CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII (CITT)

CITT wprowadza do gospodarki wyniki badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji, zarządza własnością intelektualną Akademii, nawiązuje współpracę pomiędzy nauką a biznesem.

Przy CITT istnieje platforma Living Lab świadcząca usługi, badania rynkowe i analizy przed wdrożeniowe  dotyczące  nowego produktu  lub  usługi  polegające na  włączeniu  użytkowników  końcowych  do procesu rozwoju badanej usługi lub produktu. Testy przeprowadzone w docelowym kontekście użytkowania weryfikują nie tylko koncepcję samego produktu ale także wskazują na potencjalne wyzwania lub nieprzewidziane aspekty użytkowania. Proces testowania przebiega w strukturyzowany, iteracyjny sposób, od pomysłu, przez prototyp, po właściwe wdrożenie.

 

Centrum Innowacji i transferu technologi posiada poni zsze laboratoria:

 • LABORATORIUM PROTOTYPOWANIALaboratorium prowadzi badania oraz prace w zakresie wizualizacji 3D oraz wirtualnego prototypowania na rzecz opracowywania i wdrażania nowych projektów, rozwiązań oraz technologii w formie prezentacji, macierzy wirtualnych produktów.Zakres prac laboratorium:
  • badania związane z metodami wizualizacji produktów i metod ich prezentacji,
  • cyfrowa, fotorealistyczna wizualizacja 3D (wizualizacja przestrzenna),
  • rozwój metodologii i technologii wizualizacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania 3D – VRED,
  • opanowanie i doskonalenie technologii tworzenia przestrzeni wirtualnych,
  • interdyscyplinarność w metodach wizualizacji 3D,
  • rozwój metodologii prezentacji (wizualizacji) produktów na bazie modeli wirtualnych (konfiguratory),
  • tworzenie macierzy wirtualnych produktów (macierze wizualne i funkcjonalne),
  • rozwój systemów szybkiej prezentacji wizualnej macierzy produktów,
  • rozwój metod komunikacji systemów wizualizacyjnych z systemami zarządzania dokumentacją PDM/ERP),
  • realizacja interdyscyplinarnych projektów dla przemysłu,
  • interdyscyplinarność badawcza (prace badawcze międzylaboratoryjne),
  • rozwój metod kreatywnych w procesach badawczych oraz projektowych,
  • rozwój technologii i wykorzystania systemu prezentacji CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) – Jaskini Wirtualnej Rzeczywistości w rozwoju projektowania produktu,

  metodologie wykorzystania CAVE 3D (Automatic Virtual Environment) – wielościanowego systemu stereoskopowego wyświetlania obrazów o wysokiej rozdzielczości wyposażony w kontroler do nawigacji po przestrzeni 3D i zintegrowany system śledzenia ruchu oraz gestów użytkownika.

 

 • LABORATORIUM ROZSZERZONEJ WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCILaboratorium prowadzi badania oraz prace w zakresie interdyscyplinarności naukowo-badawczej, jak również rozwój kreatywnego projektowania na rzecz opracowywania i wdrażania nowych projektów, rozwiązań oraz technologii.Zakres prac laboratorium:
  • realizacja interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • realizacja interdyscyplinarnych projektów dla przemysłu,
  • interdyscyplinarność badawcza (prace badawcze międzylaboratoryjne),
  • rozwój metod kreatywnych w procesach badawczych oraz projektowych,
  • wykorzystanie zasobów repozytorium wiedzy w etapach projektowania koncepcyjnego na rzecz tworzenia nowych rozwiązań,
  • prowadzenie interdyscyplinarnych (międzylaboratoryjnych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych) projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych,
  • rozwój metodologii Design Thinking – Myślenie Projektowe w projektowaniu i rozwoju rozwiązań w nauce, biznesie, edukacji, kreując w ten sposób przestrzeń do powstawiania innowacji,
  • tworzenie nowych produktów i usług przy wykorzystaniu metodologii Design Thinking,
  • metodologie uproszczonego prototypowania produktów i usług,
  • rozwój metod interakcji użytkownik-projektant,
  • rozwój kompetencji badania użytkowników,
  • rozwój kompetencji miękkich,
  • rozwój kompetencji grup studenckich (studentów studiów inż, mgr i dr) w pracach badawczo-rozwojowych, realizacji studenckich projektów badawczo-wdrożeniowych zorientowanych na przemysł.

 

 • LABORATORIUM INNOWACJI INFORMATYCZNEJZakres prac laboratorium:
  • badania jakości użytkowej (quality in use, usability) systemów informacyjnych zarówno funkcjonujących jak i projektowanych, w perspektywie normy ISO 9241,
  • badania naukowe z zakresu strategii wyszukiwania informacji w komunikacji wizualnej (szczególnie na potrzeby ergonomii i marketingu),
  • badania relacji czynników komunikacji wizualnej i zachowań emocjonalnych człowieka,
  • stosowanie testów z użytkownikami zarówno w trybie badań ocen subiektywnych, jak i rejestracji wybranych parametrów psycho-fizjologicznych w trakcie badań testowych,
  • automatyczne rozpoznawanie zachowań emocjonalnych człowieka w trakcie pracy z systemami informacyjnymi, badania eye trackingowe (okulografia), śledzenie ścieżki skanowania wzrokowego informacji z ekranu, dokumentu, materiałów reklamowych, marketingowych itp.

 

 • LABORATORIUM MODELOWANIA I STATYSTYKI

 

Regulamin CITT

 

Skip to content