Samorząd Studencki

Zdobywanie wiedzy bez rozwoju swoich umiejętności jest bezowocne, dlatego też Samorząd Studencki akcentuje rozwój edukacji nieformalnej. A oto nasze przesłanie, jakie kierujemy do Ciebie:

“Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to, odwaga ma w sobie moc i geniusz” (Johann Wolfgang Goethe)

Podstawowymi zadaniami samorządu studentów są:

  • udział w posiedzeniu Senatu oraz Rady Wydziału,
  • reprezentowanie i ochrona interesów studentów,
  • udział w zebraniu Komisji Stypendialnej,
  • prowadzenie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej,
  • współpraca z nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji procesów kształcenia i nauczania.

Jesteś zainteresowany współpracą i rozwojem studenckiej działalności naukowej, sportowej i kulturalnej, czekamy na Ciebie. Dołącz do nas!

Struktura Samorządu Studentów

Samorząd Studentów działa przez swoje organy
Organami Samorządu Studentów są:

Organy uchwałodawcze:
Rada Studentów ( kadencja trwająca 2 lata, od 2020 do 2022 )
-Radosław Gojdź
-Iwona Wojnowska
-Violetta Baran
-Angelika Fabjańska
-Francois Ayi Ayi

Organy wykonawcze:
Przewodniczący Rady Studentów: Radosław Gojdź
Wiceprzewodniczący Rady studentów: Francois Ayi Ayi
Uczelniana Rada Studentów: Violetta Baran, Angelika Fabjańska,Krzysztof Scisłowski


Organ nadzorujący:
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Scisłowski, Julita Grządziel
Studencka Komisja Wyborcza: Adam Piaśnik, Tadeusz Harazin
Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych: Iwona WojnowskaPrzedstawiciele do:
Senatu Uczelni: Radosław Gojdź, Francois Ayi Ayi
Rady Wydziału: Violetta Baran, Angelika Fabjańska
Komisji Stypendialnej: Radosław Gojdź, Francois Ayi Ayi, Angelika Fabjańska
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich: Radosław Gojdź
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów: Adam Piaśnik, Tadeusz Harazin
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów: Adam Piaśnik, Tadeusz HarazinUstawa o szkolnictwie wyższym z 1990 w sposób uogólniony wykazywała potrzebę powstania ogólnopolskiej reprezentacji studentów. Jako pierwsze próbę skonsolidowania środowiska studenckiego podjęło Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Studenckich (OPSS). W porozumieniu prym wiodły środowiska studenckie z Krakowa, Warszawy i Śląska. 8 maja 1995 roku na XXII Zjeździe OPSS delegaci uchwalili nowy statut oraz władze, na których czele stanął Robert Pawłowski (Uniwersytet Warszawski) – XXII Zjazd OPSS przerodził się w I Zjazd PSRP Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Część starych władz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich nie akceptowało tej zmiany, co skutkowało równoległym funkcjonowaniem dwóch podmiotów reprezentujących ogół studentów. 11 listopada 1995 roku odbył się w Krakowie zjazd nazwany „zjednoczeniowym” – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest od tej pory jedynym, oficjalnym reprezentantem samorządów studenckich w Polsce. Okres budowy PSRP zakończył się w kwietniu roku 1996. IV Zjazd PSRP w Ryni przegłosował poprawki do statutu organizacji, które nadały Parlamentowi znany dziś kształt.

 

Więcej informacji o Parlamencie Studenckim RP dostępne jest tutaj

 

 

W trosce o dobro społeczne i dobro nauki, jak również w celu wyznaczania i propagowania standardów etycznych, ugruntowanych na fundamencie wartości chrześcijańskich oraz europejskiej tradycji uniwersyteckiej, ustanawia się niniejszym kodeks: § 1 1. Przestrzegać fundamentalnych wartości etycznych, które tworzą normy postępowania w środowisku akademickim, a także w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. 2. Przestrzegać obowiązującego prawa polskiego, aktów prawnych obowiązujących w szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych przepisów prawnych Akademii Polonijnej w Częstochowie. 3. Respektować prawa człowieka i szanować jego przekonania. 4. Godną postawą studenta reprezentować Akademię Polonijną. 5. Przeciwdziałać wszelkim formom łamania prawa (w szczególności korupcji). § 2 1. Dbać o rozwój własnej osobowości. 2. Dążyć do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz być otwartym na różne formy dokształcania i samokształcenia. 3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra społeczeństwa i ludzkości. 4. Wspierać innych w dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności. § 3 Postępować zgodnie z treścią aktu ślubowania złożonego podczas przyjęcia w poczet studenta Akademii Polonijnej, a w szczególności: 1) szanować prawa i zwyczaje akademickie; 2) dbać o godność i honor studenta. § 4 Rzetelnie i terminowo wywiązywać się z obowiązków studenta, w szczególności: 1) uczęszczać na zajęcia obowiązkowe, 2) przystępować do zaliczeń, egzaminów i obron tak by uzyskać zaliczenia przedmiotów według planów, programów i regulaminu studiów. 3) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów. § 5 Korzystać z wolności słowa oraz zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji. § 6 1. Dbać o tradycje uczelni, jej dobre imię oraz pozytywny wizerunek. 2. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej. 3. Odnosić się do władz uczelni i wszystkich pracowników z należnym szacunkiem, przestrzegając zasad savoir-vivre. § 7 Współdziałać wraz całą społecznością akademicką w przestrzeganiu postanowień niniejszego kodeksu. Częstochowa, październik 2011 r. Samorząd Studencki

Samorząd Studencki Akademii Polonijnej w Częstochowie

Pok. A 0.12

Tel. +48 530 137 864

e-mail: kancelaria@ap.edu.pl

Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.

Skip to content