Zespół Badawczy

Akademia Polonijna nawiązuje do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych, które od lat obowiązkowo prowadzą badania losów zawodowych swoich absolwentów. Badania tego typu dostarczają pożytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.

1. Pierwsze, pilotażowe badanie “Losy absolwentów AP”, z rocznika 2009/2010, dotyczyło monitoringu absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Potrzeba przeprowadzenia tych badań wynika z realizacji założeń Procesu Bolońskiego, a zwłaszcza realizacji niektórych programów w języku angielskim we współpracy z partnerami zagranicznymi.

2. Powołany został Zespół Badawczy “Losy absolwentów AP” w składzie: Dariusz Sękiewicz, Andrzej Kryński, Wojciech Podlecki, którego celem jest prowadzenie cyklicznych badań karier zawodowych absolwentów wszystkich specjalizacji Akademii Polonijnej.

3. Realizowany projekt “Losy absolwentów AP” jest jednym z komplementarnych elementów działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji ds. Oceny Jakości i Wydajności, Rady ds. Nauki i Badań Naukowych Akademii Polonijnej.

4. “Losy absolwentów AP”
Wyniki badania pilotażowego “Losy absolwentów AP” (absolwentów z rocznika 2014/2015) są bardzo optymistyczne.
Najliczniejszą grupę stanowią osoby pracujące (77%), następną – osoby pracujące i kontynuujące naukę (20%). Prawie 2% absolwentów kontynuuje naukę i nie pracuje, natomiast 1% to respondenci niepracujący i niekontynuujący nauki.
W ocenie absolwentów studia w Akademii Polonijnej w bardzo wysokim lub wysokim stopniu wpłynęły na ukształtowanie i rozwój, takich kompetencji jak: umiejętność samokształcenia (90%), samodzielność (84%), skuteczne komunikowanie się (71%), umiejętność analitycznego myślenia (72%) oraz dobra organizacja pracy własnej (82%). W stopniu bardzo wysokim studia wpłynęły również na rozwój: umiejętności posługiwania się językiem obcym (89%), obsługi komputera (99%) czy zdolności zarządzania (89%).

5. Aktualne badania “Losy Absolwentów AP” dotyczą monitoring losów zawodowych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

6. Wniki badań “Losy Absolwentów AP” udostępniano uczelniom partnerskim w Europie w celu wymiany wiedzy i doświadczenia w realizacji tego rodzaju badań.

7. Zachęcamy wszystkich absolwentów naszej Uczelni do udziału w badaniach “Losy Absolwentów AP”, a wszystkich zainteresowanych informacjami na ten temat prosimy o kontakt e-mailowy:

“Losy absolwentów AP”
e-mail: biurokarier@ap.edu.pl

Skip to content