Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym ukazującym się od 2007 roku jako rocznik, a począwszy od roku 2014 jako kwartalnik.

Od roku 2014 „Periodyk Naukowy AP” łączył najpierw w ramach poszczególnych tomów różne dyscypliny, zaś od roku 2015 grupuje obszary naukowe tych dyscyplin w poszczególne, jednolite tematycznie tomy. Obecnie więc każdy z czterech tomów „Periodyku” ukazujących się w danym roku jest poświęcony innej grupie dyscyplin, według następującego schematu:
1. Tom „Nauki Administracyjno-Prawne” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, administracja publiczna i samorządowa, politologia, dyplomacja, Polonia i losy emigracji polskiej;
2. Tom „Nauki Ekonomiczne” – grupujący takie tematy jak: teoria i historia ekonomii, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, rozwój zrównoważony, podatki i wydatki publiczne, bankowość i ubezpieczenia, fundusze europejskie, zarządzanie środowiskiem, itp.;
3. Tom „Nauki Humanistyczne” – grupujący takie dziedziny jak: filologie (np. angielska, francuska czy niemiecka), translatoryka, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i religia;
4. Tom „Pedagogika, Psychologia i Nauki o Zdrowiu” – grupujący artykuły z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, edukacja zdrowotna, bioetyka, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, itp.
Obecny podział tematyczny „Periodyku” odpowiada zatem czterem instytutom naukowo-badawczym Akademii Polonijnej, którymi są: 1. Instytut Prawa i Administracji, 2. Instytut Ekonomii i Zarządzania, 3. Instytut Języków, Literatury i Kultury, oraz 4. Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa.

Redakcja / Editorial Board:
Redaktor naukowy / Scientific Editor: ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOWSKI
Sekretarz redakcji / Secretary: Justyna ROZMARYNOWSKARada Naukowa / Scientific Council:
Tadeusz BĄK Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie
Leszek BEDNARCZUK Akademia Polonijna w Częstochowie
Adam BŁAŚ Uniwersytet Wrocławski
Helena BURUNOWA Akademia Polonijna w Częstochowie
Gerrt DEMUIJNCK Université de Lille
Zbigniew DOMAŃSKI Politechnika Częstochowska
Mirosław KALINOWSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adam KRZYMOWSKI Akademia Polonijna w Częstochowie
Matthias KRAMER Internationales Hochschulinstitut Zittau
Andrzej KRYŃSKI Akademia Polonijna w Częstochowie
Stanisław ŁUPIŃSKI Akademia Polonijna w Częstochowie
Jan MAZUR Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Andrzej NAPIÓRKOWSKI Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Marite OPINCANE Rezeknes Augstskola
Zbigniew PIASEK Politechnika Krakowska
Jerzy SUPADY Akademia Polonijna w Częstochowie
Maria SZYMAŃSKA Akademia Polonijna w Częstochowie
Gerrit de VYLDER Lessius University College in Antwerpen
Piotr ZASĘPA Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieRedaktor statystyczny / Statistical Editor: Iwona FRANCZAK
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid
Procedura recenzowania:1. Procedura recenzowania artykułów została opracowana w oparciu o zalecenia opisane w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).
2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na poddanie jej procedurze recenzji.
3. Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez redaktora naukowego “Periodyku” i redaktora danego tomu, a następnie dokonywany jest wybór recenzenta, przy czym wybrany recenzent:
• musi gwarantować niezależność opinii,
• musi być kompetentny w danej dziedzinie,
• nie jest członkiem redakcji czasopisma
• i nie pozostaje z autorem w konflikcie interesów.
4. Po wstępnej akceptacji tematu artykułu przez recenzenta, redaktor tomu wysyła do niego pełny tekst artykułu do recenzji wraz z formularzem recenzji, obowiązującym w redakcji “Periodyku”.
5. Personalia recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę autora i za zgodą recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne.
6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie drukowanej lub elektronicznej na adres mailowy redaktora danego tomu.
8. Autor jest informowany o wyniku recenzji przez redaktora tomu, który też przekazuje mu ewentualne uwagi recenzenckie, kwestie dotyczące poprawienia formy artykułu oraz inne uwagi związane z kwalifikacją tekstu do druku.
9. Decyzję ostateczną o druku danego artykułu naukowego podejmuje Kolegium Redakcyjne na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej dany tekst, redaktor naukowy podejmuje decyzję o nieprzyjęciu go do druku lub w razie wątpliwości kieruje dany artykuł do innego recenzenta.
11. Lista recenzentów jest publikowana w czasopiśmie lub na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej wydawnictwa w zakładce “Recenzenci”.Formularz recenzji

Zespół recenzencki:

Prof. dr Léonce Bekemans (College of Europe w Bruges, Belgia; Università degli Studi di Padova, w Padwie, Włochy) / ekonomia
Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski) / prawo, prawo kanoniczne
Prof. dr Pierre Boubou (Uniwersytet w Douala, Kamerun) / prawo
Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Instytut Teologiczny w Siedlcach) / teologia, pedagogika
Prof. AJD dr hab. Piotr Korzekwa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) / nauki o zdrowiu
Prof. dr hab. Mykoła Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / translatoryka
Dr. hab. Ivan Zymomrya (Uniwersytet Pedagogiczny w Kirowogradzie / Uniwersytet Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina) / filologia niemiecka, literaturoznawstwo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Skip to content