoły, nazwisko i adres mailowy nauczyciela koordynującego. W zgłoszeniu zaznaczyć, która grupa miałaby zostać utworzona. Po zakwalifikowaniu szkół do projektu, Akademia Polonijna nawiąże z każdą z nich formalną współpracę poprzez podpisanie umowy.

 

Ambasadorzy Złotego Wieku

Tytuł Projektu: Ambasadorzy Złotego Wieku

Numer Decyzji: POWR.03.01.00-00-T157/18

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 100 osób w wieku 60 lat i więcej, poprzez organizację szkoleń i kursów skutkujących wzrostem umiejętności uczestników, jak również zdobyciem przez nich całkiem nowych kompetencji do 31.12.2020r. Przewidziane w projekcie działania przyczynią się do wzrostu kompetencji uczestników, poprzez poszerzenie ich ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz umożliwią im rozwijanie własnych zainteresowań.

Program Projektu:

 1. Szkolenia i kursy z zakresu obszarów zdrowotno-społecznych
  • Szkolenia z ochrony i profilaktyki zdrowia
  • Szkolenia z ochrony środowiska
  • Kursy pierwszej pomocy
  • Szkolenia z elementów prawa i ekonomii
  • Szkolenia z zakresu środowiska lokalnego
 1. Szkolenia i kursy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowo-językowych
  • Szkolenia informatyczne
  • Szkolenia z obsługi/wykorzystania komputera
  • Kurs języka angielskiego / niemieckiego
  • Kurs języka migowego
 1. Szkolenia i kursy z zakresu obszarów humanistyczno-praktycznych
  • Szkolenie z zakresu kultury i sztuki
  • Kurs z podstaw muzykoterapii
  • Kurs z podstaw arteterapii
  • Wycieczki do: Ogrodzieńca, Pszczyny, Krakowa, Opola, Warszawy i Łańcuta

Trwałość realizacji projektu: od 01 stycznia 2021

INFORMACJA 

odnośnie możliwości skorzystania z programu
Ambasadorzy Złotego Wieku:

Akademia Polonijna w Częstochowie w ramach kontynuacji działań projektu Ambasadorzy Złotego Wieku zaprasza do udziału we wsparciu w postaci 3 bloków zajęciowych:

z obszarów zdrowotno-społecznych: 12h lekcyjnych zajęć dla jednej gr. w miesiącu;
z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowo-językowych: 16h lekcyjnych zajęć dla jednej gr. w miesiącu;
z obszarów humanistyczno-praktycznych: 4h lekcyjne zajęć dla jednej gr. w miesiącu;
– oraz 6 wycieczek: do Ogrodzieńca, Pszczyny, Krakowa, Opola, Warszawy i Łańcuta, rozwijających kompetencje organizatorskie.

Zajęcia będą realizowane minimalnie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Akademia Polonijna ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6 42-226 Częstochowa.
Biuro nr 034 email: rekrutacja@ap.edu.pl, telefon 695 905 965
osoba do kontaktu – Barbara Miśkowska

Gorąco zachęcamy do udziału w programie „Ambasadorzy Złotego Wieku”

 

Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie

Tytuł Projektu: Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie

Numer Decyzji: POWR.03.05.00-00-ZR62/18

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Cel Projektu: głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia wyższego oraz efektywność zarządzania uczelnią i zarządzania informacją w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą 3 moduły: kompetencje, staże, zarządzanie: 

 • Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących
  w edukacji na poziomie wyższym – szkolenia i warsztaty.
 • Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących
  w edukacji na poziomie wyższym – współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym.
 • Organizacja i realizacja staży.
 • Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na Uczelni – szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej.
 • Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na Uczelni – wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią

Grupa docelowa projektu: Projekt adresowany jest do trzech grup docelowych, których synergiczne funkcjonowanie buduje i systematycznie rozwija środowisko akademickie Akademii Polonijnej. Projektem będą objęci zarówno studenci, jak również przedstawiciele kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni:

 • 110 studentów (72 K i 38 M) z 4 ostatnich semestrów Ekonomii w różnych trybach studiów ( I st., II st., jednolite, zaoczne i stacjonarne) – studenci rozwiną swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne i informatyczne. W tym 10 studentów (5 K i 5 M) rozpocznie wysokojakościowe, 3-miesięczne staże studencie. Forma wsparcia:

  – certyfikowane szkolenia
  – warsztaty
  – wizyty studyjne
  – zajęcia dodatkowe

   

 • 28 przedstawicieli kadry administracyjnej i zarządzającej objęci wsparciem poprzez:
 podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem
– zarządzania finansami
– praktyczne aspekty budowania dokumentacji aplikacyjnych „fundusze strukturalne”
– implementacja zaawansowanego systemu informatycznego do zarządzania jakością  kształcenia,
zarządzania uczelnią oraz zarządzania informacją.
Wsparcie Uczelni niepublicznych przez MEiN

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 

Nazwa Przedsięwzięcia:

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Informacje podstawowe:

Akademia polonijna realizuje działania związane z przedsięwzięciem pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonym Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Cel przedsięwzięcia:

Działania realizowane przez Akademię Polonijną w Częstochowie dotyczą zakupu sprzętu informatycznego dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w formie wideokonferencji umożliwiając  prowadzenie zajęć zdalnych w komfortowych warunkach, równocześnie polepszając jakość prowadzonych zajęć, poprzez zastosowanie nowoczesnych stanowisk wideokonferencyjnych oraz poprawienie wydajności sieci komputerowej. Dziewięć nowoczesnych stanowisk wideokonferencyjnych (po jednym na prowadzony kierunek studiów) zostało zbudowane w oparciu o 65 calowe telewizory, komputery przenośne i wysokiej jakości zestawy wideokonferencyjne. W połączeniu z zakupionym nowoczesnym sprzętem sieciowym umożliwią one wydajne i nieprzerwane wykorzystanie uczelnianej platformy edukacyjnej do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość.

Wartość dofinansowania ze środków BUDŻETU PAŃSTWA:

– 88 830,00 tys. zł.

Całkowita wartość wydatków dotyczących działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:

– 88 110,00 tys. zł.

 

 

Projekt Akademia Polonijna Dostępna
Skip to content