Serdecznie zapraszamy absolwentów Akademii Polonijnej do współpracy i członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów AP. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentow AP należy wypełnić CV i przesłać na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów AP
ul. K. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
e-mail: absolwent@ap.edu.pl
S T A T U TStowarzyszenie Absolwentów Akademii Polonijnej.

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Polonijnej w Czestochowie skupia absolwentów AP bez względu na ewolucję nazwy uczelni.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czestochowa, ul. Pulaskiego 4/6.

§ 3.

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz.855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz Kluby Absolwentów mogą powstawać także za granicą.

Rozdział II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest: 1) utrzymywanie więzi z AP,
2) reprezentowanie środowiska absolwenckiego AP,
3) kształtowanie wizerunku absolwenta AP w środowiskach pracodawców i w mediach,
4) wspieranie absolwentów AP w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych,
5) tworzenie więzi koleżeńskiej pomiędzy absolwentami AP, pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w trudnej sytuacji życiowej,
6) współdziałanie w pielęgnowaniu tradycji AP i upowszechnianie jej dorobku,
7) wspieranie działań Akademii w jej funkcjach statutowych.

§ 6.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:
1) udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach i innych ciałach doradczych, zgodnie ze statutem AP,
2) współdziałanie z Archiwum AP w zbieraniu dokumentów, pamiątek i relacji dotyczących historii Akademii,
3) współpracę Stowarzyszenia z AP, Uniwersytetem Trzeciego Wieku,Uniwerstetem Jurajskim dla Dzieci organizacjami (Samorządem studentów oraz Uczelnianym Inkubatorem Biznesu),
4) współdziałanie w organizowaniu ogólnych zjazdów absolwentow AP, itp.,
5) organizowanie spotkań towarzyskich i wspieranie różnych form więzi i pomocy koleżeńskiej integrujących członków Stowarzyszenia,
6) współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami polonijnymi związanymi z AP,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i eksperckiej w zakresie problematyki ekonomicznej (odczyty, konkursy), w tym na wniosek zainteresowanych tym instytucji i fundacji,
8) zachęcanie absolwentów Akademii do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje cele wymienione w § 5 oraz kształtuje opinię publiczną także poprzez :
1) promowanie osiągnięć absolwentów AP,
2) wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla realizacji celów Stowarzyszenia lub dla interesów jego członków.

§ 7.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może jednak odpłatnie zlecać prowadzenie określonych spraw.

Rozdział III . CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

1.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych krajów bez względu na miejsce zamieszkania.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) stowarzyszonych,
3) wspierających,
4) honorowych.

§ 9.

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która, posiada dyplom ukończenia studiów w AP,

2.Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej w wersji papierowej lub elektronicznej, na posiedzeniu Zarządu.

§ 10.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) zgłaszać kandydatury na członków władz Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo wyborcze), oraz zgłaszać kandydatury i być wybieranym do pozastatutowej funkcji „Ambasadora Akademii Polonijnej” , którego prawa i obowiązki określone są w odrębnych dokumentach,
3) uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, w tym w zjazdach absolwentów,
4) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych procedur,
5) nosić odznakę organizacyjną,
6) zaskarżać uchwały lub orzeczenia organów Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do walnego zebrania,
7) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenia,
8) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
9) otrzymać legitymację członkowską w postaci Karta Absolwenta 10) otrzymywać pocztą elektroniczną newsleter z informacjami o działalności Stowarzyszenia,
11) dostępu do serwisu Karier z ofertami pracy,
12) skorzystania z konsultacji psychologicznej i pedagogicznej (przez rok od ukończenia studiów),
13) dostępu do internetowego portalu Stowarzyszenia,
14) do bezpłatnego adresu e-mailowego w domenie Akademii,
15) do bezpłatnego udziału w wykładach otwartych prowadzonych a AP.

§ 12.

1. Członkiem stowarzyszonym może być osoba, która:
1) posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w AP,
2) posiada dyplom ukończenia w AP studiów MBA,
3) jest obcokrajowcem i zaliczyła studia w Szkole Jezyka i Kultury Polskiej.
3) w AP studiowala w programach europejskich ERASMUS itp.

2. Procedura nabywania i ustawania członkostwa oraz prawa i obowiązki członka stowarzyszonego są takie same jak członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2.Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

3.Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4.Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

5.Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.

6.Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Przyczyną uzasadniającą pozbawienia statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek wspierający się zobowiązał.

7.Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 14.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.

§ 15.

Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

§ 16.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 17.

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w wyniku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji lub oświadczenia ustnego, z którego sporządza się notatkę,
2) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania przez dwa lata z opłatą składek członkowskich, które będzie anulowane po opłaceniu zaległych składek,
3) utraty praw obywatelskich,
4) wykluczenie z grona członków,
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

2. Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu, od której służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta w szczególności w przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień Statutu,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
4) utraty praw obywatelskich.

Rozdział IV. ORGANY STATUTOWE

§ 18.

Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 19.

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wybór organów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 20.

1.W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów, o ile zachodzi taka potrzeba, zostaje uzupełniony. Na miejsca wakujące wchodzą osoby powołane uchwałą organu, którego skład podlega uzupełnieniu.

