Prawo medyczne

Prawo medyczne

NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE

Studia: Magister praktyczny , 120 ECTS.

Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej,mi.in.członkowie wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych,rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego,rzecznicy odpowiedzialności zawodowej,członkowie komitetów etycznych,menedżerowie sektora opieki zdrowotnej.

Słuchaczami Studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego ,stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną ,na którą składa się prawo cywilne(materialne i elementy procedury),prawo karne (materialne wraz z elementami procedury),prawo administracyjne,prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw.bioprawa.

Problematyka ta stanowi przedmiot poszczególnych wykładów ,ujętych w 29 blokach tematycznych.

W ramach każdej z dziedzin słuchaczom prezentowane są  zarówno aktualne rozwiązania funkcjonujące w systemie prawa polskiego ,jak i w ustawodawstwach obcych (aspekt prawnoporównawczy).

Wykłady wzbogaca analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych ,a także Trybunałów Międzynarodowych.

Wymagane dokumenty
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia (odpis)
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 100 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia online

 

2 raty po            2.300 PLN

1 rata                 4600 PLN

Możliwość korzystnych rat indywidualnych (na podstawie podania) – raty bez odsetek

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry (180 godzin zajęć).

 

Sposób rekrutacji

Złożenie kompetu dokumentów i podpisanie umowy w terminie do 30 września 2018 roku.

 

Program zajęć

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

15 + 14 =

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Cel i program studiów

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz podniesienie umiejętności kierowniczych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej umożliwiają ponadto zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwoju, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji teorii organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz planowania finansowego w ochronie zdrowia. Studia przygotowują do sprawowania funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

Kwalifikacje absolwentów

Program studiów umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi aspektami procesu zarządzania w szeroko pojętej służbie zdrowia, m. in. z nowoczesnymi koncepcjami teorii organizacji i zarządzania oraz planowania w jednostkach służby zdrowia stosowanymi w innych krajach europejskich. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na efektywne kierowanie zakładami opieki zdrowotnej oraz na optymalne zarządzanie bieżącymi procesami w placówkach ochrony zdrowia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

10 + 14 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE

Cel i program studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do kadry menedżerskiej i pracowników firm gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz osób, które samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwa gastronomiczne, a także pracowników stacji sanitarnych i pracowników służby zdrowia.  

Uczestnicy

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się – jako przyszły menedżer – w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent będzie posiadał  wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego
 • planowania żywienia
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • technologii przygotowywania potraw
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespole oraz będzie potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej  w pracy z pacjentami  (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym
KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

7 + 4 =

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE

Cel i program studiów

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
 • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
 • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zborowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę o ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

11 + 4 =

Revolution Slider Error: Slider with alias podyplomowe not found.
Maybe you mean: 'libery'
Pielęgniarka geriatyczna

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA

Cel kształcenia

Pielęgniarka geriatryczna jest to specjalizacja dla osób posiadających już dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.Celem studiów jest przygotowanie i wyszkolenie  wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Program

Program

1. Blok ogólnozawodowy 330 godzin :

–    zajęcia teoretyczne             295 godzin

–    zajęcia praktyczne              35 godzin

Co 2 tygodnie – piątek, sobota przez dwa semestry.

2. Blok specjalistyczny        700 godzin w tym:

–                   zajęcia teoretyczne             350 godzin

–                   zajęcia praktyczne              350 godzin

Od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie Częstochowylub miejsca pracy.

 

Rodzaj dyplomu:

Specjalista pielęgniarstwa geriatycznego

Czas trwania:

20 miesięcy

KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 4800 zł .

Opłata rekrytacyjna (niezwracalna): 150 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150

14 + 3 =