Zdobywanie wiedzy bez rozwoju swoich umiejętności jest bezowocne, dlatego też Samorząd Studencki akcentuje rozwój edukacji nieformalnej. A oto nasze przesłanie, jakie kierujemy do Ciebie:

“Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to, odwaga ma w sobie moc i geniusz” (Johann Wolfgang Goethe)

Podstawowymi zadaniami samorządu studentów są:

  • udział w posiedzeniu Senatu oraz Rady Wydziału,
  • reprezentowanie i ochrona interesów studentów,
  • udział w zebraniu Komisji Stypendialnej,
  • prowadzenie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej,
  • współpraca z nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji procesów kształcenia i nauczania.

Jesteś zainteresowany współpracą i rozwojem studenckiej działalności naukowej, sportowej i kulturalnej, czekamy na Ciebie.

Dołącz do nas!

Zarząd Samorządu Studenckiego AP
W roku akademickim 2018/2019

1.  wybory wrzesień 2019
– Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
2. wybory wrzesień 2019
-, Zastępca przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
3. wybory wrzesień 2019
– Skarbnik Samorządu Studenckiego ,
4.wybory wrzesień 2019
-, Sekretarz Samorządu Studenckiego,

KONTAKT:

Samorząd Studencki
Akademii Polonijnej w Częstochowie

Pok. A 0.12

Tel. +48 (34) 36 84 200

e-mail: samorzad@ap.edu.pl

KONSULTACJE:

o. prof. dr hab. Wojciech Podlecki

Pok. A 0.13, piątek godz. 13.00-14.30

Tel. +48 (34) 36 84 207

Parlament Studencki

Kodeks Etyki Studenta Akademii Polonijnej w Częstochowie

W trosce o dobro społeczne i dobro nauki, jak również w celu wyznaczania i propagowania standardów etycznych, ugruntowanych na fundamencie wartości chrześcijańskich oraz europejskiej tradycji uniwersyteckiej, ustanawia się niniejszym kodeks:

§ 1
1. Przestrzegać fundamentalnych wartości etycznych, które tworzą normy postępowania w środowisku akademickim, a także w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
2. Przestrzegać obowiązującego prawa polskiego, aktów prawnych obowiązujących w szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych przepisów prawnych Akademii Polonijnej w Częstochowie.
3. Respektować prawa człowieka i szanować jego przekonania.
4. Godną postawą studenta reprezentować Akademię Polonijną.
5. Przeciwdziałać wszelkim formom łamania prawa (w szczególności korupcji).

§ 2
1. Dbać o rozwój własnej osobowości.
2. Dążyć do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz być otwartym na różne formy dokształcania i samokształcenia.
3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra społeczeństwa i ludzkości.
4. Wspierać innych w dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

§ 3
Postępować zgodnie z treścią aktu ślubowania złożonego podczas przyjęcia w poczet studenta Akademii Polonijnej, a w szczególności:
1) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
2) dbać o godność i honor studenta.

§ 4
Rzetelnie i terminowo wywiązywać się z obowiązków studenta, w szczególności:
1) uczęszczać na zajęcia obowiązkowe,
2) przystępować do zaliczeń, egzaminów i obron tak by uzyskać zaliczenia przedmiotów według planów, programów i regulaminu studiów.
3) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5
Korzystać z wolności słowa oraz zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6
1. Dbać o tradycje uczelni, jej dobre imię oraz pozytywny wizerunek.
2. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
3. Odnosić się do władz uczelni i wszystkich pracowników z należnym szacunkiem, przestrzegając zasad savoir-vivre.

§ 7
Współdziałać wraz całą społecznością akademicką w przestrzeganiu postanowień niniejszego kodeksu.

Częstochowa, październik 2011 r. Samorząd Studencki