SP-133 OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Zadania i cele studiów

adania i cele studiów- adresaci, to przede wszystkim absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, jednak często zdarzają się także i ci, którzy z racji zajmowanych stanowisk w działach obsługi prawnej potrzebują głębszego dokształcenia. Chodzi o zapoznanie słuchaczy przede wszystkim z praktyką prawną w zakresie pomocy przedsiębiorcom, którzy przez zawisłość i mnogość przepisów  płacą „duże pieniądze”, gdzie przecież można wykształcić własnego prawnika firmowego. Ktoś powiedział, że „założenie w Polsce albo Unii Europejskiej firmy może równać się z kryminałem”. I miał rację, bowiem badania statystyczne w zakresie edukacji prawniczej są ciągle bardzo niskie a porady bardzo drogie i często mało skuteczne. Podniesienie kwalifikacji pozwoli na nowoczesne podejście do problemów związanych z firmą.

Absolwenci na prawo znajdą pracę w ramach stałego stosunku zlecenia i będą mogli być pełnomocnikami prawnymi w Sądach, oraz Urzędach administracji publicznej reprezentując swoją firmę jako strona procesowa. Zdobędą także kontakty. Jest to dobra praktyka do wpisu na listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych dla tych, którzy w ramach dochodzenia do zawodów prawniczych chcą być wpisani do zawodów prawniczych w ramach obowiązującego w Polsce prawa np.  ustawa prawo o adwokaturze.

3.       Plan studiów

Plan studiów

Semestr I

Wprowadzenie do obsługi prawnej firm

Organizacja i zarządzanie

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe

Postępowanie cywilne – wybrane zagadnienia 

Przestępstwa gospodarcze i urzędnicze oraz windykacja i ściąganie należności 

Księgowość w firmie 

Prawo pracy – wybrane zagadnienia

Skarga na czynności komornicze 

Prawo Unii Europejskiej

Semestr II

Postępowanie egzekucyjne w administracji- wybrane zagadnienia 

Komunikacja interpersonalna 

Postępowanie administracyjne -wybrane zagadnienia

Prawo urzędnicze

Prawo administracyjne – wybrane zagadnienia

Psychologia negocjacji i etyka

Zajęcia praktyczne 

Zarządzanie funduszami regionalnymi i europejskimi

Seminarium 

 

Wstęp do obsługi prawnej firm

Pojęcie źródeł prawa europejskiego i polskiego w zakresie obsługi prawnej firm

Język prawniczy w pismach procesowych

Zarządzenie zespołem w dziale prawnym firmy oraz korespondencja pism wychodzących i

przychodzących – zajęcia praktyczne

Archiwizacja dokumentów – zajęcia praktyczne

Jak założyć firmę w Unii Europejskiej?

Język angielski w umowach cywilnoprawnych- najważniejsze zwroty i ich zastosowanie

Literatura:

Prawo Unii Europejskiej, stan prawny 1 lutego 2013, OD. NOWA, Bielsko-Biała 2013.

Konstytycja  RP, OD. NOWA, Bielsko-Biała 2013.

Podel W., Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, podatki, przepisy, Warszawa 2011.

Turkowski S., Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009.

Widło J., Wzory umów w działalności gospodarczej z komentarzem, Lublin 2004.

Kowalska A, Kowalski A., Firecka  A., Danel B., Pacholska M., Kucypera W., Połeć A, Łączenie, podział, przekształcenia spółek kapitałowych, aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2011.

Lisowski P., Unia Europejska w pytaniach i odpowiedziach  Historia i Współczesność Informacja i Edukacja, Lublin 2004.

Organizacja i zarządzanie

Wykład autorski[ prowadzącego]  wraz z ćwiczeniami .

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego

Podmioty stosunków cywilno-prawnych

Przedmioty stosunków cywilno-prawnych

Najem i dzierżawa

Przedawnienie roszczeń i terminy zawite

Klauzule niedozwolone w umowach cywilnoprawnych

Wady oświadczenia woli

Zasady współżycia społecznego

Pojęcie zobowiązania

Instytucja spółki cywilnej

Prawo wekslowe

Literatura :

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bronny  P., Trener prawniczy czytanie wyroków i orzeczeń Kodeks Cywilny, praktyczna analiza wyroków komentarze wybrane orzeczenia omówienie podstawowych przepisów, Warszawa- Bielsko-Biała 2009

Kodeks Cywilny z notatnikiem i orzecznictwem zobowiązania Warszawa- Bielsko-Biała 2009.