2.Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danego organu.

3.Uchwała o dokooptowaniu członków organów wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

4.Uzupełnienie składu organów przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 1, 2 i 3, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy licząc od dnia powstania wakatu we władzach Stowarzyszenia.

§ 21.

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajne-zwołane w każdym czasie dla załatwienia bieżących spraw.

3.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków Prezes w porozumieniu z Zarządem co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 22.

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23.

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków, w tym także uchwały dotyczące zmian w statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia,
2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
8) nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 25.

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1, pkt. 2 i 3.

3.Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

5.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

§ 26.

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27.

1.Zarząd Stowarzyszenia liczy, co najmniej siedem osób i nie więcej niż jedenaście osób.

2.Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

3.Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust. 1.

4.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Stanowisko wiceprezesa może łączyć ze sobą funkcję skarbnika lub sekretarza.

5.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

§ 28.

1.Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
4) bieżący nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
5) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.

2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3.W roku akademickim ( od 1 października do 30 czerwca) posiedzenia Zarządu odbywają raz na kwartal wg ustalonego z góry harmonogramu.

§ 29.

1.Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia samodzielnie lub przy pomocy Biura Zarządu.

2.Biurem Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

3.Do prowadzenia spraw bieżących, w tym do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia – mogą być powołane inne jednostki organizacyjne – bez prawa do odrębnej osobowości prawnej.

4.Szczegółowe zasady działania Biura Zarządu i innych jednostek organizacyjnych – określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5.Pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 i 3 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia ,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji ,
12) określanie wysokości składek członkowskich,
13) podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu, lub nagrody,
14) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

§ 31.

1.Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,
3) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia, w tym działalności jednostek organizacyjnych,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu Stowarzyszenia,
5) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.

2.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd.

§ 32.

1.Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą, co najmniej trzy osoby spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3.Komisja Rewizyjna składa na Walnemu Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium organom Stowarzyszenia.

§ 33.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

3. Szczegółową organizację, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez walne zebranie.

Rozdział V: TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 34.

1.Na wniosek podpisany przez co najmniej 5 osób spełniających kryteria członków zwyczajnych, Zarząd Stowarzyszenia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „Klubami Absolwentów”.

2.Wniosek w tej sprawie rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

3. Kluby absolwentów działają pod firmą „Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Polonijnej w Czestochowie – Klub Absolwentów w …( tu nazwa miasta lub regionu)

4. Klub absolwentów wybiera ze swojego grona Zarząd Klubu absolwentów składający się z co najmniej 3 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, przesyłając do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia uchwałę w tej sprawie.

5.Klub absolwentów prowadzi działalność w oparciu o n/w zasady:
1) działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, uchwał walnego zebrania oraz innych aktów prawnych wydanych przez Zarząd, zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust.7;
2) nie posiada osobowości prawnej;
3) nie prowadzi działalności gospodarczej;
4) do zaciągania zobowiązań i reprezentowania Klubu absolwentów upoważnione są dwie osoby spośród wymienionych w ust.4, działające łącznie, przy czym suma zobowiązań zaciągnięta w roku kalendarzowym nie może przekroczyć sumy przychodów osiągniętych w tym roku. Za ewentualne naruszenie tej zasady osoby wymienione w ust.4 odpowiadają osobiście i solidarnie.
5) czerpie dochody wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków;
6) sporządza i przesyła do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia własny preliminarz przychodów i wydatków, w którym łączna kwota wydatków nie może przekroczyć uzyskanych dochodów;
7) gromadzi dokumentację przychodów i wydatków, których oryginały przekazuje do Zarządu najpóźniej do 30 dni po zakończeniu roku obrotowego, przy czym dokumentacja finansowa musi spełniać warunki „dowodów księgowych”, a wydatki muszą spełniać kryteria „kosztów uzyskania przychodów osób prawnych”, określonych w odrębnych przepisach prawnych. W ślad za dokumentacją finansową Zarząd Klub absolwentów przedkłada sprawozdanie z merytorycznej działalności za rok obrotowy.
8) nadzór merytoryczny i finansowy oraz funkcje kontrolne nad działalnością Klubu Absolwentów sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

7. Zarząd Klubu absolwentów:
1) przyjmuje nowych członków i przekazuje ich deklaracje członkowskie do Zarządu Stowarzyszenia.
2) przedkłada wnioski w sprawie skreślenia członków, jeśli uzasadniają to okoliczności określone w Statucie,
3) egzekwuje od swoich członków należne składki członkowskie;
4) dysponuje zgromadzonym budżetem i majątkiem Klubu;
5) może organizować własne zjazdy, wydawać własne wydawnictwa, podejmować wspólne przedsięwzięcia, z wyłączeniem działalności gospodarczej, z innymi organizacjami absolwenckimi.

8. Klub absolwentów współdziała z Zarządem we wszelkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych, w tym organizacją zjazdów uczelnianych, wspólnych przedsięwzięć wydawniczych, zbieraniem pamiątek i pielęgnowaniu historii i osiągnięć Akademii Polonijnej.

