UWAGA! POUCZENIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Akademia Polonijna w Częstochowie informuje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów odpowiedzi na korespondencję nie rozpoczął się, a jeśli rozpoczął to uległ on zawieszeniu na ten okres.

WARNING! INSTRUCTION IN RELATION TO EPIDEMIA

Polonia University in Czestochowa informs that during the period of epidemic emergency, the deadlines for reply to correspondence have not started, and if they have started, they are suspended for this period.