Leksykon prawa cywilnego – Część ogólna 100 podstawowych haseł pod red. E. Bagińskiej, Warszawa 2011.

Prawo Handlowe  Zbiór  Przepisów [seria z paragrafem], Warszawa 2013.

telmachowski A., Klauzule generalne w Kodeksie cywilnym, Pip 1966, z. 4-5.

Turkowski S., Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009.

Weksel w obrocie handlowym, Poradnik Gazety Prawnej, Nr 15[541] 15-21 kwietnia 2008.

Widło J., Wzory umów w działalności gospodarczej z komentarzem, Lublin 2004.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe

Sprzeciw na czynności kontrolne

Podstawa rozstrzygnięcia podatkowego

Dowód w postępowaniu kontrolnym i podatkowym

Czynny udział strony w postępowaniu kontrolnym i podatkowym

Obrona podatnika a zasada zaufania do organów i prawdy obiektywnej

Koszty uzyskania przychodu

Nieujawnione źródła dochodu

Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

Literatura:

Ustawa – Ordynacja z dnia 29 sierpnia 1997 [tekst jednolity : dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.] Ordynacja podatkowa oraz z 2013 r. podpisana przez Prezydenta RP

Prawo Unii Europejskiej, stan prawny 1 lutego 2013, OD. NOWA, Bielsko-Biała 2013.

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja Podatkowa Komentarz 2010, Wrocław 2010.

Bratny J., Podatkowa dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi, Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 21[dodatek].

Dawidowicz  W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Zakamycze 2006.

Kosikowski C., Dzwonkowski h., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003.

Malezini A. Zalewski D., Kontrola podatkowa przedsiębiorców, Warszawa 2013.

Malezini A. Zalewski D., Kontrola skarbowa 630 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2010.

Orzecznictwo ETS a Polska Ustawa o Vat, Wrocław 2010.

Rytkowski B., Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa 1999.

Postępowanie cywilne – wybrane zagadnienia

Źródła prawa cywilnego procesowego

Struktura pism procesowych – pozwy, sprzeciwy i wnioski dowodowe

Proces myślowy  w dowodzeniu

Ugoda pozasądowa, sądowa  a mediacja

Arbitraż

Tryby nadzwyczajne- wznowienie postępowania

Literatura :

Prawo Unii Europejskiej, stan prawny 1 lutego 2013, OD. NOWA, Bielsko-Biała 2013.

[ Rdz. 3 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej art. 81].

Flaga-Gieruszyńska K., Postępowanie cywilne pytania testy  kazusy tablice, Warszawa 2007.

Szokalska A., Prawa w diagramach Kodeks Postępowania Cywilnego, Warszawa-Bielsko-biała 2010.

Przestępstwa gospodarcze i urzędnicze

Pojęcie przestępstwa i podział przestępstw

Przestępstwo umyślne i nieumyślne

Formy popełnienia przestępstw

Zasady odpowiedzialności karnej

Okoliczności wyłączające winę

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego

Literatura :

Ustawa z dnia  6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny [Dz.U. Nr 88, poz. 553;zm.]

Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., Kodeks Karny, Praktyczny komentarz, Kraków 2005.

Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz pod red. A. Zolla, Zakamycze 2004.

Prawo Dowodowe  Zarys Wykładu pod red. R. Kmiecika, Zakamycze 2005.

Księgowość w firmie

Rachunkowość – wybrane zagadnienia

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prawo pracy – wybrane zagadnienia

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

Umowa zlecenia i dzieło

Umowa odpłatnej cesji znaku towarowego

Łamanie praw pracowniczych

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Tajemnica służbowa

Własność intelektualna podczas zatrudnienia

Etyka – wybrane zagadnienia

Skarga na czynności komornicze

Ustawa o komornikach sądowych

Budowa strukturalna skargi na czynności komornicze – zajęcia praktyczne

Postępowanie egzekucyjne  – KPC

Wzajemność uznawania orzeczeń sądowych – w Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Źródła pierwotne i wtórne

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia – Tytuł IV Rdz. 1-3.

Karta Praw Podstawowych

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości- wybrane zagadnienia do punktów : powyżej.

Konstrukcja Skargi do ETS – praktyka :

Artykuł 288 (dawny art. 249 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115/171):

W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

Artykuł 267 (dawny art. 234 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115/171):

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a)      o wykładni Traktatów;

b)      o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;

W przypadku gdy takie pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może,, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii  jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.