9. Członkowie Klubu absolwentów biorcą udział w walnym zebraniu, korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, przy czym mogą łączyć funkcje w organach Stowarzyszenia z funkcjami w Klubie absolwentów.

10. Sprawy dotyczące Klubów absolwentów nieuregulowane w niniejszym Statucie rozstrzygane będą uchwałami Zarządu.

11. Jeśli w toku funkcji nadzoru i kontroli zostanie stwierdzone, że Klub absolwentów nie realizuje celów statutowych , w rażący sposób narusza ustalone zasady funkcjonowania , Zarząd Klubu zostanie wezwany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym czasie.

12.W przypadku nie usunięcia uchybień, o których mowa w ustępie 11, w wyznaczonym terminie, Klub absolwentów może być Uchwałą Zarządu rozwiązany. Nie powoduje to jednak ustania członkowska jego członków w Stowarzyszeniu.

Rozdział VI. MAJĄTEK I FUNUDSZE STOWARZYSZENIA

§ 35.

1. Majątek Stowarzyszenia, w tym także Klubów Absolwenta, powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z własnej działalności.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd z zastrzeżeniem uprawnień Klubu absolwentów, określonych w § 34,ust.7,p.4

§ 36.

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, po zatwierdzeniu przez Zarząd.

2. Działalność gospodarcza nie powinna przynosić strat.

3. Członkowie Zarządu kierujący działalnością gospodarczą zobowiązani są regularnie przedstawiać Zarządowi zakres i wyniki ekonomiczne tej działalności.

4. Komisja rewizyjna ma obowiązek okresowo badać i przedstawiać Zarządowi opinię na temat prawidłowości rozliczeń działalności gospodarczej.

5.Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 37

Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 873 z póź. zm.) tj.:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz małżonków, krewnych i powinowatych tych osób, jak również osobom związanym z w/w osobami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku STOWARZYSZENIA ABSOLWENTOW AP osobom i pracownikom, o których mowa w punkcie 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
3) wykorzystywanie majątku ap na rzecz osób i ich bliskich, o których mowa w punkcie 1) chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie SA AP członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 38.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wiceprezesów Zarządu.

2. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań w sprawach zwykłego zarządu wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem zarządu.

3. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, konieczne są trzy podpisy: dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz obligatoryjnie podpis skarbnika.

§ 39

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VII . ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania członków, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku AKADEMII POLONIJNEJ W CZESTOCHOWIE.

Rozdział VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Rektor Akademii Polonijnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Zespół Badawczy “Losy absolwentów AP”

Akademia Polonijna nawiązuje do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych, które od lat obowiązkowo prowadzą badania losów zawodowych swoich absolwentów. Badania tego typu dostarczają pożytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.
1. Pierwsze, pilotażowe badanie “Losy absolwentów AP”, z rocznika 2009/2010, dotyczyło monitoringu absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Potrzeba przeprowadzenia tych badań wynika z realizacji założeń Procesu Bolońskiego, a zwłaszcza realizacji niektórych programów w języku angielskim we współpracy z partnerami zagranicznymi.

2. Powołany został Zespół Badawczy “Losy absolwentów AP” w składzie: Dariusz Sękiewicz, Andrzej Kryński, Wojciech Podlecki, którego celem jest prowadzenie cyklicznych badań karier zawodowych absolwentów wszystkich specjalizacji Akademii Polonijnej.

3. Realizowany projekt “Losy absolwentów AP” jest jednym z komplementarnych elementów działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji ds. Oceny Jakości i Wydajności, Rady ds. Nauki i Badań Naukowych Akademii Polonijnej.

4. “Losy absolwentów AP”
Wyniki badania pilotażowego “Losy absolwentów AP” (absolwentów z rocznika 2014/2015) są bardzo optymistyczne.
Najliczniejszą grupę stanowią osoby pracujące (77%), następną – osoby pracujące i kontynuujące naukę (20%). Prawie 2% absolwentów kontynuuje naukę i nie pracuje, natomiast 1% to respondenci niepracujący i niekontynuujący nauki.
W ocenie absolwentów studia w Akademii Polonijnej w bardzo wysokim lub wysokim stopniu wpłynęły na ukształtowanie i rozwój, takich kompetencji jak: umiejętność samokształcenia (90%), samodzielność (84%), skuteczne komunikowanie się (71%), umiejętność analitycznego myślenia (72%) oraz dobra organizacja pracy własnej (82%). W stopniu bardzo wysokim studia wpłynęły również na rozwój: umiejętności posługiwania się językiem obcym (89%), obsługi komputera (99%) czy zdolności zarządzania (89%).

5. Aktualne badania “Losy Absolwentów AP” dotyczą monitoring losów zawodowych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

6. Wniki badań “Losy Absolwentów AP” udostępniano uczelniom partnerskim w Europie w celu wymiany wiedzy i doświadczenia w realizacji tego rodzaju badań.

7. Zachęcamy wszystkich absolwentów naszej Uczelni do udziału w badaniach “Losy Absolwentów AP”, a wszystkich zainteresowanych informacjami na ten temat prosimy o kontakt e-mailowy:

“Losy absolwentów AP”
e-mail: biurokarier@ap.edu.pl

Skip to content