W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Artykuł 288 (dawny art. 249 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz UE C 115/171):

W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie., do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z 11.5.2004r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M. P. Nr 20, poz. 359):

Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim. Oznacza to, że akty te stają się częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywierają skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Rozporządzenia mają taką samą moc obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich i są zintegrowane z systemami prawnymi państw członkowskich. Ich obowiązywanie zależy jedynie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 5 Konwencji Modelowej OECD:

1.       W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie  „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2.       Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a)      Siedzibę zarządu,

b)      Filię,

c)       Biuro,

d)      Fabrykę,

e)      Warsztat,

f)       Kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

3.       Plac budowy albo prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

4.       Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, określenie „zakład” nie obejmuje:

a)      Użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b)      Utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;

c)       Utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d)      Utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e)      Utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f)       Utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Konstrukcja pism procesowych :

a.       Wniosek o wyłączenie  rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

b.      Pozew kwestionujący postanowienie o odmowie wyłączenia rzeczy spod egzekucji

c.       Skarga na czynności egzekucyjne

d.      Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

e.      Wniosek  o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

f.        Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

Literatura:

Ogonowski A., Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego  zawiadomienia – wnioski- odwołania, zasady korespondencji, ulgi w spłacie zobowiązań, nadpłata podatku, niekorzystne decyzje podatkowe, oświadczenia podatnika, egzekucja i kontrola podatkowa, Kraków 2009.

Wyszomirska-Łapczyńska M., Wielki Zbiór Pism, T.11, podatkowe Wzory Pism, wzory z objaśnieniami oraz CD, Warszawa 2009.

Komunikacja interpersonalna

Zajęcia praktyczne prowadzącego ze studentami

Postępowanie administracyjne – wybrane zagadnienie

Etapy postępowania administracyjnego oraz zaskarżanie decyzji administracyjnych

Wybrane zagadnienia z Orzecznictwa WSA  i NSA

Literatura:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.].

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.

Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2011.

Suwaj R., Postępowanie dowodowe w świetle przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego, Ostrołęka 2005.

Prawo administracyjne- wybrane zagadnienia

Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej

Jednostki samorządu terytorialnego

Struktura administracyjna urzędów administracji publicznej

Literatura:

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998, Warszawa 2009.

Psychologia negocjacji i etyka

Zajęcia praktyczne prowadzącego ze studentami

Literatura:

1.       Singer P,; Przewodnik po etyce W-wa 1998r

2.       Keller J. ; Etyka katolicka W-wa 1957

3.       Podlecki W, ; Skrypt akademicki

4.       J. Bertok, Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej- doświadczenia państw OECD, „Służba Cywilna”, nr 2/2001, s. 51-78

5.       M. Kosewski, Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczać, „Służba Cywilna”, nr 3/2001-02, s. 9-22

6.       J. Płoskonka, Korupcja- zagrożenia i metody jej zwalczania, „Służba Cywilna”, nr 6/2003, s. 109-134.

7.       Uzupełniająca: O. Hoffe, Etyka państwa i prawa, Kraków 1992.

8.       Akty prawne:- Konwencja cywilnoprawna o korupcji, ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2002 o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji (Dz. U. Nr 41, poz. 359)

9.       Konwencja karnoprawna o korupcji, ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2002r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1066)

10.   Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M. P. Nr 46, poz. 683)

11.   Komunikat Nr 7/Kf/2003 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Mf. Nr 5 poz. 32)

Zarządzanie funduszami regionalnymi

Pojęcie i rodzaje funduszów

Praktyczna nauka pisania wniosków o dotacje unijne

Seminarium

Seminarium dyplomowe to ostateczna realizacja programu studiów, którego dydaktycznym celem jest przygotowanie studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej i jej obrony.

Seminarium dyplomowe prowadzone jest na studiach podyplomowych.

Program seminarium dyplomowego obejmuje:

 • Podstawowe  zasady metodologiczno- dydaktyczne i warsztatowe pracy naukowo- badawczej
 • Prezentacja projektów tematów prac i ich weryfikacja
 • Zatwierdzenie tematów prac
 • Przygotowanie planów prac (przedmiot, struktura, metoda, narzędzia badawcze)
 • Prezentacja i weryfikacja poszczególnych części  prac
 • Prezentacja i weryfikacja pierwszej wersji całości prac
 • Prezentacja i weryfikacja końcowej wersji całości prac
 • Streszczenie pracy dyplomowej
 • Zatwierdzenie pracy
 • Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej

Za każdy semestr promotor wystawia zaliczenie na ocenę.

Ocena za pracę dyplomową musi być jednocześnie wpisana do indeksu, jako zaliczenie semestru końcowego.

Koszt studiów

2 500 zł/semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

10 + 2 =

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.